Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydraulika w maszynach roboczych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-108-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kipczak Piotr (kipczak@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studentowi zostanie przekazana praktyczna wiedza w zakresie projektowania i eksploatacji układów hydraulicznych maszyn roboczych. Student będzie posiadał umiejętność analizowania, działania układów na podstawie ich schematów ideowych. Będzie potrafił właściwie dobrać elementy wykonawcze oraz elementy sterująco-rozdzielające stosowane w układach hydraulicznych maszyn roboczych.Pozyska również konkretną wiedzę na temat właściwej eksploatacji tych układów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Dobierze parametry pracy układu hydraulicznego w zależności od warunków pracy maszyny MBM2A_U02, MBM2A_W17, MBM2A_U05, MBM2A_U14, MBM2A_U10, MBM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Umie opisać i zdefiniować elementy układu hydraulicznego ciężkiej maszyny roboczej MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U19, MBM2A_U05, MBM2A_U16, MBM2A_U03, MBM2A_U10 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Umie wykorzystać informacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz w katalogach w zakresie stworzenia prostego układu hydraulicznego maszyny roboczej MBM2A_U02 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion
M_U003 Umie wykonać obliczenia podstawowych układów hydraulicznych MBM2A_U07, MBM2A_U17, MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U16 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi określić i sterować parametrami pracy układu hydraulicznego MBM2A_U17, MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U21, MBM2A_U16, MBM2A_U10 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu konstrukcji napędów z uwzględnieniem ich charakterystyk, wielkości oraz obciążeń. MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W07, MBM2A_W08 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna problematykę współczesnej hydrauliki i posiada wiedzę o układach hydraulicznych MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W02, MBM2A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedzę z zakresu struktury i funkcji układu hydraulicznego MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W09, MBM2A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Zna sposoby sterowania i regulacji pracy napędu hydraulicznego w ciężkiej maszynie roboczej MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W09, MBM2A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W005 Zna klasyfikację, konstrukcje elementów wykonawczych układów napędowych MBM2A_W17, MBM2A_W09, MBM2A_W02, MBM2A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Dobierze parametry pracy układu hydraulicznego w zależności od warunków pracy maszyny - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie opisać i zdefiniować elementy układu hydraulicznego ciężkiej maszyny roboczej - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać informacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz w katalogach w zakresie stworzenia prostego układu hydraulicznego maszyny roboczej - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie wykonać obliczenia podstawowych układów hydraulicznych - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi określić i sterować parametrami pracy układu hydraulicznego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu konstrukcji napędów z uwzględnieniem ich charakterystyk, wielkości oraz obciążeń. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna problematykę współczesnej hydrauliki i posiada wiedzę o układach hydraulicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu struktury i funkcji układu hydraulicznego + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna sposoby sterowania i regulacji pracy napędu hydraulicznego w ciężkiej maszynie roboczej + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna klasyfikację, konstrukcje elementów wykonawczych układów napędowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Inne 2 h
Module content
Lectures (14h):

W01. Podstawowe obliczenia i wzory związane z doborem elementów hydraulicznych w maszynach roboczych.
W02-03. Charakterystyki elementów hydrauliki siłowej: pompy, silniki, zawory.
W03-04 Układy sterowania pracą silników hydraulicznych. Układy Load Sensing.
W05-06. Cyklogramy pracy układu hydraulicznego.
W07-08. Struktura i funkcje układu hydraulicznego w ciężkiej maszynie roboczej.
W09-10. Źródła energii układów hydraulicznych, ich podział, konstrukcja i charakterystyki
W11-12. Klasyfikacja, konstrukcja i charakterystyki elementów wykonawczych hydraulicznych układów napędowych: silniki o obrotowym ruchu wału, silniki o ograniczonym kącie obrotu wału, silniki o prostoliniowym ruchu tłoka.
W13. Elementy sterujące w układach hydraulicznych, konstrukcja i charakterystyki.
W14. Wyposażenie dodatkowe układów hydraulicznych.
W15. Sterowanie i regulacja pracy napędu hydraulicznego ciężkiej maszyny roboczej.

Project classes (26h):

Analiza układu roboczego ładowarki do pracy pod ziemią. Zasada funkcjonowania układu Load Sensing.
Analiza układu jazdy: silnik-zmiennik momentu-przekładnia hydrokinetyczna ładowarki do pracy pod ziemią. Układ hamulcowy.
Analiza układu roboczego ładowarki do pracy na odkrywce.
Analiza układu jazdy: silnik-zmiennik momentu-przekładnia hydrokinetyczna ładowarki do pracy na odkrywce.
Analiza układu roboczego wozu wiertniczego do pracy pod ziemią. Zasada funkcjonowania układu Load Sensing.
Analiza układu jazdy: silnik spalinowy-pompa hydrauliczna-silnik hydrauliczny-przekładnia mechaniczna-mosty napędowe-przekładnie planetarne wozu wiertniczego do pracy pod ziemią. Hamulce.
Analiza układu roboczego wiertnicy do wierceń na odkrywce. Zasada funkcjonowania układu Load Sensing.
Analiza układu jazdy: silnik spalinowy-pompa hydrauliczna-silnik hydrauliczny-przekładnia mechaniczna-mosty napędowe-przekładnie planetarne podwozia gąsienicowego.
Analiza układu jazdy spycharki. Hydrauliczny układ napędu jazdy. Hydrauliczny układ roboczy. Zasada funkcjonowania układu Load Sensing.
Żurawie samojezdne. Analiza funkcjonowania wysięgnika teleskopowego i sterowanie jego pracą.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace projektowe mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektów oraz aktywności studentów i wyniki prac kontrolnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,75 ocena egzaminu + 0,25 ocena ćwiczeń projektowych
Możliwe podwyższenie oceny o 0,5 – za 75% obecności na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach projektowych. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych (dopuszcza się max 3) oraz nieusprawiedliwionej konieczne jest wykonanie dodatkowych zadań wydanych przez prowadzącego dotyczących tematyki zajęć na których student nie był obecny. W przypadku grup równoległych nieobecności usprawiedliwione powinny być odrobione z inną grupą

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość wiedzy z dziedziny Podstaw Konstrukcji Maszyn. Znajomość podstaw hydrauliki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Elementy i układy. WNT, Warszawa 1984.
2. Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Część I. Elementy. WNT, Warszawa 1990.
3. Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Część II. Układy. WNT, Warszawa 1992.
4. Lipski J.: Napędy i sterowania hydrauliczne. WKŁ, Warszawa 1981.
5. Hydraulika : podstawy, elementy konstrukcyjne i podzespoły / [oprac. i red. H. Kempf ; zespół aut.: H. Exner et al. ; tł. W. Mecner]. Warszawa 2009.
6. Projektowanie i konstruowanie układów hydraulicznych : podręcznik i informator o projektowaniu i konstruowaniu układów hydraulicznych / oprac. red. niem. wyd.: Hans H. Faatz, Rudi A. Lang ; zespół aut.: P. Drexler [et al.] ; z niem. przeł. Leon Berman.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Projektowanie i konstruowanie układów hydraulicznych : podręcznik i informator o projektowaniu i konstruowaniu układów hydraulicznych / oprac. red. niem. wyd.: Hans H. Faatz, Rudi A. Lang ; zespół aut.: P. Drexler [et al.] ; z niem. przeł. Leon Berman.
2. Badania zaworu szybkoupustowego stojaka hydraulicznego z przepływem wewnętrznym dla upodatnienia obudowy hydraulicznej : praca doktorska / Piotr Kipczak ; promotor: Antoni Kalukiewicz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych.

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność, w celu ewentualnego podniesienie oceny końcowej. Istnieje możliwość przygotowania referatów przez studentów z tematyki wskazanej przez prowadzącego ok. 10 min
Obecność studentów na zajęciach terenowych jest obowiązkowa.