Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy urabiania skał
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-105-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wydro Tomasz (wydro@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu student poznaje metody urabiania skał oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od warunków górniczo-geologicznych. Poznaje również sposoby wyznaczania niektórych z nich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie znajomości nowych rodzajów i nowych technologii stosowania maszyn i urządzeń górnictwa skalnego i węglowego MBM2A_K02, MBM2A_K01 Examination
Skills: he can
M_U001 Potrafi wyznaczyć wskaźnik skrawalności A ibocznego kąta rozkruszenia. MBM2A_U01, MBM2A_U05 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi w wyznaczyc wskaźnik zwięzłości f. MBM2A_U01, MBM2A_U05 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi przeprowadzic pomiar oporów urabiania w funkcji głębokości i podziałki skrawania skał. MBM2A_U01, MBM2A_U05 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące właściwości skał takie jak: zwięzłość, skrawalność, urabialność, cechy fizyczne, własności mechaniczne skał MBM2A_W09 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna metody wiercenia i sposoby ich realizacji. MBM2A_W09, MBM2A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Zna metody urabiania skał przez struganie, frezowanie i odłupywanie. MBM2A_W09, MBM2A_W08 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Zna metody urabiania skał poprzez zrywanie, kopanie, ładowanie. MBM2A_W09, MBM2A_W08 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie znajomości nowych rodzajów i nowych technologii stosowania maszyn i urządzeń górnictwa skalnego i węglowego - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć wskaźnik skrawalności A ibocznego kąta rozkruszenia. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi w wyznaczyc wskaźnik zwięzłości f. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzic pomiar oporów urabiania w funkcji głębokości i podziałki skrawania skał. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące właściwości skał takie jak: zwięzłość, skrawalność, urabialność, cechy fizyczne, własności mechaniczne skał + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna metody wiercenia i sposoby ich realizacji. + - + + - - - - - - -
M_W003 Zna metody urabiania skał przez struganie, frezowanie i odłupywanie. + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna metody urabiania skał poprzez zrywanie, kopanie, ładowanie. + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (26h):
Systematyka sposobów urabiania skał oraz mozliwości ich wykorzystania .

Podczas zajęć student poznaje budowę i zasadę pracy narzędziami do wiercenia, strugania, frezowania, odłupywania, zrywania, kopania i ładowania.Ponadto student poznaje sposoby urabiania skał oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od warunków górniczo-geologicznych, technicznych i ekonomicznych. Klasyfikacje skał pod względem urabialności oraz metody wyznaczania wskaźników urabialności.

Laboratory classes (13h):
Przeprowadzenie badań wyznaczenia wskaźnika skrawalności A i kąta bocznego rozkruszenia. Pomiar oporów urabiania. Wyznaczenie wskaźnika zwiezłości f.

Przeprowadzenie badań laboratoryjnych: wyznaczenie wskaźnika zwięzłości f, wyznaczenie wskaźnika skrawalności A i kąta bocznego rozkruszenia, przeprowadzenie pomiarów oporów urabiania w funkcji głębokości i podziałki skrawania.

Project classes (13h):
Projekt organu urabiającego dla maszyny urabiającej poprzez frezowanie" Projekt powinien zawierać:

• dobór parametrów konstrukcyjnych organu,
• dobór narzędzi skrawających,
• dobór parametrów kinematycznych procesu urabiania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zajęcia terenowe:
Wyjazd studentów do kopalni podziemnej i odkrywkowej. Obecność obowiązkowa. Nie obecność może być usprawiedliwiona poprzez przyniesienie zwolnienia lekarskiego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z zaliczeń laboratoriów
Zaliczenie wszystkich zajęć laboratoryjnych
Możliwość podwyższenia oceny o 0,5 za 75% obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości (lub ustne na życzenie studenta) oraz pisemne sprawozdanie. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość w zakresie metrologii.

Recommended literature and teaching resources:

Poradnik Górnictwa – tom I – V,
Pieczonka K.: Podstawy urabiania i przemieszczania. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. WN Śląsk. Katowice 1998.
Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. WN Śląsk. Katowice 2000.
Klich A.: Niekonwencjonalne techniki urabiania skał. WN Śląsk. Katowice 1998.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Gajewski, T. Wydro, C. Syta, A. Nieoczym „Metoda badań zużycia narzędzi zamontowanych na głowicy urabiające”, Przegląd Mechaniczny, 12S/2006, Warszawa
2. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Maszyny Górnicze 3/2009,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Problemy związane z procesem ładowania frezującymi organami ślimakowymi. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny 2010,
4. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Ocena jakości noży styczno-obrotowych na podstawie badań laboratoryjnych w Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków 2012,
5. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Tomach T.: Ocena urabialności piaskowca i dolomitu na podstawie badań laboratoryjnych i dołowych. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.