Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Entreprenurship
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-303-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne związane z rozwojem biznesu opartego na wiedzy i innowacyjnych technologiach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości. MBM2A_K04 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Rozumie i identyfikuje teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania małym przedsiębiorstwem technologicznym. MBM2A_U07, MBM2A_U06 Execution of a project,
Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego. MBM2A_U07, MBM2A_U06 Execution of a project,
Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości. MBM2A_W13 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W002 Opisuje i wyjaśnia podstawowe kompetencje przedsiębiorcy. MBM2A_W13 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Rozumie i identyfikuje teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania małym przedsiębiorstwem technologicznym. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości. + - - - - + - - - - -
M_W002 Opisuje i wyjaśnia podstawowe kompetencje przedsiębiorcy. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 21 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (20h):

Istota i uwarunkowania przedsiębiorczości. Kompetencje przedsiębiorcy. Modele biznesowe, jako sposób opisu działalności przedsiębiorstwa. Biznes plan – przyczyny tworzenia, funkcje i formy.
Elementy procesu założycielskiego – od pomysłu do koncepcji biznesu.
Źródła finansowania nowych przedsięwzięć.
Wybór formy prawnej. System finansowo-księgowy – podstawowe zagadnienia.
Regulacje prawne zarządzania małą spółką kapitałową. Prawo pracy – podstawowe zagadnienia Podatki oraz rozliczenia publiczno-prawne w działalności gospodarczej.
Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania własnością intelektualną (narzędzia ochrony i strategia zarządzania IP).
Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii. Przedsiębiorczość akademicka.
Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność.

Seminar classes (10h):

W ramach zajęć rozwijane będą kompetencje w zakresie opisu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć. Zajęcia kończy złożenie krótkiego raportu opisującego wypracowany model biznesu oraz jego prezentacja.
Dodatkowo studenci opisują i dyskutują na temat swoich doświadczeń wynikających z pracy w zespole.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego (40%) i projektu zespołowego (60%).
Na ocenę projektu składa się: a) ocena pracy studenta w zespole projektowym (30%), b) ocena wykonania zespołowego projektu (30%), c) ocena prezentacji i obrona projektu (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
2. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
3. B. Wierzba, E. Filipiak, Przedsiębiorczość, ABC small business'u, Warszawa 2002
4. B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5. Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, pod red. H. Godlewska-Majkowska, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
6. M. E. Gordon, Przedsiębiorczość, Onepress, Warszawa 2009.
7. K. Wach, Jak założyć firmę w UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
8. J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
9. K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Instytut technologii eksploatacji, Radom-Łódź 2006
10. Z. Chyba, W.M. Grudzewski, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Uczestnictwo w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe,
- zajęcia seminaryjne/ćwiczenia projektowe są obowiązkowe,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.

Zaliczenie zajęć:
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz,
- warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie określa prowadzący ćwiczenia,

Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.