Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przeciwdziałanie zjawiskom drganiowym w energetyce
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-336-SM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
Module summary

Student zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi przyczyn drgań i hałasu, ich źródeł oraz możliwościami przeciwdziałania tym zjawiskom w zagadnieniach związanych z energetyką.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Umie pracować w grupie rozwiązując problem MBM2A_K02, MBM2A_K06 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie dobrać zabezpieczenia wibrakustyczne do maszyny przemysłowej MBM2A_U03
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe źródła drgań i hałasu w energetyce MBM2A_W02, MBM2A_W01, MBM2A_W06 Oral answer,
Activity during classes
M_W002 Zna wpływ drgań i hałasu na człowieka i zna sposoby zabezpieczania się przed nimi MBM2A_W04 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Umie pracować w grupie rozwiązując problem - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dobrać zabezpieczenia wibrakustyczne do maszyny przemysłowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe źródła drgań i hałasu w energetyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wpływ drgań i hałasu na człowieka i zna sposoby zabezpieczania się przed nimi + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Dźwięk i wibracje – informacje podstawowe
 2. Źródła zagrożeń wibroakustycznych w energetyce – klasyfikacja. Źródła mechaniczne. Źródła elektryczne. Źródła aero- i hydrodynamiczne
 3. Metody pomiaru drgań i hałasu
 4. Akty prawne dotyczące hałasu i wibracji w obszarze energetyki. Ocena stopnia zagrożenia
 5. Wpływ drgań i hałasu pochodzenia energetycznego na człowieka i środowisko
 6. Metody przeciwdziałania zjawiskom drganiowym w energetyce
Project classes (14h):
 1. Podstawowe zagadnienia pomiarowe drgań i hałasu
 2. Drogi transmisji energii wibroakustycznej
 3. Dobór wibroizolacji
 4. Eliminacja drgań i hałasu
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie uzyskać może student, który otrzyma pozytywną ocenę z prezentacji swojego projektu.
Wszystkie projekty muszą zostać oddane do ostatniego dnia zajęć semestru.
Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena końcowa może zostać zmodyfikowana w wyniku kolokwium ustnego lub pisemnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na maksymalnie połowie zajęć, student będzie dopuszczony do zaliczenia, pod warunkiem indywidualnego nadrobienia zaległości, także z pomocą prowadzącego w ramach zajęć konsultacyjnych. Ze względu na charakter przedmiotu nie ma możliwości odrabiania zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie mechaniki płynów i maszyn przepływowych. Mile widziane ukończenie kursu związanego z teorią drgań.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Z. Engel: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem
 2. K. Suder-Dębska, A. Gołaś, R. Filipek: Wprowadzenie do akustyki użytkowej
 3. Akty prawne (polskie normy, ustawa o ochronie środowiska, rozporządzenia ministra środowiska)
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Badania numeryczne wpływu parametrów konstrukcyjnych wentylatora promieniowego na generowany hałas — [Numerical investigations of the design parameters’ influence on the noise of radial fan] / Dawid ROMIK, Ireneusz CZAJKA, Katarzyna SUDER-DĘBSKA // W: Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej [Dokument elektroniczny] / red. Katarzyna Suder-Dębska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2018. — Na str. tyt. i red.: Monografia Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Oddział w Krakowie, vol. 2. — e-ISBN: 978-83-61402-39-8. — S. 133–149
 2. Dźwięk: informuje, leczy, szkodzi [Dokument elektroniczny] — [Sound: informs, heals, harms] / red. Ireneusz CZAJKA ; aut. Bartłomiej BORKOWSKI, Ireneusz CZAJKA, Dominik MLECZKO, Paweł PAWLIK, Janusz PIECHOWICZ, Marek PLUTA, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Andrzej UHRYŃSKI, Wiesław WSZOŁEK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2018. — 99 s.. — Tryb dostępu: http://www.iab2018.agh.edu.pl/materialy/WieloMonografia2018IAB.pdf [2018-05-16]
 3. Identyfikacja mocy akustycznej źródeł przy niepełnej informacji dotyczącej ich lokalizacji — The identification of the power of sound sources in the presence of the incomplete information regarding their location / Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Ireneusz CZAJKA, Andrzej GOŁAŚ // W: Postępy akustyki / red. Lucyna Leniowska, Adam Brański. — Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, 2013. — Monografia powstała w związku z Seminarium OSA 2013. — ISBN10: 83-914391-1-9. — S. 225–234
 4. Mechanical engineering in Smart Grid technology / Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA, Mateusz CZECHOWSKI, Roman FILIPEK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Maciej ŚLIWIŃSKI, Jerzy WOŁOSZYN, Witold ŻYWIEC ; AGH. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — 214 s.. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 2). — Bibliogr. s. 197–214. — ISBN: 978-83-938602-9-6
 5. Modelling of acoustical wind turbine emission / Ireneusz CZAJKA, Katarzyna SUDER-DĘBSKA // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-89772-72-8. — S. 21–36
 6. Noise pollution in acquiring fossil fuels with particular focus on shale gas / Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Ireneusz CZAJKA // W: Problemy energetyki i ochrony środowiska / red. tomu Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 62). — Na okł. tyt.: Wybrane problemy energetyki i ochrony środowiska. — ISBN10: 83-89772-77-9. — S. 103–110
 7. Sensitivity of the Hawt noise level predicted based on Amiet’s theory on the value of a turbulence intensity coefficient determined numerically / Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Dawid ROMIK, Ireneusz CZAJKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 46 art. no. 00026, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-13. — Toż w wersji drukowanej, ISBN 978-2-7598-9055-2. — 3\textsuperscript{rd} international conference on Energy and environmental protection : Krakow, September 13–14, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/21/e3sconf_enos2018_00026.pdf
 8. Smart Grid in energetic facilities: modelling, monitoring and diagnostics / red. merytoryczna tomu: Andrzej GOŁAŚ ; aut.: Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA, Roman FILIPEK, Andrzej GOŁAŚ, Władysław HAMIGA, Dawid ROMIK, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Krystian SZOPA, Jerzy WOŁOSZYN. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — 134 s.. — (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 10). — Bibliogr. s. 125–134. — ISBN: 978-83-938602-0-3
 9. The conceptual design of dynamic acoustic maps to assess noise exposure / Bartłomiej BORKOWSKI, Ireneusz CZAJKA, Marek PLUTA, Katarzyna SUDER-DĘBSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 4, s. 1415–1420. — Bibliogr. s. 1420, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/D1W3ff
 10. The use of OpenFOAM package for modelling the turbocharger / Ireneusz CZAJKA, Katarzyna SUDER-DĘBSKA, Wojciech Tkaczewski // W: Problemy energetyki i ochrony środowiska / red. tomu Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 62). — Na okł. tyt.: Wybrane problemy energetyki i ochrony środowiska. — ISBN10: 83-89772-77-9. — S. 5–13
 11. Wykorzystanie idei Smart Acoustics do zarządzania klimatem akustycznym — [The use of the idea of smart acoustics to acoustic climate management] / I. CZAJKA, K. SUDER-DĘBSKA, A. GOŁAŚ // W: OSA : 59. Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z warsztatami szkoleniowymi – „Strategiczne zarządzanie hałasem z uwzględnieniem hałasu lotniczego” : Poznań–Boszkowo, 10–14.09.2012 = 59th Open Seminar on Acoustics joint with workshop on Strategic management of noise including aircraft noise / red. Arkadiusz Józefczak. — Poznań : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Poznański, 2012. — ISBN: 978-83-934600-0-7. — S. 49–52
Additional information:

None