Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy urabiania i przeróbki mechanicznej
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-109-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wydro Tomasz (wydro@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu student poznaje sposoby urabiania i przeróbki skał oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od warunków górniczo-geologicznych, technicznych i ekonomicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma przygotowanie do twórczej działalności w zakresie projektowania rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych MBM2A_K01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
M_K002 rozumie i posiada potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 posiada wiedzę z problematyki oprogramowania inżynierskiego MBM2A_W02 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
M_U002 dysponuje umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych MBM2A_U02 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
M_U003 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zarządzania procesami technologicznymi MBM2A_U25 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma niezbedna wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego MBM2A_W02 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem MBM2A_W14 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
M_W003 Posiada wiedzę z problematyki ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych MBM2A_W16 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
M_W004 posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych MBM2A_W17 Test,
Project,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma przygotowanie do twórczej działalności w zakresie projektowania rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych + - - + - - - - - - -
M_K002 rozumie i posiada potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada wiedzę z problematyki oprogramowania inżynierskiego + - - + - - - - - - -
M_U002 dysponuje umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych + - - + - - - - - - -
M_U003 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zarządzania procesami technologicznymi + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma niezbedna wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z problematyki ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Inne 5 h
Module content
Lectures (14h):

W01.Systematyka sposobów urabiania skał.
W02.Metody wiercenia oraz sposoby ich realizacji.
W03.Podstawy urabiania skał poprzez frezowanie i odłupywanie.
W04.Podstawy urabiania skał poprzez zrywanie i kopanie.
W05.Wymagania dla wybranych metod urabiania.
W06.Elementy urabiajace realizujace poszczególne techniki urabiania.
W07.Możliwości wykorzystania poszczególnych metod urabiania w przemysle.
W08.Właściwości materiałów uziarnionych.
W09.Podstawy procesów klasyfikacji ziarnowej.
W10.Elementy klasyfikacji pneumatycznej i hydraulicznej.
W11.Podstawy procesów rozdrabniania.
W12.Procesy kruszenia i mielenia.
W13.Procesy ujednoradniania materiałów uziarnionych.
W14.Procesy rozdziału faz.
W15.Procesy wzbogacania.

Project classes (26h):
 1. P01.Wyznaczenie wskaźnika zwięzłości f dla wybranych kopalin.
  P02.Wyznaczenie wskaźnika skrawalności A dla wybranych kopalin.
  P03.Wyznaczenie kąta bocznego rozkruszenia dla wybranych kopalin.
  P04.Projekt koncepcyjny węzła kruszenia kruszyw.
  P04.Projekt koncepcyjny mielenia rudy.
  P05.Projekt koncepcyjny węzła wzbogacania węgla.

 2. "Projekt koncepcyjny węzła kruszenia kruszyw"

  Projekt powinien zawierać:
  • opis wydobycia i parametry (właściwości) kruszonego materiału,
  • dobór urządzenia/urządzeń rozdrabniającego (kruszarki) do uzyskania pożądanych klas ziarnowych,
  • podstawowe obliczenia dobranego urządzenia/urządzeń,
  • dobór urządzeń pomocniczych – zasilania nadawy i odbioru produktu kruszenia,
  • schemat mechaniczny dobranego urządzenia rozdrabniającego,
  • schemat koncepcyjny węzła rozdrabniania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie zaliczenia laboratoriów, obecności na wykładach oraz wyniku egzaminu. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 70% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do średniej oceny z egzaminu oraz z ćwiczeń laboratoryjnych .
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin ma formę pisemną (lub ustną na życzenie studenta). Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych egzaminu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,70 x średnia zaliczonych projektów + 0,20 ocena z kolokwium + 0,10 obecnośc na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości (lub ustne na życzenie studenta) oraz pisemne sprawozdanie. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Zawada J.: Wstęp do mechaniki procesów kruszenia. Wyd. i Zakł. Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji. Rado 1998
2.Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawn. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2009
3.Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice 1990
4.Blaschke S, Blaschke W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin Wyd. AGH, Kraków 1989
5. Blaschke W, Blaschke S.: Terchnologia wzbogacania grawitacyjnego, Wzbogacalniki strumieniowe, WIGSMiE PAN, Kraków, 1999
6. Blaschke W, Blaschke S.: Terchnologia wzbogacania grawitacyjnego. Stoły koncentracyjne, WIGSMiE PAN, Kraków, 2001
7.Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
8.Poradnik Górnictwa – tom I – V,
9.Pieczonka K.: Podstawy urabiania i przemieszczania. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.
10.Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. WN Śląsk. Katowice 1998.
11.Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. WN Śląsk. Katowice 2000.
12.Klich A.: Niekonwencjonalne techniki urabiania skał. WN Śląsk. Katowice 1998.
13.Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008
Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik, Pomiary Automatyka Kontrola, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Portale internetowe: www.metso.com, www.sweco.com/grinding, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Gajewski, T. Wydro, C. Syta, A. Nieoczym „Metoda badań zużycia narzędzi zamontowanych na głowicy urabiające”, Przegląd Mechaniczny, 12S/2006, Warszawa
2. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Maszyny Górnicze 3/2009,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Problemy związane z procesem ładowania frezującymi organami ślimakowymi. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny 2010,
4. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Ocena jakości noży styczno-obrotowych na podstawie badań laboratoryjnych w Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków 2012,
5. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Tomach T.: Ocena urabialności piaskowca i dolomitu na podstawie badań laboratoryjnych i dołowych. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,

Additional information:

None