Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining machines for tunels and roadways
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-114-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Module summary

Przedstawienie budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych, podział i rodzaje obudowy stosowane w tunelownictwie, metody bezwykopowe drążenia minituneli.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 It is prepared to work in a team and exchange of experience in mining machinery and equipment MBM2A_K02, MBM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Understands the need to deepen their knowledge in the field of mechanization of mining related works MBM2A_K02, MBM2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Can identify and describe the equipment and machinery used in the process of tunnel and roadways drilling MBM2A_U17, MBM2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Execution of laboratory classes
M_U002 He can choose the method of mining and drilling for selected roadways mining and geological conditions MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Presentation,
Project
M_U003 He can choose and complete the basic components of the roadways complex for selected mining and geological conditions MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U09 Presentation,
Project
M_U004 Able to determine the economic and production effects of designed machines complex MBM2A_U06, MBM2A_U13, MBM2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Project
M_U005 Able to develop and present the held messages as computer multimedia presentation MBM2A_U08, MBM2A_U09 Presentation,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Knowledge of theoretical backgrounds of mining cohesive rocks and soil in the context of selecting mining machines and technologies MBM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Knowledge of basic roadheading, tunnelling and microtunnelling techniques MBM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_W003 Knowledge of construction and operating principles od roadheaders, handling and hauling installations and supports using in roadways and tunnels MBM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_W004 Knowledge of conventional mining techniques based on the MW method MBM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 It is prepared to work in a team and exchange of experience in mining machinery and equipment + - - - - + - - - - -
M_K002 Understands the need to deepen their knowledge in the field of mechanization of mining related works + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Can identify and describe the equipment and machinery used in the process of tunnel and roadways drilling - - - - - + - - - - -
M_U002 He can choose the method of mining and drilling for selected roadways mining and geological conditions + - - - - + - - - - -
M_U003 He can choose and complete the basic components of the roadways complex for selected mining and geological conditions - - - - - + - - - - -
M_U004 Able to determine the economic and production effects of designed machines complex - - - - - + - - - - -
M_U005 Able to develop and present the held messages as computer multimedia presentation - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Knowledge of theoretical backgrounds of mining cohesive rocks and soil in the context of selecting mining machines and technologies + - - - - - - - - - -
M_W002 Knowledge of basic roadheading, tunnelling and microtunnelling techniques + - - - - - - - - - -
M_W003 Knowledge of construction and operating principles od roadheaders, handling and hauling installations and supports using in roadways and tunnels + - - - - - - - - - -
M_W004 Knowledge of conventional mining techniques based on the MW method + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):
The course explores the state of the modern mining techniques for roadways and tunnels

Classification of headings and tunnels depending on their function and dimensions. Theoretical backgrounds of mining cohesive rocks and soil in the context of selecting mining machines and technologies. Basic roadheading and tunnelling techniques. Conventional mining techniques based on the MW method. Roadheaders- construction and operating principles. Special –purpose roadheaders- construction and operating principles. Microtunnelling machines and technologies. Materials handling and hauling installations. Bolting types used for roof support and bolting machines and technologies. Methodology of selecting the roadheading and tunnelling machines and techniques

Seminar classes (10h):
Construction and operating principles of drilling machines, roadheaders and tunneling machines

Construction and operating principles of drilling machines, drilling trucks and anchoring systems. Construction and operating principles of roadheaders. Construction and operating principles of microtunneling machines. Selection of mining machines and methods depending on parameters of roadways and tunnels. Structural and material analysis of selected support structures in roadways, tunnels and microtunnels. Field trip to an underground mine to get acquainted with the road heading machines and methods

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student jest zobowiązany do czynnego uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych. Może zostać odpytany z tematyki seminarium. Może mieć tylko jedna nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku większej liczby może odrobić zajęcia na równoległych grupach lub na konsultacjach u prowadzącego. Jest to warunek dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium można poprawić nie więcej niż dwa razy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Average mark from laboratory projects and made by a student project of roadway or tunnel.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przy więcej niz jednej nieusprawiedliwionej nieobecności student może ja odrobić na zajęciach prowadzonych w równoległych grupach. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy zaległości zaliczyć w ramach konsultacji u prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Completion of the laboratory course and participation in the teaching field classes. Implementation of the project.

Recommended literature and teaching resources:

Jonak J.: Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. WN Śląsk, Katowice 2001.
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych". Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2003
Jonak J.: Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. WN Śląsk, Katowice 2001.
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
Reś J., Kotwica K., Gospodarczyk P., Kalukiewicz A., Dey N.C.: Specialized equipment for the mining industry. Capital Publishing Company, New Delhi – Kolkata, Indie, 2014,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych". Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2003
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
Reś J., Kotwica K., Gospodarczyk P., Kalukiewicz A., Dey N.C.: Specialized equipment for the mining industry. Capital Publishing Company, New Delhi – Kolkata, Indie, 2014,

Additional information:

You can have no more than one unexcused absence. Checked for the presence of the lectures – required at least 2/3 of student’s attendance