Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining Conveyors
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-110-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Module summary

Wszystkie zaplanowane treści programowe dostarczą niezbędną wiedzę na temat budowy i eksploatacji przenośnikowych systemów transportowych w górnictwie oraz fachowej nomenklatury anglojęzycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych MBM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych MBM2A_U09, MBM2A_U08 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników MBM2A_W15, MBM2A_W16 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion
M_W002 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowych systemów transportowych MBM2A_W13 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W003 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników zgrzebłowych i taśmowych MBM2A_W17 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W004 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych MBM2A_W02 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W002 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowych systemów transportowych + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników zgrzebłowych i taśmowych + - - - - + - - - - -
M_W004 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 9 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):

 1. Properties of materials to be handled
 2. Classification of internal transport installations
 3. Characteristics of the conveyor transport
 4. Longwall conveyors
 5. Belt conveyors
 6. Conveyor drives
 7. Characteristics of belt tensioning systems
 8. Theoretical basis for calculating of mining conveyors
 9. Operation, safety and maintenance of conveyor systems

Seminar classes (10h):

 1. The issue of selection of type and calculations of conveyors.
  – Definition of the transport task and work conditions of conveyors
  – Identification of the properties of transport materials
  – Selection of a conveyor type
 2. Longwall conveyor
  – Calculation of drive power
  – Method of calculating of chain tensions
  – Verification of calculations results by measuring the conveyor drive power
 3. Conveyor Belt
  – Construction of the basic elements and components of belt conveyors
  – Identification of properties of conveyor belts
  – Tests of the rotating resistance of idlers
  – Design of a belt conveyor using a computer program QNK
 4. The issue of the selection and operation of conveyors – presentations and discussion

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń seminaryjnych jest uczestnictwo w nich i przygotowanie prezentacji na zadany temat.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona uwzględniająca obecność na wykładach (0,2), seminariach (0,2), aktywność podczas zajęć (0,1) i ocenę prezentacji (0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest każdorazowo ustalany z prowadzącym zajęcia seminaryjne.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk.
  Katowice 1990.
 2. Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 2005.
 3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
  Kraków 2008.
 4. Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
 5. Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
 6. Siedlar A., Teoria działania napędu przenośników taśmowych, Wydawnictwo AGH, Kraków 1990.
 7. Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Kulinowski P. Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu projektowa-nia w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 1, 2013.
 • Kulinowski P. Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników ta-śmowych. Wydawnictwa AGH, 2012.
 • Kulinowski P.: Analytical Method of Designing and Selecting Take-up Systems for Mining Belt Conveyors. Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 4, p. 1301–1315, 2013.
 • Kulinowski P.: Simulation method *of designing and selecting tensioning systems for mining belt conveyors — Symulacyjna metoda projektowania i doboru urządzeń napinających dla górniczych przenośników taśmowych Arch. Min. Sci., Vol. 59 (2014), No 1, p. 123–138, 2014
Additional information:

None