Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-308-KW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie zajęć z tego modułu studenci zapoznają się z wymaganiami stawianymi pracy dyplomowej oraz poprzez indywidualne prezentacje uczą się realizacji opracowań przyjętych rozwiązań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi sformułować plan pracy obejmujący analizę zagadnienia objętego tematem, syntezę stanowiącą opis przyjętych rozwiązań, orazpodsumowanie z wnioskami MBM2A_U01 Activity during classes,
Diploma thesis,
Presentation
M_U002 Student potrafi zrealizować zwarte opracowanie dotyczące analizy otrzymanego tematu, syntezy zawierającej opis przyjętych rozwiązań i podsumowania ze sformułowanymi wnioskami MBM2A_U01, MBM2A_U02 Activity during classes,
Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna wygania stawiane przed pracą dyplomową i szczegółowy zakres jej realizacji MBM2A_W08, MBM2A_W07, MBM2A_W05 Activity during classes,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
M_W002 Student zna zasady tworzenia zwartego tekstu o charakterze naukowym i inżynierskim MBM2A_W17 Activity during classes,
Diploma thesis,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi sformułować plan pracy obejmujący analizę zagadnienia objętego tematem, syntezę stanowiącą opis przyjętych rozwiązań, orazpodsumowanie z wnioskami - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zrealizować zwarte opracowanie dotyczące analizy otrzymanego tematu, syntezy zawierającej opis przyjętych rozwiązań i podsumowania ze sformułowanymi wnioskami - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna wygania stawiane przed pracą dyplomową i szczegółowy zakres jej realizacji - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady tworzenia zwartego tekstu o charakterze naukowym i inżynierskim - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Module content
Seminar classes (15h):

Omówienie stanu formalno-prawnego w zakresie przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
Omówieni struktura i zakresu pracy dyplomowej
Omowienie zakresu i formy prezentacji pracy dyplomowej
Seminaryjne omawianie tematów prac dyplomowych
Seminaryjne omawianie realizacji pracy dyplomowej

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie zajęć seminaryjnych studenci przedstawiają kolejno plan pracy, stan zaawansowania pracy rozwinięty o szczegółowe omówienie wybranych jej elementów oraz pełną prezentację pracy

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z:
aktywności podczas ćwiczeń seminaryjnych,
prezentacji planu pracy,
prezentacji zaawansowania pracy dyplomowej
oraz pełnej prezentacji pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćzajęciach odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia zajuęć należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Złożenie w Dziekanacie tematu pracy dyplomowej zaakceptowanego przez promotora i opiekuna profilu dyplomowania lub specjalności.

Recommended literature and teaching resources:

Inżynierska praca dyplomowa. Założenia, wymagania i zasady realizacji Załącznik do Uchwały Rady Wydziału IMiR
T. Telejko: Wstęp do metod opracowania wyników pomiaru z przykładami UWND AGH Kraków 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None