Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pompy Ciepła
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-328-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Szczotka Krzysztof (szczotka@agh.edu.pl)
Module summary

Zakres przedmiotu obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw termodynamicznych, energetycznych i konstrukcyjnych sprężarkowych pomp ciepła różnych typów. Wykłady obejmują swą
tematyką zagadnienia teoretyczne, które uzupełnione będą wiedzą i umiejętnościami z zakresu
projektowania tych systemów w module zajęć ćwiczeń projektowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w projektowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz ich wpływu na środowisko MBM2A_K02, MBM2A_K07 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrze posługiwać się graficzną dokumentację techniczną maszyn i urządzeń oraz innymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich MBM2A_U25, MBM2A_U19 Project
M_U002 Potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć konstrukcyjnych i technologicznych w systemach pomp ciepła MBM2A_U01, MBM2A_U23 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystujących zasoby geotermalne MBM2A_W14 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w projektowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz ich wpływu na środowisko + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrze posługiwać się graficzną dokumentację techniczną maszyn i urządzeń oraz innymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć konstrukcyjnych i technologicznych w systemach pomp ciepła - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystujących zasoby geotermalne + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):
Pompy ciepła – wykład

1. Odnawialne zasoby i źródła energii w świecie, Europie i Polsce – wykorzystanie zasobów, technologie – 2 godz.
2. Rodzaje i technologie stosowanych pomp ciepła – 4 godz.
3. Podstawy termodynamiczne i energetyczne pracy układów technologicznych pomp ciepła – 4 godz.
4. Hybrydowe układy pracy pomp ciepła z innymi źródłami odnawialnymi i konwencjonalnymi – 2 godz.
5. Komputerowe wspomaganie projektowania systemów wykorzystujących pompy ciepła – 2 godz.

Project classes (14h):
Pompy ciepła – ćwiczenia projektowe

1. Projektowane komputerowe systemów i instalacji z pompami ciepła różnych typów – 4 godz.
2. Badania modelowe sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda – 4 godz.
3. Modelowanie ekonomiczne i energetyczne pracy pomp ciepła – 4 godz.
4. Seminarium zaliczeniowe – wygłoszenie prezentacji indywidualnych – 2 godz.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład z przedmiotu nie jest obowiązkowy natomiast na każdych zajęciach sprawdzana będzie lista
obecności, która pozwoli na premiowanie studentów biorących czynny udział w tych zajęciach. Zaliczenie polega na zdaniu egzaminu/kolokwium zaliczeniowego z zakresu zagadnień omawianych na poszczególnych wykładach.
Ćwiczenia projektowe są obowiązkowe, na każdych sprawdzana będzie lista. Dopuszczalne są 2
nieobecności. Wszystkie braki związane z dodatkowymi nieobecnościami oraz uzupełnienia pozwalające
uzyskanie zaliczenia z modułu są indywidualnie ustalane z prowadzącym. Zaliczenie w I. terminie
otrzymują do końca zajęć w danym semestrze studenci, którzy wypełnili wszystkie obowiązki
wynikające z syllabusa dla przedmiotu. Możliwy jest jeden termin poprawkowy, ustalany indywidualnie z
prowadzącym przedmiot tylko w części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obejmuje ocenę z egzaminu/kolokwium zaliczeniowego oraz samodzielnie wykonanego projektu z ćwiczeń projektowych oraz dodatkowe podwyższenie oceny za czynny udział w wykładach z przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie braki związane z dodatkowymi nieobecnościami oraz uzupełnienia pozwalające uzyskanie
zaliczenia z modułu są indywidualnie ustalane z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. Zimny J.: Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym. 2010
2. Klugmann – Radziemska E.: Odnawialne źródła energii: przykłady obliczeniowe. 2007
3. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. 2007
4. Stefańczyk B. i in.: Budownictwo ogólne – poradnik 5 tomów. 2005
5. Mirowski A.: Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji : poradnik doradcy technicznego inwestora. 2015
6. Albers J., Dommel R. i in.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. 2007
7. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R.: Kompendium wiedzy. Ogrzewanie, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. 2008-2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ocena energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego za pomocą
pakietu RETScreen® — Energy, ecological and economic evaluation of thermo-modernising project with RETScreen® package / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
2. Instalacja ogrzewcza z pompą ciepła i kotłem gazowym : ocena energetyczna przedsięwzięcia za pomocą pakietu RETScreen® — Heating installation with heating pump and gas boiler : energy assessment of the system by using RETScreen® package / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
3. Ecological school building heating using a hybrid heating system: heat pump and gas boiler : the concept, implementation, operation / ZIMNY Jacek, MICHALAK Piotr, SZCZOTKA Krzysztof // Polish Journal of Environmental Studies
4. The energy efficiency of a school building hybrid heating system with a heat pump : a case study — Efektywność energetyczna hybrydowego systemu ogrzewania budynku szkolnego z pompą ciepła : studium przypadku / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Rynek Energii
5. Polish heat pump market between 2000 and 2013: European background, current state and development prospects / Jacek ZIMNY, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Renewable and Sustainable Energy Reviews

Additional information:

-