Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nowoczesne techniki urabiania skał zwięzłych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-309-MR-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kalukiewicz Antoni (akaluki@agh.edu.pl)
Module summary

Student uzyska wiedzę na temat nowoczesnych technik urabiania skał zwięzłych. Zostanie zapoznany z warunkami właściwej eksploatacji tych skał. Szczególna uwaga zostanie poświęcona właściwemu doborowi osprzętu roboczego oraz narzędzi do warunków eksploatacji danego typu skał

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej metod i maszyn oraz urządzeń obejmujacych nowe techniki urabiania i obróbki skał MBM2A_K02, MBM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student jest przygotowany do działalności twórczej w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw inżynieryjnych i górniczych MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie ocenić efektywność przewidywanej do stosowania metody w eksploatacji surowca mineralnego MBM2A_U13, MBM2A_U02, MBM2A_U01 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie dobrać metodę eksploatacji w zależności od własności fizycznych i mechanicznych eksploatowanego surowca MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U003 Umie wykonać elementarne obliczenia podstawowych parametrów urabiania termicznego MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi określić parametry geometryczne strumienia wysokociśnieniowego cieczy MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe nietypowe technologie i maszyny do eksploatacji surowców mineralnych MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Wie o niestandardowych metodach urabiania bazujących na generowaniu energii innymi metodami aniżeli eksplozja materiałów wybuchowych MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W02, MBM2A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Zna termiczne metody urabiania skał kwarcytowych MBM2A_W08, MBM2A_W02, MBM2A_W01, MBM2A_W03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej metod i maszyn oraz urządzeń obejmujacych nowe techniki urabiania i obróbki skał + - - - - - - - - - -
M_K002 Student jest przygotowany do działalności twórczej w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw inżynieryjnych i górniczych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie ocenić efektywność przewidywanej do stosowania metody w eksploatacji surowca mineralnego - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać metodę eksploatacji w zależności od własności fizycznych i mechanicznych eksploatowanego surowca - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie wykonać elementarne obliczenia podstawowych parametrów urabiania termicznego - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi określić parametry geometryczne strumienia wysokociśnieniowego cieczy - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe nietypowe technologie i maszyny do eksploatacji surowców mineralnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie o niestandardowych metodach urabiania bazujących na generowaniu energii innymi metodami aniżeli eksplozja materiałów wybuchowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna termiczne metody urabiania skał kwarcytowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Module content
Lectures (20h):
 1. Własności fizyko-mechaniczne surowców mineralnych; wskaźniki mechanicznych właściwości ośrodków skalnych i wskaźniki niemechanicznych właściwości ośrodków skalnych.

 2. Niemechaniczne metody urabiania; metoda urabiania termicznego, palniki termiczne; technologia urabiania termicznego; termiczna obróbka powierzchniowa.

 3. Elektrohydrauliczne urabianie skał zwięzłych; eksplozja przewodu jako źródło destrukcyjnej fali uderzeniowej; zasada działania generatora EHD; rozkruszanie brył nadwymiarowych; urabianie masywu skalnego; kierunkowe rozkruszanie bloków skalnych i betonowych.

 4. Urabianie skał z wykorzystaniem generatorów wysokich napięć oraz generatorów promieniowania podczerwonego; chemiczne urabianie skał, proszki zwiększające objętość.

 5. Metody generowania i właściwości wysokociśnieniowych strumieni cieczy; urabianie wysokociśnieniowymi strumieniami cieczy; urabianie i wspomaganie procesu urabiania węgla i skał zwięzłych wysokociśnieniowymi strumieniami cieczy.

 6. Specyfika pozyskiwania siarki metodą otworową ze złóż naturalnych.

 7. Maszyny do specjalnych robót podziemnych; techniki i metody wykonywania tuneli o małych przekrojach w infrastrukturze komunalnej; płyny wiertnicze; obudowy stosowane w wyrobiskach tunelowych; zapobieganie przeciekom wody; przewierty sterowane.

Laboratory classes (10h):
 1. Ocena przewidywania efektywności metody eksploatacji.

 2. Dobór metody eksploatacji w zależności od własności fizycznych i mechanicznych eksploatowanych surowców.

 3. Analiza budowy i zasady działania palników termicznych do cięcia i obróbki skał.

 4. Obliczanie podstawowych parametrów procesu urabiania termicznego.

 5. Określanie geometrycznych parametrów strumieni wysokociśnieniowych.

 6. Analiza obszarów urabiania i obróbki skał umożliwiająca zastosowanie strumieni cieczy o bardzo wysokim ciśnieniu.

 7. Analiza wspomagania procesu urabiania mechanicznego wysokociśnieniowymi strumieniami cieczy.

 8. Analiza budowy i konstrukcji urządzeń do generacji strumieni wysokociśnieniowych.

 9. Analiza budowy i funkcjonowania urządzeń do otworowej eksploatacji złóż siarki.

 10. Analiza elektrycznych metod urabiania złóż minerałów trudno urabialnych.

 11. Analiza możliwości stosowania do wybranych operacji górniczych metod bazujących na efekcie elektrohydraulicznym i na promieniowaniu podczerwonym.

 12. Analiza budowy i obszaru stosowania maszyn do specjalnych robót podziemnych.

 13. Analiza konstrukcji maszyn do rozspajania bloków nadgabarytowych.

 14. Maszyny do wykonywania przekopów mało- i średniogabarytowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace projektowe mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektów oraz aktywności studentów i wyniki prac kontrolnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z zaliczeń ćwiczeń laboratoryjnych
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych
Możliwość podwyższenia oceny o 0,5 za 75% obecności na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach projektowych. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych (dopuszcza się max 3) oraz nieusprawiedliwionej konieczne jest wykonanie dodatkowych zadań wydanych przez prowadzącego dotyczących tematyki zajęć na których student nie był obecny. W przypadku grup równoległych nieobecności usprawiedliwione powinny być odrobione z inną grupą

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw odkrywkowej eksploatacji złóz surowców skalnych

Recommended literature and teaching resources:

Reś J.,Gospodarczyk P.,Kotwica K.,Kalukiewicz A: Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych. Śląsk, Warszawa-Katowice 2004.
Reś J.: Ekologiczne techniki urabiania skał. Śląsk, Katowice 2002.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Śląsk, Katowice 1998.
Kozioł W.,Szlagowski A.,Ubermann R.,Zych St.: Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych. IMBGiS, Warszawa 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analiza możliwości urabiania skał za pomocą zrywarek — Analysis of opportunities to mine rock by means of rippers / Rafał DUDEK, Piotr KIPCZAK, Krzysztof WŁADZIELCZYK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 108–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Abstr.

2. Analiza możliwości zastosowania odkrywkowych kombajnów frezujących do urabiania złóż surowców skalnych — Analysis of the possibilities of using open-cast milling machines to excavate deposits of rock raw materials / Krzysztof WŁADZIELCZYK, Piotr KIPCZAK // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2018 nr 2, s. 36–41. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność
Obowiązkowa obecność na zajęciach terenowych