Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-306-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zarzycki Jacek (jacek.zarzycki@agh.edu.pl)
Module summary

Student odbywa praktykę w wybranym zakładzie przemysłowym zapoznając się z technologią , organizacja i zarzadzaniem firmy, lub uczestniczy w pracach badawczych prowadzonych laboratorium AGH.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań lub wykonania zleconego projektu inżynierskiego, a także potrafi współpracować z zespołami ludzi celem uzyskania pożądanych wyników realizowanego zadania MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K07, MBM2A_K06 Work done within the framework of a practical placement
Skills: he can
M_U001 Umie zaplanować realizację złożonego zadania i wykorzystać zdobyte informacje w swojej pracy dyplomowej z poszanowaniem prawa. MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U09, MBM2A_U10, MBM2A_U15 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Umie zaplanować realizację złożonego zadania i wykorzystać zdobyte informacje w swojej pracy dyplomowej z poszanowaniem prawa. MBM2A_U14, MBM2A_U10, MBM2A_U15 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę o celach i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, biur projektowych, ośrodków badawczych i laboratoriów. MBM2A_W17, MBM2A_W16, MBM2A_W10, MBM2A_W02 Work done within the framework of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań lub wykonania zleconego projektu inżynierskiego, a także potrafi współpracować z zespołami ludzi celem uzyskania pożądanych wyników realizowanego zadania - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zaplanować realizację złożonego zadania i wykorzystać zdobyte informacje w swojej pracy dyplomowej z poszanowaniem prawa. - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie zaplanować realizację złożonego zadania i wykorzystać zdobyte informacje w swojej pracy dyplomowej z poszanowaniem prawa. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o celach i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, biur projektowych, ośrodków badawczych i laboratoriów. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 50 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praktyka dyplomowa zaliczana jest przez opiekuna na podstawie sprawozdania z praktyki (prezentacja materiałów i danych uzyskanych w czasie jej realizacji. Opinia opiekuna praktyk z zakładu, w którym praktyka była realizowana.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową ustala opiekun modułu na podstawie:
- oświadczenia o realizacji praktyki, wystawionego przez opiekuna ze strony zakładu, w którym student odbył praktykę, lub
- opisu zrealizowanych badań przeprowadzonych w laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

brak możliwości wyrównania zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Miejsce odbycia praktyki (zakład pracy lub laboratorium uczelni) ustalają wspólnie: opiekun praktyki i student (dyplomant).

Recommended literature and teaching resources:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie podano dodatkowych publikacji

Additional information:

Praktyka jest realizowana w pierwszych 4 tygodniach ostatniego semestru studiów.
Dokumenty związane z podpisaniem umowy z zakładem pracy należy przygotować odpowiednio wcześniej – informacje i druki na stronie wydziału.