Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mine haulage systems
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-111-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu student zdobędzie wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i doboru maszyn i urządzeń transportu kołowego wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie transportu kołowego MBM2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość ważności i zrozumienie dla zespołowego działania MBM2A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do rozwiązywania problemów transportu kołowego MBM2A_U02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych MBM2A_U02 Activity during classes,
Execution of a project
M_U003 Ma umiejętności do twórczej działalności w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu kołowego MBM2A_U25 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej MBM2A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę w zakresie modelowania dla projektowania maszyn i urządzeń transportu kołowego MBM2A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W003 Ma wiedzę w zakresie projektowania elementów urządzeń transportu kołowego MBM2A_W02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Ma specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania zagadnień w zakresie eksploatacji środków i urządzeń transportu kołowego MBM2A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie transportu kołowego + - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności i zrozumienie dla zespołowego działania + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do rozwiązywania problemów transportu kołowego + - - - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych + - - - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętności do twórczej działalności w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie modelowania dla projektowania maszyn i urządzeń transportu kołowego + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie projektowania elementów urządzeń transportu kołowego + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania zagadnień w zakresie eksploatacji środków i urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Module content
Lectures (20h):

1.Systemy transportu kołowego, podstawowe definicje i charakterystyka
2. Środki transportu kołowego i kryteria ich doboru
3.Tory i układy połączeń torowych, ich charakterystyka i budowa
4. Lokomotywy, ich charakterystyka i budowa
5.Układy napędowe i systemy hamulcowe w pojazdach szynowych
6.Wagony, ich charakterystyka i budowa
7.Kolejki podwieszane i spągowe, ich charakterystyka i budowa
8.Zagadnienia modelowania układu pojazd – tor
9.Obliczenia trakcyjne przewozu szynowego
10.Transport samochodowy, jego klasyfikacja i charakterystyka
11.Samochody i wozy odstawcze, ich charakterystyka i budowa
12.Podstawowe obliczenia transportu samochodowego
13.Wybrane zagadnienia eksploatacji transportu kołowego

Seminar classes (10h):

Przygotowanie prezentacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Brak

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona z uzyskanych ocen

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990.
2. Furmanik K., Siedlar A.: Sprzężenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych. Część I koleje przyczepne. Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
3. Furmanik K., Siedlar A.: Sprzężenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych. Część II koleje zębate. Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
4. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002.
5. Zając M.: Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów. WKŁ, Warszawa 2003.
6. Matzke W.: Silniki wysokoprężne pojazdów szynowych. WKŁ, Warszawa 1969.
7. Wajand J.A., Wajand J.T.: Tłokowe silniki spalinowe, średnio -i szybkoobrotowe. WNT, Warszawa 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Furmanik K., Kasza P., Zarzycki J.: Zagadnienie trwałości okładzin kół napędowych kolejek szynowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia. Wydawnictwo KMGPiT, Kraków 2013.
2. Furmanik K., Kasza P., Zarzycki J.: Badania zużycia wybranych tworzyw na okładziny kół napędowych kolejek szynowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia. Wydawnictwo KMGPiT, Kraków 2013.
3. Kasza P.: Transport dołowy ludzi i materiałów w kopalniach węgla kamiennego. Inżynieria Górnicza 2014 [nr] 1, s. 14–17.

Additional information:

Kontrola obecności na wykładach