Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport 2 - kołowy
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-206-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
Module summary

Zakres modułu obejmuje podstawową wiedzę z zakresu budowy maszyn i urządzeń transportu kołowego stosowanych w przemyśle wydobywczym podziemnym i odkrywkowym. Student zdobywa wiedzę na temat budowy i zastosowań środków transportu szynowego i oponowego w górnictwie, w szczególności zasad doboru do konkretnych zadań transportowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potzrebę cągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zkresie transport kołowego MBM2A_K02 Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość ważości i zrozumienie dla zespołowego działania MBM2A_K07 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do rozwiązywania problemów transportu kołowego MBM2A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
M_U002 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych MBM2A_U03 Participation in a discussion,
Test results,
Scientific paper
M_U003 Ma umiejętności do twórczej działalności w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu kołowego MBM2A_U25 Execution of a project,
Test results,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych MBM2A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
M_W002 Ma wiedzę w zakresie modelowania dla projektowania maszyn i urządzeń transportu kołowego Activity during classes,
Test results,
Scientific paper
M_W003 Ma wiedzę w zakresie projektowania elementów urządzeń transportu kołowego MBM2A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
M_W004 Ma specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania zagadnień w zakresie środków i urządzeń transportu kołowego MBM2A_W17 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potzrebę cągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zkresie transport kołowego + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważości i zrozumienie dla zespołowego działania + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do rozwiązywania problemów transportu kołowego - - + - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych - - + - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętności do twórczej działalności w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń transportu kołowego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie modelowania dla projektowania maszyn i urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie projektowania elementów urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania zagadnień w zakresie środków i urządzeń transportu kołowego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):

1.Systemy transportu kołowego, podstawowe definicje i charakterystyka
2. Środki transportu kołowego i kryteria ich doboru
3.Tory i układy połączeń torowych, ich charakterystyka i budowa
4. Lokomotywy, ich charakterystyka i budowa
5.Układy napędowe i systemy hamulcowe w pojazdach szynowych
6.Wagony, ich charakterystyka i budowa
7.Kolejki podwieszane i spągowe, ich charakterystyka i budowa
8.Zagadnienia modelowania układu pojazd – tor
9.Obliczenia trakcyjne przewozu szynowego
10.Transport samochodowy, jego klasyfikacja i charakterystyka
11.Samochody i wozy odstawcze, ich charakterystyka i budowa
12.Podstawowe obliczenia transportu samochodowego
13.Stacje załadowcze i rozładowcze w transporcie kołowym
14.Systemy bezpieczeństwa w transporcie kołowym
15.Wybrane zagadnienia eksploatacji transportu kołowego

Laboratory classes (26h):

1.Pomiary parametrów geometrycznych toru
2.Analiza konstrukcji pojazdów szynowych
3.Przykłady obliczeń trakcyjnych przewozu szynowego
4.Przykłady obliczeń napędów ciernych kolejek
5.Analiza konstrukcji samochodów i wozów odstawczych
6.Przykłady obliczeń transportu oponowego
7.Analiza rozwiązań punktów załadowczych i rozładowczych
8.Zajęcia przemysłowe

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie dwóch projektów obliczeniowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona z uzyskanych ocen

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990.
2. Furmanik K., Siedlar A.: Sprzężenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych. Część I koleje przyczepne. Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
3. Furmanik K., Siedlar A.: Sprzężenia cierne i zębate w napędach kolei szynowych. Część II koleje zębate. Wydawnictwa AGH, Kraków 2004.
4. Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002.
5. Zając M.: Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów. WKŁ, Warszawa 2003.
6. Matzke W.: Silniki wysokoprężne pojazdów szynowych. WKŁ, Warszawa 1969.
7. Wajand J.A., Wajand J.T.: Tłokowe silniki spalinowe, średnio -i szybkoobrotowe. WNT, Warszawa 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Furmanik K., Kasza P., Zarzycki J.: Zagadnienie trwałości okładzin kół napędowych kolejek szynowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia. Wydawnictwo KMGPiT, Kraków 2013.
2. Furmanik K., Kasza P., Zarzycki J.: Badania zużycia wybranych tworzyw na okładziny kół napędowych kolejek szynowych. Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia. Wydawnictwo KMGPiT, Kraków 2013.
3. Kasza P.: Transport dołowy ludzi i materiałów w kopalniach węgla kamiennego. Inżynieria Górnicza 2014 [nr] 1, s. 14–17.

Additional information:

Kontrola obecności na wykładach