Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia przeróbki kopalin
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-201-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu student zapoznaje się z budową podstawowych maszyn do przeróbki mechanicznej (kruszarki, przesiewacze itp.). Poznaje zasady doboru, obliczeń i projektowania w/w maszyn.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada przygotowanie do eksploatacji maszyn przeróbczych, jako pracownik zakładów w przeróbczych w przemysłach; górniczym, ceramicznym i chemicznym. MBM2A_K01 Activity during classes,
Report,
Essays written during classes,
Completion of laboratory classes
M_K002 Rozumie i posiada potrzebę systematycznego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02 Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi korzystać z wiedzy z zakresu nauk podstawowych majacej zastosowanie w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych. MBM2A_U01 Report,
Completion of laboratory classes
M_U002 Dysponuje umiejętnościami korzystania z wiedzy z zakresu przemiotów mechanicznych dotycząca konstruowania i projektowania maszyn przeróbczych MBM2A_U02 Report,
Completion of laboratory classes
M_U003 Posiada umiejętności do doboru założeń konstrukcyjnych i projektowych maszyn przeróbczych na podstawie eksperymentu oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych oraz ich układów technologicznych. MBM2A_U25 Test,
Execution of laboratory classes,
Report,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą mechaniki układów materialnych oraz teorii drgań MBM2A_W01 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowania programów inzynieskich w procesachy konstruowania i projektowania maszyn. MBM2A_W02 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o klasyczne kryteria wytrzymałościowe MBM2A_W07 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o kryteria wytrzymałości zmeczeniowej. MBM2A_W08 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W005 Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, ochrony środowiska, jakości produktów, a także wiedzę dotyczącą ochrony własności inelektualnej w wynalazczości. MBM2A_W15 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 10 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada przygotowanie do eksploatacji maszyn przeróbczych, jako pracownik zakładów w przeróbczych w przemysłach; górniczym, ceramicznym i chemicznym. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie i posiada potrzebę systematycznego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z wiedzy z zakresu nauk podstawowych majacej zastosowanie w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych. - - + + - - - - - - -
M_U002 Dysponuje umiejętnościami korzystania z wiedzy z zakresu przemiotów mechanicznych dotycząca konstruowania i projektowania maszyn przeróbczych - - + + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności do doboru założeń konstrukcyjnych i projektowych maszyn przeróbczych na podstawie eksperymentu oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych oraz ich układów technologicznych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą mechaniki układów materialnych oraz teorii drgań + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowania programów inzynieskich w procesachy konstruowania i projektowania maszyn. + - - + - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o klasyczne kryteria wytrzymałościowe + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o kryteria wytrzymałości zmeczeniowej. + - - - - - - - - - -
M_W005 Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, ochrony środowiska, jakości produktów, a także wiedzę dotyczącą ochrony własności inelektualnej w wynalazczości. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Lectures (10h):
 1. 01. Operacje technologiczne i maszyny w przeróbce mechanicznej surowców.
 2. W02. Właściwości fizyczne i sposoby opisu surowców uziarnionych.
 3. W03. Ruszty, przesiewacze obrotowe.
 4. W04. Przesiewacze wibracyjne.
 5. W05. Kruszarki do materiałów twardych.
 6. W06. Kruszarki do materiałów średnio-twardych i miękkich.
 7. W07.Młyny grawitacyjne, toczne, walcowe.
 8. W08. Młyny wibracyjne, mieszadłowe, udarowe, strumieniowe.
 9. W09. Separatory pneumatyczne.
 10. W10. Sita łukowe, hydrocyklony.
 11. W11. Wirówki, prasy filtracyjne.
 12. W12. Granulatory bezciśnieniowe.
 13. W13. Granulatory ciśnieniowe.
 14. W14. Osadzarki i stoły koncentracyjne.
 15. W15. Separatory magnetyczne i maszyny flotacyjne.
Laboratory classes (20h):
 1. L01. Wyznaczanie wskaźnika podrzutu przesiewaczy wibracyjnych.
 2. L02. Wyznaczanie prędkości transportowej przesiewaczy wibracyjnych.
 3. L03. Badania procesu kruszenia w kruszarce wibracyjnej.
 4. L04. Badania procesu mielenia w młynie wibracyjnym.
 5. L05. Badania aglomeracji bezciśnieniowej w granulatorze wibracyjnym.
 6. L06. Analiza konstrukcji hydrocyklonów.
 7. L07. Analiza konstrukcji stołów koncentracyjnych.
 8. L08. Ćwiczenia wyjazdowe w zakładzie przeróbczym kopalni.
Project classes (20h):

P01. Dobór urządzeń do klasyfikacji.
P02. Projekt podzespołów przesiewacza.
P03. Dobór maszyn do rozdrabniania.
P04. Projekt napędu kruszarki.
P05. Projekt układu kusząco-sortującego.
P06. Projekt technologiczny linii wzbogacania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia projektowe:
Średnia ważona z pozytywnie zaliczonych 2 projektów.
Ćwiczenia
Średnia ważona z pozytywnie ocenionych z 2 kolokwiów .

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,45 (ocena z zaliczonych zajęć projektowych)+ 0,45 (ocena z zaliczonych zajęć ćwiczeniowych) + 0,10 (z obecności na minimum 80 % wykładach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia dwóch nieobecności z inną grupą projektową.
Jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość: grafiki inżynierskiej, podstaw konstrukcji maszyn, podstaw inżynierii produkcji, programów statystycznych dotyczący opracowania wyników badań.

Recommended literature and teaching resources:

1. Battaglia A., Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. PWN. Warszawa-Kraków 1972.
2. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice 1990
3. Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Pol. Łódzkiej Monografie Łódź 1997.
4. Poradnik Górnika T.5. Wyd. Śląsk, Katowice 1976
5. Blasche S, Blasche W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin. Wyd. AGH, Kraków 1989
6. Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawn. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2009
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
8. Höffl K. Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig 1985.
9. Schubert H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe. Leipzig, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1989
10. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992,
11. Sidor J.: Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych. UWND AGH Kraków 2005 str. 200.
12. Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik, Materiały firmy Alpine-Hosokava Augsburg 1998
Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Surowce i Maszyny Budowlane, Przegląd Górniczy, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik,
Portale internetowe: www.metso.com, www.sweco.com/grinding, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jan SIDOR, Jacek FELIKS, Marcin MAZUR, Paweł TOMACH : Technika wibracyjna w przeróbce surowców mineralnych,
2. Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ: Przesiewacze stosowane w wytwórniach mas mineralno-bitumicznych
3. Jacek FELIKS, Marcin Mazur; Układy zabezpieczające nadawę przed zanieczyszczeniami metalicznymi
4. Sidor J., Feliks J.: Vibratory granulators.
5. Jacek Feliks: BADANIA I MODELOWANIE WIBRACYJNYCH GRUDKOWNIKÓW RYNNOWYCH
6. Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ: Ścianowa kruszarka urobku,
7. Jacek FELIKS: Nowy model rynnowego grudkownika wibracyjnego;
8. Marcin MAZUR: Przegląd konstrukcji zestawów kruszących wykorzystywanych w produkcji surowców ,Górnictwo Odkrywkowe ;

Additional information:

None