Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pozyskiwanie surowców mineralnych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-105-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wydro Tomasz (wydro@agh.edu.pl)
Module summary

Surowce mineralne – ich występowanie i sposoby eksploatacji. Eksploatacja podziemna i odkrywkowa. Maszyny do wzbogacania surowców mineralnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna rodzaje wyrobisk ich funkcje i sposoby wykonywania. Czynności związane z wybieraniem minerału i wpływ ich na koszty eksploatacji. MBM2A_K02, MBM2A_W16, MBM2A_W13 Test
Skills: he can
M_U001 Zna metody eksploatacji surowców mineralnych metodą odkrywkową i podziemną. MBM2A_W16 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna procesy powstawania i formy występowania surowców mineralnych oraz eksploatacji w Polsce i na Świecie. MBM2A_W13, MBM2A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna miejsca wystepowania, zalegania i eksploatacji głównychsurowców mineralnych pozyskiwanych w Polsce. MBM2A_W14 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna rodzaje wyrobisk ich funkcje i sposoby wykonywania. Czynności związane z wybieraniem minerału i wpływ ich na koszty eksploatacji. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna metody eksploatacji surowców mineralnych metodą odkrywkową i podziemną. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna procesy powstawania i formy występowania surowców mineralnych oraz eksploatacji w Polsce i na Świecie. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna miejsca wystepowania, zalegania i eksploatacji głównychsurowców mineralnych pozyskiwanych w Polsce. + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (26h):

Procesy powstawania i formy występowania surowców mineralnych oraz sposoby ich eksploatacji w Polsce i świecie. Zaleganie i eksploatacja głównych surowców mineralnych pozyskiwanych w Polsce. Eksploatacja odkrywkowa i podziemna. Zakłady górnicze ich lokalizacja i schematy organizacyjne i technologiczne. Obszar górniczy – definicja i uwarunkowania prawne. Wybór metody eksploatacji i wpływ ich na środowisko naturalne. Rodzaje wyrobisk ich funkcje i sposoby wykonania. Czynności związane z wybieraniem minerału i wpływ ich na koszty eksploatacji i utrzymania. Dobór, budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w eksploatacji surowców mineralnych. Wprowadzenie w przeróbkę mechaniczną surowców mineralnych w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Klasyfikacja ziarnowa, wzbogacanie surowców mineralnych.

Laboratory classes (13h):

Wyrobiska przygotowawcze i udostepniające w górnictwie podziemnym – cel ich wykonywania, funkcje, sposoby realizacji. Wyrobiska eksploatacyjne w górnicywie odkrywkowym – dobór, sposoby eksploatacji i utrzymania maszyn i urządzeń do wybierania materiału użytecznego. Zajęcia wyjazdowe – zapoznanie sie z procesem technologicznym wybierania minerału metodą podziemną (kopalnia głębinowa) i matodą odkrywkową (kopalnia odkrywkowa).

Project classes (13h):

Projekt drążenia chodnika węglowo-kamiennego w kopalni węgla kamiennego – wybór metody drążenia wyrobiska korytarzowego, dobór maszyn i parametrów ich pracy.
Projekt eksploatacji pokładu węgla kamiennego systemem ścianowym – dobór maszyn i parametrów ich pracy.
Projekt eksploatacji pokładu rudonośnego systemem komorowo – filarowym – dobór maszyn i parametrów ich pracy.
Projekt eksploatacji pokładu złoża węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej – dobór maszyn i parametrów ich pracy.
Projekt drążenia tunelu samochodowego – dobór maszyn i parametrów ich pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie zaliczenia laboratoriów, obecności na wykładach oraz wyniku egzaminu. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 75% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do średniej oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń laboratoryjnych .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin ma formę pisemną (lub ustną na życzenie studenta). Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych egzaminu.
Ocena końcowa = średnia z zaliczeń laboratoriów i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości (lub ustne na życzenie studenta) oraz pisemne sprawozdanie. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość w zakresie metrologii.

Recommended literature and teaching resources:

Poradnik Górnictwa – tom I – V,
Pieczonka K.: Podstawy urabiania i przemieszczania. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. WN Śląsk. Katowice 1998.
Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. WN Śląsk. Katowice 2000.
Klich A.: Niekonwencjonalne techniki urabiania skał. WN Śląsk. Katowice 1998.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008
Bielawski R., Owsik W.: Zagospodarowanie złóż ropy i gazu. Wydawnictwo Śląsk,
Katowice 1965
Chrząszcz W., Szostak L., Wiśniowski R.: Metody wydobywania ropy naftowej
z odwiertów. Wydawnictwo AGH, Kraków 2000
Chrząszcz W., Szostak L., Wiśniowski R.: Wyposażenie odwiertów wydobywczych ropy
naftowej i gazu ziemnego. Wydawnictwo AGH, Kraków 2000
Leosz A.: Aktualne możliwość udostępniania i wgłębnego zbrojenia odwiertów dla
wielohoryzontowego złóż gazu ziemnego. Konferencja naukowo-techniczna, Bóbrka
2002 Levorsen A.I.: Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydawnictwo geologiczne,
1972
Molenda J., Steczko K.: Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu.
WNT, Warszawa 2000
Molenda J.: Gaz ziemny – paliwo i surowiec. WNT, Warszawa 1996
Nowakowski M. (red.): Poradnik stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
w górnictwie naftowym, Warszawa 2000
Owsik W.: Fizyczne podstawy technologii wydobywania ropy i gazu. Wydawnictwo
Śląsk, Katowice 1971

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Krzysztof KRAUZE, Krzysztof KOTWICA, Tomasz WYDRO „Możliwości mechanicznego urabiania spągu w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego”,: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie — ISBN 83-915742-9-6. — Na okł. dod.: TUR 2007. — S. 383–393. — Streszcz., Abstr.
2. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Technologia wykonania przejścia podziemne pod kopułą Kasprowego Wierchu, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 3/2011,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Maszyny Górnicze 3/2009,
4. Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // Kompleks szybowy nowej generacji — New generation shaft complex / W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 103–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.
Obecność na wyjazdowych zajęciach terenowych obowiązkowa.