Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport 1 - conveyors
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-210-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje zagadnienia projektowania, doboru, wytwarzania i eksploatacji urządzeń transportu ciąglego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych MBM2A_K01 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych MBM2A_U08, MBM2A_U24, MBM2A_U09 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych MBM2A_U19, MBM2A_U25, MBM2A_U14, MBM2A_U15 Activity during classes,
Examination,
Work done within the framework of a practical placement,
Project,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę na temat budowy, własności i zasad doboru taśm przenośnikowych MBM2A_W09 Examination,
Test,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych MBM2A_W02 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W003 posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn i urządzeń transportowych MBM2A_W04 Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Test results
M_W004 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego MBM2A_W13 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_W005 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników MBM2A_W16, MBM2A_W15 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Test results
M_W006 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników MBM2A_W17 Examination,
Project,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych - - + - - - - - - - -
M_U002 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat budowy, własności i zasad doboru taśm przenośnikowych + - + - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych - - + - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn i urządzeń transportowych - - + - - - - - - - -
M_W004 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego + - - - - - - - - - -
M_W005 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W006 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):
 1. Materiały transportowane

  Własności materiałów transportowanych

 2. Środki transportu wewnątrzzakładowego

  1. Podział środków transportu cyklicznego i ciągłego.
  2. Dobór środków transportu.

 3. Charakterystyka transportu przenośnikowego

  Wymagania, budowa, podstawowe parametry techniczne i zastosowania przenośników w procesie eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych.

 4. Przenośniki bezcięgnowe i cięgnowe

  Zasada działania, obliczenia oraz rozwiązania konstrukcyjne przenośników:

  • grawitacyjnych,
  • płytowych,
  • kubełkowych,
  • wstrząsowych.

 5. Przenośniki zgrzebłowe

  1. Zasada działania, parametry użytkowe i opis przenośników zgrzebłowo-rurowych.
  2. Budowa, zakres stosowania i podstawowe parametry techniczno-ruchowe górniczych przenośników zgrzebłowych.

 6. Przenośniki taśmowe

  Budowa, zakres stosowania i podstawowe parametry techniczno-ruchowe przenośników taśmowych, taśmowo-linowych, krzywoliniowych i rurowych.

 7. Napędy przenośników

  1. Napędy przenośników i układy sterowania rozruchem.
  2. Sprzęgła hydrodynamiczne – budowa i zasada działania.

 8. Urządzenia napinające taśmę

  1. Teoria sprzężenia ciernego taśmy z bębnem napędowym.
  2. Układy napinania taśmy, charakterystyki pracy układów napędowo-napinających.

 9. Podstawy teoretyczne obliczania przenośników

  1. Obliczenia wydajności, oporów ruchu i mocy napędów.
  2. Budowa i zasady doboru cięgien.
  3. Dynamika przenośnika w stanach pracy nieustalonej.

 10. Eksploatacja przenośników taśmowych

  1. Centrowanie biegu taśmy, urządzenia czyszczące taśmę, punkty załadowcze i rozładowcze, wagi taśmowe.
  2. Przenośnikowe systemy transportowe.
  3. Zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie przenośnikowym.

Laboratory classes (26h):
 1. Założenia projektowe do doboru i obliczeń przenośników

  1. Definicja zadania transportowego
  2. Określenie warunków pracy przenośników
  3. Identyfikacja własności materiałów transportowych
  4. Dobór typu przenośnika

 2. Przenośnik wibracyjny

  1. Teoria ruchu pojedynczego ziarna na rynnie przenośnika wibracyjnego
  2. Obliczenia teoretyczne średniej prędkości transportu materiałów sypkich na rynnie przenośnika wibracyjnego
  3. Weryfikacja wyników obliczeń z rzeczywistą prędkościa strugi nosiwa
  4. Wyznaczenie współczynnika korekcyjnego

 3. Przenośnik zgrzebłowy

  1. Metoda obwiedniowa obliczania sił w cięgnie przenośników zgrzebłowych
  2. Dobór mocy napędu
  3. Obliczenia niezbędnej wytrzymałości cięgna
  4. Pomiar mocy napędu przenośnika zgrzebłowego rurowego

 4. Przenośnik taśmowy

  1. Budowa podstawowych elementów i podzespołów przenośników taśmowych
  2. Identyfikacja własności taśm przenośnikowych
  3. Pomiary oporów obracania krążników
  4. Pomiar oporów głównych przenośnika taśmowego
  5. Wyznaczanie charakterystyk pracy układu napędowo-napinającego
  6. Wykonanie projektu przenośnika taśmowego z wykorzystaniem programu komputerowego QNK

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uczestnictwo w nich i opracowanie sprawozdania z ich przebiegu.
Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanego projektu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,75 * ocenaz egzaminu + 0,25 * ocena ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest każdorazowo ustalany z prowadzącym zajęcia laboratoryjne i projektowe.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk. Katowice 1990.
 2. Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 2005.
 3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
 4. Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
 5. Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
 6. Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Kulinowski P. Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu projektowa-nia w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 1, 2013.
 • Kulinowski P. Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników ta-śmowych. Wydawnictwa AGH, 2012.
 • Kulinowski P.: Analytical Method of Designing and Selecting Take-up Systems for Mining Belt Conveyors. Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 4, p. 1301–1315, 2013.
 • Kulinowski P.: Simulation method of designing and selecting tensioning systems for mining belt conveyors — Symulacyjna metoda projektowania i doboru urządzeń napinających dla górniczych przenośników taśmowych Arch. Min. Sci., Vol. 59 (2014), No 1, p. 123–138, 2014
Additional information:

Jest sprawdzana obecność na wykładach.