Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Badanie i projektowanie elementów silnika spalinowego
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-201-KW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi projektować elementy konstrukcyjne silnika spalinowego. Potrafi przekazywać swoją wiedzę w sposób jasny i zrozumiały. MBM2A_K01, MBM2A_K05 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętności związane z zaprojektowaniem współpracy silnika spalinowego z maszyną roboczą MBM2A_U19, MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U12 Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi dobrać parametry eksploatacyjne silnika spalinowego MBM2A_U17, MBM2A_U15, MBM2A_U14 Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania elementów konstrukcyjnych silników spalinowych MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu badania i projektowania procesów roboczych silnika spalinowogo MBM2A_W17, MBM2A_W14, MBM2A_W16 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi projektować elementy konstrukcyjne silnika spalinowego. Potrafi przekazywać swoją wiedzę w sposób jasny i zrozumiały. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętności związane z zaprojektowaniem współpracy silnika spalinowego z maszyną roboczą - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać parametry eksploatacyjne silnika spalinowego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania elementów konstrukcyjnych silników spalinowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu badania i projektowania procesów roboczych silnika spalinowogo + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 35 h
Module content
Lectures (14h):

Podstawy pracy i konstrukcji silnika spalinowego. (Fundamentals of work and construction of engine)
Zasady projektowania tłokowych silników spalinowych. (Principles of designing of reciprocating engines)
Warunki eksploatacji elementów konstrukcyjnych silnika spalinowego. (Operating conditions of construction elements of engine)
Zasady doboru i obliczeń podstawowych elementów konstrukcyjnych silnika spalinowego: obliczenia cieplne i wytrzymałościowe. (Principles of selection and calculate primary construction elements of engine: thermal and strenght calculations)
Zasady projektowania podstawowych elementów mechanicznych silnika na podstawie oceny warunków eksploatacji. (Principles of designing of basic mechanical elements of engine on basic of evaluation of operation conditions)
Rozkład sił w układzie tłokowo-korbowym, siły gazowe i siły bezwładności. (Forces distribution on crank – piston system, gases forces and inertia forces)
Kinematyka i dynamika układu korbowo-tłokowego. (Kinematics and dynamics of crank – piston system)
Warunki eksploatacji i projektowanie systemów: smarowania, chłodzenia, doładowania silnika. (Operating conditions and designing of engine systems: lubrication system, cooling system, supercharging)
Przykłady stosowania komputerowych systemów projektowania silników spalinowych. (Examples of using computer aided design of engines)

Laboratory classes (13h):

Ocena uszkodzeń mechanicznych. (Estimation of mechanical faults)
Analiza laboratoryjna pracy systemów: smarowania, chłodzenia, doładowania silnika. (Laboratory analysis of work of engine systems: lubrication system, cooling system, supercharging)
Badania laboratoryjne wybranych parametrów roboczych silnika (Laboratory investigation of selected work parameters of engine)
Charakterystyka prędkościowa silnika. (Speed characteristic of engine)
Charakterystyka obciążeniowa silnika. (Load characteristic of engine)
Wykreślanie charakterystyki uniwersalnej. (drawing of universal characteristic)
Obliczenia konstrukcyjne elementów silnika na podstawie danych uzyskanych z badania silników na hamowni. (designing calculation of engine elements on basic of data with engines investigations on test bench)

Project classes (13h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

konieczność zaliczenia mechaniki teoretycznej, termodynamiki i mechaniki płynów

Recommended literature and teaching resources:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None