Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny do robót ziemnych i odkrywkowych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-107-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Władzielczyk Krzysztof (wladziel@agh.edu.pl)
Module summary

Student uzyska wiedzę na temat konstrukcji, funkcjonowania i parametrów techniczno-roboczych podstawowych typów maszyn do robót ziemnych i odkrywkowych. Zostanie zapoznany z warunkami właściwej eksploatacji tych maszyn oraz ich serwisowaniem. Szczególna uwaga zostanie poświęcona właściwemu doborowi osprzętu roboczego oraz narzędzi do warunków eksploatacji danego typu maszyny. Student zostanie zapoznany również z metodyką doboru określonej maszyny roboczej w zależności od wykonywanych prac.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciagłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie znajomości nowych rodzajów i nowych technologii stosowania maszyn i urządzeń w obszarze górnictwa odkrywkowego MBM2A_K02, MBM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student jest przygotowany do działalności twórczej w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw inżynieryjbych i górniczych MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie opisać proces kopania koparkami jednonaczyniowymi MBM2A_U13, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Execution of a project
M_U002 Umie opisać kinematykę układu roboczego nadsiębiernej i podsiębiernej koparki linowej MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Execution of a project
M_U003 Umie opisać kinematykę układu roboczego nadsiębiernej i podsiębiernej koparki z napędem hydraulicznym MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Execution of a project
M_U004 Umie obliczyć siły naporu i prędkości urabiania łyżką koparki linowej wynikające z pracy mechanicznego układu napędowego MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące właściwości skał takie jak: urabialność, cechy fizyczne, własności mechaniczne, struktura i tekstura MBM2A_W05, MBM2A_W09 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu konstrukcji, budowy i funkcjonowania koparek jednonaczyniowych linowych i hydraulicznych nad- i podsiębiernych MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W02, MBM2A_W07 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedzę z zakresu konstrukcji, budowy i funkcjonowania łądowarek MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W02, MBM2A_W07 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W004 Ma wiedzę z zakresu konstrukcji, budowy i funkcjonowania spycharek MBM2A_W04, MBM2A_W09, MBM2A_W02, MBM2A_W07 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciagłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie znajomości nowych rodzajów i nowych technologii stosowania maszyn i urządzeń w obszarze górnictwa odkrywkowego + - - - - - - - - - -
M_K002 Student jest przygotowany do działalności twórczej w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw inżynieryjbych i górniczych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie opisać proces kopania koparkami jednonaczyniowymi - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie opisać kinematykę układu roboczego nadsiębiernej i podsiębiernej koparki linowej - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie opisać kinematykę układu roboczego nadsiębiernej i podsiębiernej koparki z napędem hydraulicznym - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie obliczyć siły naporu i prędkości urabiania łyżką koparki linowej wynikające z pracy mechanicznego układu napędowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące właściwości skał takie jak: urabialność, cechy fizyczne, własności mechaniczne, struktura i tekstura + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu konstrukcji, budowy i funkcjonowania koparek jednonaczyniowych linowych i hydraulicznych nad- i podsiębiernych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu konstrukcji, budowy i funkcjonowania łądowarek + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę z zakresu konstrukcji, budowy i funkcjonowania spycharek + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Skały a surowce mineralne; grunty; własności fizyko-mechaniczne surowców mineralnych i gruntów.

 2. Ogólna klasyfikacja maszyn do robót ziemnych i odkrywkowych.

 3. Konstrukcja i budowa jednonaczyniowych linowych nad-i podsiębiernych; konstrukcje łyżek, wysięgników, obrotnic i podwozi tych koparek; przekazanie napędu z silnika elektrycznego na poszczególne mechanizmy koparki; sterowanie mechanizmami koparki; wydajność koparki jednonaczyniowej

 4. Konstrukcja i budowa koparek jednonaczyniowych hydraulicznych nad- i podsiębiernych; konstrukcje łyżek, wysięgników, obrotnic i podwozi tych koparek; przekazanie napędu z silnika spalinowego na poszczególne mechanizmy koparki za pośrednictwem entalpii oleju hydraulicznego; sterowanie mechanizmami koparki.

 5. Konstrukcja i budowa ładowarek; kinematyka pracy wysięgnika ładowarki; napędy ładowarek i sterowanie nimi.

 6. Podział, konstrukcjai budowa spycharek; przekazanie napędu z silnika spalinowego na poszczególne mechanizmy w spycharce; osprzęt roboczy spycharek; zrywaki; efektywna wydajność spycharki.

 7. Charakterystyka procesu fundamentowania palowego; technologie wykonywania pali; palowanie palami wbijanymi oraz palami wierconymi; konstrukcje oraz charakterystyki techniczne wybranych palownic.

 8. Operacje stosowane w procesie urabiania skał MW; idea konstrukcji maszyny do wiercenia otworów strzałowych; podział maszyn do wiercenia otworów strzałowych i zasady ich doboru.

 9. Wiertnice obrotowe i narzędzia do tego rodzaju maszyn.

 10. Wiertnice obrotowo-udarowe i narzędzia do tych wiertnic; rola powietrza w zagadnieniu usuwania zwiercin; elementy i urządzenia do separacji zwiercin z płuczki powietrznej.

 11. Rozbijanie brył nadwymiarowych; młoty hydrauliczne i zasady ich doboru.

 12. Koparki wieloczerpakowe; ogólna klasyfikacja, budowa i zastosowanie; koparki wieloczerpakowe jako maszyny podstawowe w górnictwie węgla brunatnego.

 13. Koparki kołowe, podział, budowa, eksploatacja; konstrukcja najważniejszych zespołów tych maszyn – kół czerpakowych, obrotnic i podwozi.

 14. Ogólna klasyfikacja, budowa i zastosowanie koparek łańcuchowych; konstrukcja najistotniejszych zespołów tych maszyn – wysięgników, czerpaków i podwozi.

 15. Zwałowarki i podstawowe technologie pracy tych maszyn; zwałowanie zewnętrzne i wewnętrzne; mosty przerzutowe.

Project classes (26h):
 1. Wyznaczenie kinematycznych i dynamicznych parametrów pracy nadwozia wybranej hydraulicznej koparki jednonaczyniowej.

 2. Wyznaczenie kinematycznych i dynamicznych parametrów układu jazdy wybranej ładowarki kołowej.

 3. Wyznaczenie kinematycznych i dynamicznych parametrów układu jazdy wybranej spycharki gąsienicowej.

 4. Określenie wydajności pracy wiertnicy pracującej w kopalni surowców skalnych.

 5. Określenie i wyznaczenie parametrów roboczych organu urabiającego wybranej koparki łańcuchowej.

 6. Określenie i wyznaczenie parametrów roboczych szynowego mechanizmu jazdy wybranej koparki łańcuchowej.

 7. Określenie parametrów roboczych dla koła czerpakowego wybranej koparki kołowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace projektowe mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektów oraz aktywności studentów i wyniki prac kontrolnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,75 ocena egzaminu + 0,25 ocena ćwiczeń projektowych
Możliwe podwyższenie oceny o 0,5 – za 75% obecności na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach projektowych. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych (dopuszcza się max 3) oraz nieusprawiedliwionej konieczne jest wykonanie dodatkowych zadań wydanych przez prowadzącego dotyczących tematyki zajęć na których student nie był obecny. W przypadku grup równoległych nieobecności usprawiedliwione powinny być odrobione z inną grupą

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość wiedzy z dziedziny Podstaw Konstrukcji Maszyn. Problematyki zużycia elementów maszyn, podstaw hydrauliki mobilnej.

Recommended literature and teaching resources:

Bednarczyk J: Sterowanie i automatyzacja w kopalniach odkrywkowych. Katowice, Śląsk 1977
Hawrylak H.,Sobolski R.: Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego. Katowice, Śląsk 1967
Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych Cz.I Podstawy urabiania, podnoszenia i obrotu. Wrocław, OWPW 2007
Brach I.,Walczewski M.: Koparki jednonaczyniowe. Warszawa, WNT 1982
Dudczak A.: Koparki. Teoria i projektowanie. Warszawa, PWN 2000
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Katowice, Śląsk 1967
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Krzysztof WŁADZIELCZYK, Piotr KIPCZAK: Analiza możliwości zastosowania odkrywkowych kombajnów frezujących do urabiania złóż surowców skalnych — Analysis of the possibilities of using open-cast milling machines to excavate deposits of rock raw materials / Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2018 nr 2, s. 36–41. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.
2.Rafał DUDEK, Piotr KIPCZAK, Krzysztof WŁADZIELCZYK: Analiza możliwości urabiania skał za pomocą zrywarek — Analysis of opportunities to mine rock by means of rippers / W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016.

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność, w celu ewentualnego podniesienie oceny końcowej. Istnieje możliwość przygotowania referatów przez studentów z tematyki wskazanej przez prowadzącego ok. 10 min
Obecność studentów na zajęciach terenowych jest obowiązkowa.