Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka współczesna
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-202-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Nizioł Jacek (niziol@agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie do zagadnień fizyki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w technologii i badaniu materiałów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (15h):

Ramowy plan wykładu:
1. Teoria względności.
2. Elementy mechaniki kwantowej A.
3. Elementy mechaniki kwantowej B
4. Elementy fizyki materii skondensowanej.
5. Wybrane metody badania materii.
6. Lasery. Elementy fizyki subatomowej.
7. Elektronika organiczna.

Auditorium classes (15h):

 • Obliczanie długości fal de Broglie’a
 • Rozwiązywanie równania Schroedingera w prostych przypadkach.
 • Oszacowanie niektórych wielkości fizycznych w ramach statystyk kwantowych.
 • Dyskusja ogólnych własciwości światła laserowego, analiza cech światła generowanego przez różne rodzaje laserów.
 • Obliczenia niektórych właściwości materii skondensowanej na gruncie teorii kwantowej.
 • Obliczenia parametrów rozpadu materiałów radioaktywnych, szacowanie energii mozliwych do uzyskania w reakcjach jądrowych.
 • Szacowanie wieku i rozmiarów Wszechświata z dostępnych danych obserwacyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, skorygowana na podstawie obeecności na wykładach i aktywności na ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Opanowanie materiału z fizyki klasycznej, analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa w zakresie obowiązującym na AGH

Recommended literature and teaching resources:

1. P.A. Tipler, R.A. Llewellyn “Fizyka współczesna”, PWN 2011
2. J.Massalski, “Fizyka dla inżynierów” tom 2 (Fizyka współczesna), WNT 2013 (i wydania wcześniejsze).
3. E.Skrzypczak, Z. Szefliński “Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych”, PWN 2018
4. H.Haken, H.Ch. Wolf “Atomy i kwanty : wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej”, PWN 2002
5. Ta-Pei Cheng, “Relativity, Gravitation and Cosmology: A Basic Introduction”, Oxford University Press, 2010
6. B.Ziętek, “Optoelektronika”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
7. Shuichiro Ogawa, “Organic Electronics Materials and Devices”, Springer 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None