Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie eksploatacji złóż surowców mineralnych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-107-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Stasica Jerzy (stasica@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi posługiwać się terminologią górniczą w odniesieniu do procesów sterownia maszynami i urządzeniami. MBM2A_K02, MBM2A_K03, MBM2A_K01 Examination,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać system eksploatacji złoża dla określonych warunków zalegania złoża, zagrożeń naturalnych i ochrony powierzchni. MBM2A_U01, MBM2A_U02 Examination,
Test,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna uwarunkowania wyboru sposobu udostępnienia złóż kopalin
M_W002 Zna maszyny i urządzenia, które są wykorzystywane przy eksploatacji złóż surowców mineralnych.Potrafi dobrać maszyny i urządzenia dla różnego rodzaju górnictwa w zależności od systemu eksploatacji. MBM2A_W02, MBM2A_W03 Examination,
Test,
Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi posługiwać się terminologią górniczą w odniesieniu do procesów sterownia maszynami i urządzeniami. + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać system eksploatacji złoża dla określonych warunków zalegania złoża, zagrożeń naturalnych i ochrony powierzchni. + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna uwarunkowania wyboru sposobu udostępnienia złóż kopalin + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna maszyny i urządzenia, które są wykorzystywane przy eksploatacji złóż surowców mineralnych.Potrafi dobrać maszyny i urządzenia dla różnego rodzaju górnictwa w zależności od systemu eksploatacji. + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 118 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (14h):

Górnictwo podziemne:
1. Pojęcia podstawowe z zakresu przedmiotu oraz formy występowania złóż,
2. Rodzaje wyrobisk górniczych oraz sposoby i struktury udostępnienia złóż
eksploatowanych metodami podziemnymi,
3. Obudowy wyrobisk podziemnych oraz technologie drążenia wyrobisk górniczych
4. Systemy eksploatacji złóż w górnictwie podziemnym,
5. Kryteria doboru systemu eksploatacji w górnictwie podziemnym.
6. Technologie zbrojenia i likwidacja ścian eksploatacyjnych
7.Zagrożenia naturalne występujące w górnictwie

Górnictwo odkrywkowe:
1a. Technologie eksploatacji odkrywkowej.
2a. Podział procesu technologicznego,
3a. Maszyny górnicze i układy technologiczne stosowane w eksploatacji odkrywkowej,
4a. Podstawowa technologia pracy koparek jednonaczyniowych,
5a. Podstawowa technologia pracy koparek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych,
6a. Odstawowa technologia pracy spycharek, zrywarek i zgarniarek,
7a. Wskaźniki technologiczne charakteryzujące pracę układów technologicznych w kopalniach odkrywkowych.

Project classes (13h):

Górnictwo podziemne:
W trakcie ćwiczeń projektowych poprzez pracę indywidualną oraz grupową ze studentami realizowany jest projekt doboru systemu eksploatacji złoża dla określonych warunków zalegania złoża, zagrożeń naturalnych i ochrony powierzchni.

Górnictwo odkrywkowe:
Opracowanie podstawowej technologii pracy koparki wielonaczyniowej kołowej (obliczanie podstawowych parametrów technologicznych koparki oraz geometrię zabierki).

Laboratory classes (13h):

Górnictwo podziemne:
Określenie podstawowych wskaźników technologii eksploatacji złoża systemem ścianowym (np. zasobów, wydobycia dobowego, postępu dobowego, liczby wskaźnikowej stropu, wskaźników deformacji powierzchni) oraz dobór maszyn górniczych.
Wyjazd do kopalni – zapoznanie się z procesem technologicznym w warunkach in situ.
Tworzenie harmonogramów pracy maszyn górniczych (sala komp.)

Górnictwo odkrywkowe:
Zajęcia komputerowe w programie AutoCAD Civil 3D umożliwiające trójwymiarowe modelowanie technologii pracy koparki wielonaczyniowej kołowej (na podstawie wyników uzyskanych z projektu).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0,6 x ocena z egzaminu + 0,4 x ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw analizy matematycznej.
Obsługa programów edytorskich i rysunkowych.
Wyjazd technologiczny do kopalni.

Recommended literature and teaching resources:

Górnictwo podziemne:
1. St. Piechota “Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych” Kraków 2003, cześć 1.
2. St. Piechota, M. Stopyra, K. Poborska – Młynarska “Systemy podziemnej eksploatacji
złóż węgla kamiennego, rud i soli”, Kraków 2009r.
3. M. Turek “Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego”.
4. Chudek M. „Obudowa wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego”
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
5. Jaszczuk M. „Ścianowe Systemy Mechanizacyjne”, Katowice 2007; Piechota S.
„Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych”, Biblioteka SEP,
Kraków 2003;
6. Piechota S. „Podstawy górnictwa kopalin stałych”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996;
7. Przybyła H. „Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w
wyrobiskach ścianowych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1997; Przybyła H.
8. Przybyła H. “Organizacja i ekonomika w projektowaniu wybierania węgla”, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2007.

Górnictwo odkrywkowe:
1. Bęben A.; Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków, 2008 r.
2. Glapa J., Korzeniowski I, „Mały leksykon górnictwa odkrywkowego”, WiSzGB&K. Wrocław, 2005 r.
3. Kasztelewicz Z.; Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków. 2012 r.
4. Korzeniowski J.I.; Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław, 2010 r.
5. Kozioł W. i inni, „Górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych, Cz. II IMBiGS, Warszawa, 1993 r.
6. BODZIONY P., SIKORA M., ZAJĄCZKOWSKI M., KASZTELEWICZ Z.: Pojazdy technologiczne stosowane w transporcie w górnictwie odkrywkowym. Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.
7. KASZTELEWICZ Z., SIKORA M., ZAJĄCZKOWSKI M.: Alternatywne sposoby urabiania skał w górnictwie odkrywkowym — Alternative methods of mineral excavation in open-cast mining / // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego — The development directions of preparatory works technologies in the Polish hard coal mining / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10
2. Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce — Directions of development of wall systems with fall of roof in coal mining in Poland / Zbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2011 nr 10, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.
3. Metody i efekty wzmacniania wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany — Methods and effects of strengthening the support of longwall’s gate in order to maintain it after exploitation front of the longwall / Marcin Cholewa, Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 3, s. 27–38. — Bibliogr. s. 38

4. Nowoczesne technologie utrzymywania wyrobisk za frontem ściany na przykładzie wybranych polskich kopalń węgla kamiennego] — The modern technologies of the main gates maintenance behind the longwall face in the examples of chosen Polish hard coal mines / Zbigniew RAK, Jerzy STASICA // W: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2014 : sborník příspěvků 19. mezinárodního semináře : 27.–28.2.2014 = Reinforcement, sealing and anchoring of rock massif and building structures 2014 : the proceedings of the 19\textsuperscript{th} international seminary / Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. — Ostrava : [s. n.], 2014. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-248-3331-6. — S. 151–161. — Annot.
5. Elementy technologii wykonywania wykładki mechanicznej w świetle dotychczasowych doświadczeń — Technology of executing mechanical lagging in the light of previous experience / Zbigniew RAK, Piotr MAŁKOWSKI, Jerzy STASICA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1, s. 316–326. — Bibliogr. s. 326, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa : IV konferencja naukowo-techniczna : Jaworze, 9–11 marca 2011 r. /Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2011
6. Introscopic camera to examine rock structure penetrated by drilling operations — Kamera introskopowa do badania struktury skał w otoczeniu otworu wiertniczego / Jerzy STASICA, Zbigniew RAK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 3, s. 325–330. — Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.3/mining.2012.36.3.325.pdf
7. Możliwość wykorzystania metody doboru obudowy ścianowej w procesie projektowania sekcji zmechanizowanych dla konkretnych warunków górniczo-geologicznych — Possibility of using the method of selection of powered longwall support in technical project of hydraulic support for a specific mining-geological conditions / Ł. HEREZY, Z. RAK, J. STASICA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 140–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz.

Additional information:

- forma zaliczenia wykładów: egzamin.
- liczba terminów egzaminu – 3 terminy.
- forma zaliczenia ćwiczeń projektowych i audytoryjnych: ocena z projektu i odpowiedzi
ustnej lub pisemnej.
- obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
- w przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych lub
audytoryjnych, student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć)
lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładów ustali prowadzący na początku semestru.