Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-305-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
Module summary

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej oraz egzaminu dyplomowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. MBM2A_K04, MBM2A_K05, MBM2A_K06, MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K03 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_K07, MBM2A_K08 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi prezentować własne osiągnięcia korzystając z nowoczesnych technik multimedialnych, potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin i ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w inżynierii mechanicznej. MBM2A_U13, MBM2A_U14, MBM2A_U12, MBM2A_U08, MBM2A_U09 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu eksploatacji i niezawodności maszyn. Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie eksploatacji maszyn oraz samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarcze, a także do podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U26, MBM2A_U27, MBM2A_U23, MBM2A_U24 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U004 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. MBM2A_U02, MBM2A_U04, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie modelowania procesów eksploatacji, budowy modeli teoretycznych oraz potrafi analizować dane pomiarowe. MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W04 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu przygotowania produkcji CAD/CAM. Zna zasady przepływu usług logistycznych i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych. MBM2A_W17, MBM2A_W16, MBM2A_W13, MBM2A_W12 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych oraz zna zasady doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania w budowie i eksploatacji maszyn. MBM2A_W08, MBM2A_W09, MBM2A_W07 Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W004 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi i kierować zespołami badawczymi. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student jest przygotowny do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi prezentować własne osiągnięcia korzystając z nowoczesnych technik multimedialnych, potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin i ocenić możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w inżynierii mechanicznej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów z zakresu eksploatacji i niezawodności maszyn. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi napisać pracę dyplomową i przygotować jej prezentację. Jest przygotowany do kreatywnej działalności w zakresie eksploatacji maszyn oraz samodzielnego prowadzenia badań i działalności gospodarcze, a także do podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). - - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę w projektowaniu i eksploatacji maszyn oraz zna zasady ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie modelowania procesów eksploatacji, budowy modeli teoretycznych oraz potrafi analizować dane pomiarowe. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu przygotowania produkcji CAD/CAM. Zna zasady przepływu usług logistycznych i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych oraz zna zasady doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowania w budowie i eksploatacji maszyn. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Seminar classes (15h):

1. Metodyka pisania pracy dyplomowej.
2. Korzystanie ze źródeł informacji. Problem plagiatu.
3. Charakterystyka etapów pracy dyplomowej
4. Zasady formułowania problemu badawczego i metod jego rozwiązania.
5. Przeprowadzanie badań eksperymentalnych.
6. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników.
7. Opracowanie podsumowania i wniosków końcowych pracy.
8. Zasady edytorskiego opracowania tekstu.
9. Przygotowanie prezentacji pracy.
10-15. Prezentowanie prac dyplomowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Opracowanie prezentacji pracy dyplomowej.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji, aktywność na zajęciach i postępach w realizacji pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości wynikającej z nieobecności studenta na zajęciach możliwa jest poprzez indywidualne konsultacje z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bielc E., Bielc J.: Podręcznik pisania prac. Wydawnictwo EJB. Kraków 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None