Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-309-KW-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność jej pogłębiania. MBM2A_K02 Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_K002 Rozumie konieczność wyboru właściwych metod generowania programów sterujących MBM2A_K01 Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do realizacji postawionego zadania technologicznego MBM2A_U05 Execution of laboratory classes
M_U002 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC. MBM2A_U01 Project
M_U003 Umie zaprojektować proces technologiczny dla prostych detali. MBM2A_U05 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. MBM2A_W02 Project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod generowania programów sterujących i zakresu ich stosowania MBM2A_W02, MBM2A_W12 Completion of laboratory classes
M_W003 Ma wiedzą z zakresu struktury i klasyfikacji systemów sterowania CNC. MBM2A_W17 Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność jej pogłębiania. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność wyboru właściwych metod generowania programów sterujących - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do realizacji postawionego zadania technologicznego - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować proces technologiczny dla prostych detali. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod generowania programów sterujących i zakresu ich stosowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzą z zakresu struktury i klasyfikacji systemów sterowania CNC. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 11 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Module content
Lectures (10h):
 1. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wytwarzania

  Przegląd metod i technik wytwarzania, możliwości technologiczne poszczególnych metod, zakres stosowania i ograniczenia.

 2. Sterowanie numeryczne w obróbce

  Geneza, rozwój, korzyści i cel stosowania numerycznego. Klasyfikacja systemów sterowania numerycznego, systemy NC, CNC i DNC. Sterowania punktowe, odcinkowe i ciągłe (kształtowe). Interpolacja i interpolatory: liniowe, kołowe, śrubowe, osiowe itp.

 3. Metody programowania

  Programowanie ręczne – specyfika i zakres stosowania. Programowanie zorientowane warsztatowo (POW) – cel, wymagania i zakres stosowania. Programowanie CAD/CAM. Przetwarzanie i postprzetwaezanie. Postprocesory.

 4. Programowanie ręczne

  Zastosowanie, specyfika, języki programowania, funkcje ISO. Sterowanie Heidenhain – język Klartext.

 5. Programowanie w systemie Heidenhain

  Struktura programu sterującego w języku Klartext. Programowanie w trybie absolutnym i przyrostowym. Opis konturu. Programowanie we współrzędnych kartezjańskich i prostokątnych. Kompensacja toru ruchu narzedzia. Cykle obróbkowe. SL-cykle. Programowanie parametryczne.

 6. Obsługa systemu Heidenhain

  Ogółna charakterystyka systemu Heidenhain. Funkcje obsługowe systemu. Tryby pracy. Symulacja i weryfikacja ścieżki technologicznej. Cykle pomiarowe.

Laboratory classes (20h):
 1. Pojęcia podstawowe

  Klasyfikacja ruchów obróbkowych. Dobór obrabiarki i narzędzi skrawających. Geometria ostrza skrawającego. Parametry obróbki – obliczanie i dobór.

 2. Programowanie ręczne w systemie Heidenhain

  Opracowanie programu sterującego dla zadanego detalu przy wykorzystaniu programu symulacyjnego. Zastosowanie:
  1. Geometrycznego opisu konturu
  2. Kompensacji narzędzia
  3. Metod interpolacji kołowej
  4. Cykli obróbkowych
  5. Powtórzeń i podprogramów
  6. SL-cykli
  7. Programowania parametrycznego
  8. Dodatkowych opcj systemu (FK-programowanie, konwerter DXF itp)

 3. Programowanie zorientowane warsztatowo

  Zasady i wymagania do realizacji POW. Opracowanie programu w systemie Heidenhain iTNC530.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Kolokwium z treści wykładowych
2 Zaliczenie projektów realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych
3 Jeden termin poprawkowy w sesji podstawowej

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych z kolokwium obejmującego treści wykładowe oraz ocen z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć na innej grupie laboratoryjnej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Jabłoński W., Słodki B.: Machining. Reference Notes for Foreign Students., AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
3. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe.
WNT 2000.
4. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None