General information:
Name:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-301-MR-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Module summary
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie za podstawowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem dynamiki otoczenie i nasilającej się presji konkurencyjnej.
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne Execution of exercises
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa Execution of exercises,
Activity during classes
M_U003 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uzwględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa Test results,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji Test results,
Activity during classes
M_W003 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań Test results,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne - - - - - - - - - - -
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa - - - - - - - - - - -
M_U003 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uzwględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 21 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Module content
Lectures (20h):
 1. Geneza nauk o zarządzaniu

  Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji. Zarządzanie jako zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny, Efekt organizacyjny, współdziałanie.

 2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania

  Cele i efektywność organizacji. Cztero i pięcioczłonowy model organizacji z kierownictwem kształtującym wiązkę celów organizacji. Systemowe spojrzenie na organizacje komercyjną w otoczeniu. Model łańcucha wartości, organizacja sieciowa

 3. Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych

  Komórka organizacyjna i jej atrybuty. Formalizacja struktury poprzez schemat organizacyjny, zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych komórek organizacyjnych oraz instrukcje regulujące postępowanie ucze-stników organizacji. Ewolucja sformalizowanych struktur funkcjonalnych w zdeterminowane formy zorientowane obiektowo według grup wyrobów, lokalizacji geograficznej jednostek biznesu lub rynków zbytu, struktury holdingowe. Model cyklu życia organizacji Adizesa, kryzysowa koncepcja przekształceń organizacyjnych Greinera. Struktury tensorowe. Symbioza sztywnych i luźnych form organizacji w strukturach sieciowych. Koncepcja organizacji wirtualnej, jej zalety i wady.

 4. Diagnostyczne podejście do usprawnienia organizacji

  Ewolucyjne podejście do zmian organizacji. Reengineering jako radykalna metoda poprawy organizacji. Prognostyczne podejście usprawniania organizacji oparte o koncepcję systemu idealnego Nadlera. Benchmarking i outsourcing jako skuteczne metody poprawy efektywności organizacji

 5. Model procesu zarządzania

  Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych

 6. Planowanie w zmiennym otoczeniu

  Cele planowania strategicznego i operacyjnego. Cele, struktura i metodyka budowy planu operacyjnego jednostki biznesowej. Przegląd metod planowania – pod planowania finansowego do planowania strategicznego, systemy planowania. Modele otoczenia i globalizacja. Metody analizy strategicznej – przegląd i uwarunkowania zastosowań. Zarządzanie strategiczne, modele normatywne strategii przedsiębiorstwa

 7. Role interpersonalne informacyjne i decyzyjne kierownika

  Autokratyczny, demokratyczny i partnerski styl kierowania, ciągła skala zachowań kierowniczych. Techniczne interpersonalne i koncepcyjne umiejętności kierownicze. Predyspozycje diagnostyczne, decyzyjne, komunikowania się i gospodarowania czasem. Charyzma a proces interakcji w otoczeniu. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Systemy ocen pracowniczych i wynagrodzenie pracowników. Uwarunkowania efektywności systemów kontroli kierowniczej i tendencje ich zmian

Auditorium classes (10h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie na ocenę pozytywna ćwiczeń. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej wynikającej ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych na poszczególnych ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania oceny cząstkowej jest pozytywne zaliczenia zleconego na ćwiczeniach zadania – wykonanie studium przypadku lub opracowania referatu na wskazany temat.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego wykładu 55% + ocena z ćwiczeń 45%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach do odrobienia przez wykonanie zadanego referatu lub odrobienie ćwiczenia w innej grupie ćwiczeniowej.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Peszko A. (red.): Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006
3. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
4. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
5. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
6. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, Warszawa 2008
7. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007
8. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2006
9. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zmiana technologiczna jako czynnik rozwoju kompetencji rdzeniowych organizacji
— [Technological change as organization core competences development factor] / Paweł
FILIPOWICZ // W: Zarzadzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : wyzwania
strategiczne wobec organizacji : praca zbiorowa / pod red. Marka Jacka Stankiewicza. — Torun :
Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2008. — W nagłówku dod.: Szkoła Letnia Zarzadzania 2008.
— ISBN 978-83-7285-404-9. — S. 113–124
2. Wybór technologii jako kluczowy składnik strategii przedsiebiorstwa — Technology choice as
crucial component of the company strategy / Paweł FILIPOWICZ // W: Szkoła Ekonomiki
i Zarzadzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarzadzanie i marketing w przemysle
wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk
12–14 wrzesnia 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinzynierii, Komitet Górnictwa Polskiej
Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG,
2007. — ISBN 83-908853-8-7. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.
3. Wizja rozwoju strategicznego przedsiebiorstw sektora nowoczesnych technologii –
wybrane aspekty — New technology based firm strategic development vision – chosen
aspects / Paweł FILIPOWICZ // W: Wiedza – innowacyjnosc – zmiana / red. nauk. Janina
Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ,
2008. — ISBN 978-83-7481-165-1. — S. 146–154. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Summ.
4. Technologia a kompetencje rdzeniowe w procesie zarzadzania innowacjami — [Technology and
core competencies in innovation management process] / Paweł FILIPOWICZ // W: Mechanizmy
i obszary przeobrazen w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza
Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o.,
cop. 2007. — ISBN 978-83-7251-753-1. — S. 415–425. — Bibliogr. s. 425
5. Ewolucja procesu zarzadzania technologia – wybrane zagadnienia — Evolution of technology
management process – some aspects / Paweł FILIPOWICZ // W: Zarzadzanie produkcja –
planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola = Management of production – planning,
production, optimization and control : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek,
Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
2010. — ISBN 978-83-62292-76-9. — S. 113–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.
6. Decyzja w zarzadzaniu przedsiebiorstwem – ujecie procesowe — [Decision in enterprise management –
a process approach] / P. FILIPOWICZ // W: Produkcja i zarzadzanie w hutnictwie : XI konferencja
naukowo-techniczna : Ustron – Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ;
PCz WIPMiFS. — Czestochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne
Wydziału Inzynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej / Politechnika Czestochowska.
Seria: Metalurgia ; nr 32). — S. 162–165. — Bibliogr. s. 165, Summ.
7. Struktury organizacyjne działu marketingu w zarzadzaniu strategicznym — [Marketing organizational
structures in strategic management] / Paweł FILIPOWICZ // W: IV Miedzynarodowe sympozjum
naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Lublin, 16–17 maja 1996 / kolegium
red. Wojciech Czajkowski, Adam Dyba ; Politechnika Lubelska, KNM. — Lublin : Politechnika
Lubelska, 1996. — ISBN 83-86333-68-5. — S. 7–13. — Bibliogr. s. 13
8. Zarzadzanie antykryzysowe – wybrane aspekty strategiczne — Crisis management – a strategic
approach / Paweł FILIPOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne = Technical and
Economical Problems : kwartalnik = quarterly. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48
z. 1 : Zarzadzanie, s. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.
9. Zastosowanie reengineeringu procesów do diagnostyki organizacyjnej — The use of
process reengineering in organization diagnosis / Paweł FILIPOWICZ // W: Zarzadzanie
w przemysle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska,
Marianna Ksiezyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii
Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarzadzania. — Kraków : [s. n.],
1999. — S. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Summ.

Additional information:

Nie dotyczy