Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia do robót drogowych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-209-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kipczak Piotr (kipczak@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu studentowi zostanie przekazana praktyczna wiedza w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn roboczych. Student będzie posiadał umiejętność analizowania, działania układów na podstawie ich schematów ideowych..Pozyska również konkretną wiedzę na temat właściwej eksploatacji tych maszyn.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń do robót drogowych MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K04 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy koparek jednonaczyniowych pod i nadsiębiernych MBM2A_U17, MBM2A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy ładowarek kołowych MBM2A_U17, MBM2A_U20, MBM2A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy maszyn i urządzeń do profilowania i stabilizacji gruntów MBM2A_U17, MBM2A_U20, MBM2A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U004 Umie korzystać z materiałów zamieszczonych w Internecie dla pogłebiania swoich wiadomości związanych z maszynami i urządzeniami do robót drogowych MBM2A_U23, MBM2A_U14, MBM2A_U09 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiadomości o właściwościach i metodach urabiania gruntów MBM2A_W17 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę na temat konstrukcji i technologii pracy koparek jednonaczyniowych pod i nadsiębiernych MBM2A_W17 Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy i technologii pracy ładowarek kołowych MBM2A_W17 Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W004 Posiada wiedzę na temat budowy i technologii pracy maszyn do profilowania i zagęszczania gruntów MBM2A_W17 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W005 Posiada wiedzę na temat maszyn i urządzeń do prac pomocniczych przy budowie dróg MBM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń do robót drogowych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy koparek jednonaczyniowych pod i nadsiębiernych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy ładowarek kołowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie zidentyfikować oraz opisać technologię pracy maszyn i urządzeń do profilowania i stabilizacji gruntów - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie korzystać z materiałów zamieszczonych w Internecie dla pogłebiania swoich wiadomości związanych z maszynami i urządzeniami do robót drogowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiadomości o właściwościach i metodach urabiania gruntów + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat konstrukcji i technologii pracy koparek jednonaczyniowych pod i nadsiębiernych + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy i technologii pracy ładowarek kołowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat budowy i technologii pracy maszyn do profilowania i zagęszczania gruntów + - - - - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę na temat maszyn i urządzeń do prac pomocniczych przy budowie dróg + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Realization of independently performed tasks 41 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):
Zaznajomienie się z rodzajami i typami maszyn i urządzeń stosowanych podczas prowadzenia robót drogowych i inżynieryjnych

Właściwości ośrodków gruntowych. Podstawy mechanicznego urabiania gruntów.
Ogólna klasyfikacja maszyn do prac ziemnych.
Konstrukcja i budowa koparek jednonaczyniowych linowych i hydraulicznych nad i podsiębiernych. Przekazanie napędu z silnika na poszczególne mechanizmy koparki. Sterowanie mechanizmami koparki.
Konstrukcja i budowa ładowarek oraz ich zastosowanie.
Podział, konstrukcja i budowa spycharek. Przekazanie napędu z silnika spalinowego na poszczególne mechanizmy w spycharce. Osprzęt roboczy spycharek, zrywaki.
Charakterystyka procesu fundamentowania palowego. Technologie wykonywania pali. Palowanie palami wbijanymi. Palowanie palami wierconymi. Konstrukcje i charakterystyki techniczne wybranych palownic.
Rozbijanie brył nadwymiarowych. Młoty hydrauliczne, budowa i zasady doboru.
Nośność i podatność podłoża gruntowego. Zjawisko osuwania się skarp drogowych. Techniki stabilizacji skarp i maszyny do tego celu stosowane.
Budowa i zasada pracy maszyn do układania nawierzchni drogowych asfaltowych i betonowych
Zagadnienie mechanicznego zagęszczania gruntów. Budowa kompaktorów i walców drogowych.
Przemieszczanie dużych mas ziemnych. Konstrukcja i budowa zgarniarek i równiarek. Techniki pracy zgarniarek i równiarek.
Skrawanie twardych nawierzchni drogą ciągłego frezowania. Zasada pracy głowicy skrawającej. Konstrukcja, budowa i zakres stosowania zrywarek.
Technika bezwykopowego drążenia mikrotuneli pod drogami i nasypami. Maszyny do drążenia mikrotuneli i ich wyposażenie.
Maszyny pomocnicze stosowane przy budowie dróg. Dźwigi samojezdne, konstrukcja, budowa i charakterystyki

Project classes (26h):
Analiza budowy oraz technologii pracy maszyn i urządzeń stosowanych podczas prowadzenia robót drogowych i inżynieryjnych

Kinematyka i dynamika pracy układu wysięgnika koparki linowej podsiębiernej oraz nadsiębiernej
Kinematyka i dynamika pracy układu wysięgnika koparki hydraulicznej nad- i podsiębiernej.
Analiza układu przeniesienia napędu z silnika na koła jezdne typowej dużej ładowarki. Przełożenia, prędkości jazdy, siła naporu.
Analiza układu przeniesienia napędu z silnika na gąsienice typowej dużej spycharko-zrywarki. Przełożenia, prędkości jazdy, siła naporu (uciągu).
Analiza i porównanie budowy oraz zasady pracy rozkładarek do układania nawierzchni drogowych asfaltowych i betonowych.
Analiza i porównanie budowy oraz zasady pracy walców stosowanych przy zagęszczaniu gruntów oraz nawierzchni bitumicznych.
Analiza technik stabilizacji skarp.
Analiza technik palowania.
Napędy stosowane w maszynach do robót drogowych. Charakterystyka silnika Diesla. Rola zmiennika momentu.
Wyjazd terenowy na inwestycję drogową lub do firmy prowadzącej roboty drogowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace projektowe mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektów oraz aktywności studentów i wyniki prac kontrolnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,75 ocena egzaminu + 0,25 ocena ćwiczeń projektowych
Możliwe podwyższenie oceny o 0,5 – za 75% obecności na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach projektowych. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych (dopuszcza się max 3) oraz nieusprawiedliwionej konieczne jest wykonanie dodatkowych zadań wydanych przez prowadzącego dotyczących tematyki zajęć na których student nie był obecny. W przypadku grup równoległych nieobecności usprawiedliwione powinny być odrobione z inną grupą

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość wiedzy z dziedziny Podstaw Konstrukcji Maszyn. Znajomość podstaw hydrauliki.

Recommended literature and teaching resources:

Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych. Część 1. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Pieczonka K.: Ładowarki łyżkowe. Wydawnictwa Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1971.
Brach I., Walczewski R.: Koparki jednonaczyniowe. WNT, Warszawa 1982.
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: “Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 2003
Zagęszczanie i rozkładanie nawierzchni asfaltowych – Teoria i praktyka. Wydawnictwa Dynapac, Szwecja 2004.
Strony internetowe firm: Catepilar, Amman, Hamm, Dynapac, Wirtgen, HSW, Volvo, Komatsu, Lienherr, Casagrande, XCMGEuropa, BOMAG, AMAGO, Atlas Copco, Wacker Neuson, Bobcat, Gema, Terex.
Badania zaworu szybkoupustowego stojaka hydraulicznego z przepływem wewnętrznym dla upodatnienia obudowy hydraulicznej : praca doktorska / Piotr Kipczak ; promotor: Antoni Kalukiewicz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Rafał DUDEK, Piotr KIPCZAK, Krzysztof WŁADZIELCZYK : Analiza możliwości urabiania skał za pomocą zrywarek — Analysis of opportunities to mine rock by means of rippers : Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków
2. Krzysztof WŁADZIELCZYK, Piotr KIPCZAK : Analiza możliwości zastosowania odkrywkowych kombajnów frezujących do urabiania złóż surowców skalnych — Analysis of the possibilities of using open-cast milling machines to excavate deposits of rock raw materials. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2018 nr 2, s. 36–41

Additional information:

Można mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Sprawdzana obecność na wykładach – zalecane co najmniej 2/3 obecności.