Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining machines for tunels and roadways
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-112-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Module summary

Przedstawienie budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych, podział i rodzaje obudowy stosowane w tunelownictwie, metody bezwykopowe drążenia minituneli.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń górniczych MBM2A_K02, MBM2A_K03 Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie mechanizacji prac związanych z robotami górniczymi MBM2A_K02, MBM2A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zidentyfikować i opisać urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych MBM2A_U17, MBM2A_U22, MBM2A_U01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie dobrać metodę urabiania i drążenia wyrobisk korytarzowych dla zadanych warunków górniczo-geologicznych MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U05 Presentation,
Project,
Participation in a discussion
M_U003 Umie dobrać i skompletować podstawowe komponenty kompleksu chodnikowego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych MBM2A_U06, MBM2A_U01, MBM2A_U09 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi określić efekty produkcyjne i ekonomiczne zaprojektowanego kompleksu maszynowego MBM2A_U06, MBM2A_U13, MBM2A_U01 Presentation,
Project,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Znajomość budowy i technologii pracy maszyn i urządzeń do urabiania i ładowania stosowanych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych i tunelowych MBM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod urabiania skał zwięzłych w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych MBM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Execution of laboratory classes
M_W003 Znajomość metod budowy i zabezpieczania wyrobisk korytarzowych i tunelowych MBM2A_W17, MBM2A_W09 Activity during classes,
Project
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie wyboru technologii drążenia wyrobisk korytarzowych, tunelowych oraz mikrotunnelingu MBM2A_W17, MBM2A_W13 Activity during classes,
Project,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń górniczych + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie mechanizacji prac związanych z robotami górniczymi + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować i opisać urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dobrać metodę urabiania i drążenia wyrobisk korytarzowych dla zadanych warunków górniczo-geologicznych + - - - - + - - - - -
M_U003 Umie dobrać i skompletować podstawowe komponenty kompleksu chodnikowego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi określić efekty produkcyjne i ekonomiczne zaprojektowanego kompleksu maszynowego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość budowy i technologii pracy maszyn i urządzeń do urabiania i ładowania stosowanych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych i tunelowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod urabiania skał zwięzłych w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Znajomość metod budowy i zabezpieczania wyrobisk korytarzowych i tunelowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie wyboru technologii drążenia wyrobisk korytarzowych, tunelowych oraz mikrotunnelingu - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):
Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i maszynami do drążenia wyrobisk korytarzowych i tuneli. Rozwijanie umiejętności aplikacji nowych technologii

Klasyfikacja wyrobisk korytarzowych i tuneli w zależności od ich przeznaczenia i gabarytów
Podstawy teoretyczne urabiania skał zwięzłych i gruntów pod kątem doboru maszyn i technologii pozwalających na realizację procesu urabiania
Podstawowe technologie wykorzystywane do drążenia wyrobisk korytarzowych i tuneli
Maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem MW
Kombajny chodnikowe ramionowe – budowa i zasada działania
Kombajny chodnikowe pełnoprzekrojowe i specjalne – budowa i zasada działania
Technologie i maszyny stosowane w mikrotunellingu
Maszyny i urządzenia do odstawy urobku i transportu materiałów
Rodzaje obudów stosowanych do zabezpieczenia wyrobisk oraz wykorzystywane maszyny i technologie
Metodyka doboru technologii i maszyn do drążenia wyrobisk korytarzowych i tuneli

Seminar classes (10h):
Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych i tunelowych

Analiza budowy i zasady pracy wiertarek, wozów wiertniczych i kotwiących
Analiza budowy i zasady pracy kombajnów chodnikowych
Analiza budowy i zasady pracy maszyn do mikrotunellingu
Zasady doboru technologii i maszyn urabiających w zależności od parametrów wyrobisk korytarzowych i tuneli
Analiza konstrukcyjna i materiałowa wybranych obudów wyrobisk korytarzowych, tuneli i mikrotuneli
Wyjazd terenowy do wybranej podziemnej kopalni surowców mineralnych celem zapoznania się z technologią i maszynami do drążenia wyrobisk korytarzowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student jest zobowiązany do czynnego uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych. Może zostać odpytany z tematyki ćwiczeń. Może mieć tylko jedna nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku większej liczby może odrobić zajęcia na równoległych grupach lub na konsultacjach u prowadzącego. Jest to warunek dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium można poprawić nie więcej niż dwa razy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z zaliczenia przez studenta zajęc laboratoryjnych oraz obrony przygotowanego i zaprezentowanego w języku angielskim projektu kompleksu do drążenia wybranego wyrobiska korytarzowego lub tunelowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przy więcej niz jednej nieusprawiedliwionej nieobecności student może ja odrobić na zajęciach prowadzonych w równoległych grupach. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy zaległości zaliczyć w ramach konsultacji u prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Udział w zajęciach laboratoryjnych oraz zajęciach terenowych. Przygotowanie, prezentacja i obrona przygotowanego projektu kompleksu do drążenia wybranego wyrobiska korytarzowego lub tunelowego

Recommended literature and teaching resources:

P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: “Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 2003
Jonak J.: Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. WN Śląsk, Katowice 2001.
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś, N.C.Dey: “Specialized equipment for the mining industry”. Capital Publishing Company.New Delhi – Kolkata. Indie, 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych". Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2003
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
Reś J., Kotwica K., Gospodarczyk P., Kalukiewicz A., Dey N.C.: Specialized equipment for the mining industry. Capital Publishing Company, New Delhi – Kolkata, Indie, 2014,

Additional information:

Można mieć co najwyżej jedną nieobecność nieusprawiedliwioną w zajęciach laboratoryjnych. Sprawdzana obecność na wykładach – wymagane co najmniej 2/3 obecności na wykładach.