Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia do przeróbki surowców
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-201-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu student zapoznaje się z budową podstawowych maszyn do przeróbki mechanicznej (kruszarki, przesiewacze itp.). Poznaje zasady doboru, obliczeń i projektowania w/w maszyn.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada umiejętności inowacyjnego postępowania w zakresie projektowania i konstruowania maszyn przeróbczych w biurach projektowych oraz eksploatacji tych maszyn z zakładach przemysłowych MBM2A_K01 Project,
Test
Skills: he can
M_U001 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych niezbedna do konstruowania, projektowania i technologii wytwarzania oraz użytkowania maszyn przeróbczych Project,
Execution of a project
M_U002 Potrafi stosować metody i narzędzia inżynierskie w rozwiązywaniu problematyki konstruowania i projektowania maszyn i urządzeń przeróbczych. MBM2A_U05 Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresie podstawowych zagadnień opisu drgających układów mechanicznych Test,
Project,
Execution of a project
M_W002 Zna i umie posługiwać się oprogramowaniem inzynierskim w zakresie obliczeń technologicznych i projektowych MBM2A_W02 Project,
Test,
Execution of a project
M_W003 Zna metody modelowania, wspomagającego proces projektowania maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zjawisk dynamicznych MBM2A_W04 Test,
Project,
Execution of a project
M_W004 posiada znajomość doboru cech geometrycznych elementów maszyn i urządzeń według kryteriów wytrzymałościowych MBM2A_W07 Test,
Project,
Execution of a project
M_W005 Posiada zasób wiedzy dotyczącj problematyki proekologicznej oraz technologii bezpiecznych dla środowiska. MBM2A_W14 Test,
Project,
Execution of a project
M_W006 Posiada podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji maszyn i urzadzeń przeróbczych MBM2A_W16 Test,
Project,
Execution of a project
M_W007 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn przeróbczych i ich linii technologicznych MBM2A_W17 Test,
Project,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada umiejętności inowacyjnego postępowania w zakresie projektowania i konstruowania maszyn przeróbczych w biurach projektowych oraz eksploatacji tych maszyn z zakładach przemysłowych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych niezbedna do konstruowania, projektowania i technologii wytwarzania oraz użytkowania maszyn przeróbczych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować metody i narzędzia inżynierskie w rozwiązywaniu problematyki konstruowania i projektowania maszyn i urządzeń przeróbczych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresie podstawowych zagadnień opisu drgających układów mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i umie posługiwać się oprogramowaniem inzynierskim w zakresie obliczeń technologicznych i projektowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody modelowania, wspomagającego proces projektowania maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zjawisk dynamicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 posiada znajomość doboru cech geometrycznych elementów maszyn i urządzeń według kryteriów wytrzymałościowych + - - - - - - - - - -
M_W005 Posiada zasób wiedzy dotyczącj problematyki proekologicznej oraz technologii bezpiecznych dla środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji maszyn i urzadzeń przeróbczych - - - - - - - - - - -
M_W007 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn przeróbczych i ich linii technologicznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):
 1. W01. Podstawowe operacje technologiczne i maszyny w przeróbce mechanicznej surowców.
 2. W02. Właściwości fizyczne i sposoby opisu surowców uziarnionych.
 3. W03. Ruszty, przesiewacze obrotowe.
 4. W04. Przesiewacze wibracyjne.
 5. W05. Kruszarki z dominacją obciążeń qusistatycznych.
 6. W06. Kruszarki z dominacją obciążeń dynamicznych.
 7. W07.Młyny z mielnikami swobodnymi.
 8. W08. Młyny z mielnikami prowadzonymi i bezmielnikowe.
 9. W09. Separatory pneumatyczne.
 10. W10. Sita łukowe, hydrocyklony.
 11. W11. Wirówki, prasy filtracyjne.
 12. W12. Granulatory bezciśnieniowe.
 13. W13. Granulatory ciśnieniowe.
 14. W14. Osadzarki i stoły koncentracyjne.
 15. W15. Separatory magnetyczne i maszyny flotacyjne.
Project classes (26h):
 1. P01. Obliczenia konstrukcyjne i projektowe kruszarki.
 2. P02. Obliczenia konstrukcyjne i projektowe młyna.
 3. P03. Obliczenia konstrukcyjne i projektowe przesiewacza.
 4. P04. Obliczenia konstrukcyjne i projektowe stołu koncentracyjnego.
 5. P05. Obliczenia projektowe węzła przeróbki mechaniczne surowców.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ocena z zajęć projektowych = 0,6 x(średnia ocena z zaliczonych 2 projektów) + 0,4 (Średnia ocena z zaliczonych 2 kolokwiów).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 (ocena z zajęć projektów) +0,5 (ocena z egzaminu) + 0,1 (z obecności na wykładach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia 1 zajęć projektowych w formie zaliczenia indywidualnego

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość: grafiki inżynierskiej, podstaw konstrukcji maszyn, w tym obliczeń konstrukcyjnych, podstaw inżynierii produkcji, oprogramowania inżynierskiego niezbędnego w konstruowaniu i projektowaniu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Battaglia A., Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. PWN. Warszawa-Kraków 1972.
2. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice 1990
3. Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Pol. Łódzkiej Monografie Łódź 1997.
4. Poradnik Górnika T.5. Wyd. Śląsk, Katowice 1976
5. Blasche S, Blasche W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin. Wyd. AGH, Kraków 1989
6. Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawn. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2009
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
8. Höffl K. Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig 1985.
9. Schubert H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe. Leipzig, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1989
10. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992,
11. Sidor J.: Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych. UWND AGH Kraków 2005 str. 200.
12. Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik, Materiały firmy Alpine-Hosokava Augsburg 1998
Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Surowce i Maszyny Budowlane, Przegląd Górniczy, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik,
Portale internetowe: www.metso.com, www.sweco.com/grinding, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jan SIDOR, Jacek FELIKS, Marcin MAZUR, Paweł TOMACH : Technika wibracyjna w przeróbce surowców mineralnych,
2. Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ: Przesiewacze stosowane w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych
3. Jacek FELIKS, Marcin Mazur; Układy zabezpieczające nadawę przed zanieczyszczeniami metalicznymi
4. Sidor J., Feliks J.: Vibratory granulators.
5. Jacek Feliks: BADANIA I MODELOWANIE WIBRACYJNYCH GRUDKOWNIKÓW RYNNOWYCH
6. Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ: Ścianowa kruszarka urobku,
7. Jacek FELIKS: Nowy model rynnowego grudkownika wibracyjnego;
8. Marcin MAZUR: Przegląd konstrukcji zestawów kruszących wykorzystywanych w produkcji surowców ,Górnictwo Odkrywkowe ;

Additional information:

None