Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zestawy mobilne maszyn do przeróbki i recyklingu
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-308-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
Module summary

Budowa zestawów mobilnych -urządzenia, napęd, podwozia, osprzęt. Współpraca pomiędzy zestawami. Możliwości wykorzystania. Jakość produktów otrzymywanych z recyklingu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów przeróbczych MBM2A_U02 Activity during classes
M_U002 potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla maszyn przerbóczych, w szczególności maszyn mobilnych MBM2A_U25, MBM2A_U21, MBM2A_U26 Participation in a discussion
M_U003 umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych MBM2A_U08 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 posiada przygotowanie z dziedziny mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych MBM2A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów MBM2A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów przeróbczych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla maszyn przerbóczych, w szczególności maszyn mobilnych - - + - - - - - - - -
M_U003 umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada przygotowanie z dziedziny mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (20h):

Ogólne zasady budowy mobilnych zestawów sortująco-kruszących.
Zasady doboru podwozi zestawów mobilnych.
Konstrukcja podwozi z napędami samobieżnymi – elektrycznymi, spalinowymi, hydraulicznymi.
Struktura i funkcje układu hydraulicznego w maszynie roboczej.
Konstrukcja i charakterystyki elementów hydraulicznych układów napędowych.
Elementy sterujące. Sterowanie i regulacja pracy napędu hydraulicznego zestawu mobilnego.
Obliczenia i wzory związane z doborem elementów hydraulicznych w zestawach mobilnych.
Urządzenia przeróbcze stosowane w zestawach mobilnych. Podajniki, przesiewacze, kruszarki.
Zasady stosowania zestawów mobilnych sortująco-kruszących w zakładach przeróbki surowców skalnych i kruszyw.
Zastosowanie w/w zestawów w recyklingu materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych.
Jakość kruszyw pochodzących z recyklingu, oraz możliwości ich wykorzystania.

Laboratory classes (10h):

Budowa i przeznaczenie zestawów mobilnych sortująco-kruszących.
Budowa i zasada działania układów hydraulicznych i ich podział, konstrukcja i charakterystyki
Rodzaje przesiewaczy stosowanych w zestawach mobilnych.
Wyznaczanie oddziaływania dynamicznego na konstrukcję nośną.
Kruszarki stosowane w zestawach mobilnych. Kruszarki szczękowe, stożkowe, odrzutowe z wałem poziomym i pionowym.
Zastosowanie zestawów mobilnych do kruszenia materiałów pochodzących z wyburzeń.
Wykorzystanie zestawów mobilnych w recyklingu – 1 godz.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

0,7 x oceny z laboratorium,
0,3 x kolokwium zaliczeniowe

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

0,9 x oceny z laboratorium,
0,1 x aktywność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia 1 laboratorium w formie zaliczenia indywidualnego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Battaglia A.: Maszyny do przeróbki mechanicznej kopalin, cz. II Urządzenia hydromechaniczne. PWN, 1968, Warszawa.
2. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, 1990 Katowice.
3. Blaschke J.: Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych. Skrypt uczelniany AGH, nr 1058, Kraków 1987.
4.Blaschke S, Blaschke W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin Wyd. AGH, Kraków 1989
5.Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
6.Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik,
7.Portale internetowe: www.metso.com, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jan SIDOR, Jacek FELIKS, Marcin MAZUR, Paweł TOMACH : Technika wibracyjna w przeróbce surowców mineralnych,
2. Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ: Przesiewacze stosowane w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych
3. Jacek FELIKS, Marcin Mazur; Układy zabezpieczające nadawę przed zanieczyszczeniami metalicznymi
4. Sidor J., Feliks J.: Vibratory granulators.
5. Jacek Feliks: BADANIA I MODELOWANIE WIBRACYJNYCH GRUDKOWNIKÓW RYNNOWYCH
6. Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ: Ścianowa kruszarka urobku,
7. Jacek FELIKS: Nowy model rynnowego grudkownika wibracyjnego;
8. Marcin MAZUR: Przegląd konstrukcji zestawów kruszących wykorzystywanych w produkcji surowców ,Górnictwo Odkrywkowe ;

Additional information:

None