Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia transportu górniczego
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-208-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji, budowy i podstawowych zasad doboru maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym. Zakres modułu obejmuje zagadnienia systemów transportu przenośnikowego i kołowego. W ramach modułu poruszane są również zagadnienia związane z eksploatacją napędów elektrycznych i spalinowych maszyn transportowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń transportowych w górnictwie MBM2A_K02, MBM2A_K01 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Umie zidentyfikować i dokonać klasyfikacji środków transportu ciągłego i cyklicznego stosowanych w górnictwie MBM2A_U01, MBM2A_U17 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Umie sformułować kryteria doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego MBM2A_U01, MBM2A_U17 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U003 Umie dobrać podstawowe parametry techniczne (wydajność, wytrzymałość cięgna, moc napędu) przenośników zgrzebłowych i taśmowych MBM2A_U01, MBM2A_U17 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę na temat klasyfikacji maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym MBM2A_W17 Activity during classes,
Examination
M_W002 Ma wiedzę na temat kryteriów doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego, ich energochłonności i wydajności MBM2A_W09, MBM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy, charakterystyk technicznych i obliczeń środków transportu ciągłego MBM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu charakterystyki transportu kołowego (szynowego i oponowego), budowy torów i dróg. Zna tabor przewozowy (lokomotywy i wagony – kolei szynowych i kolejek, samochody i wozy oponowe) MBM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Case study,
Participation in a discussion
M_W005 Zna podstawy obliczeń trakcyjnych przewozu MBM2A_W09, MBM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W006 Posiada wiedzę z zakresu podstaw eksploatacji bezpieczeństwa środków transportu ciągłego i cyklicznego MBM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń transportowych w górnictwie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zidentyfikować i dokonać klasyfikacji środków transportu ciągłego i cyklicznego stosowanych w górnictwie - - + + - - - - - - -
M_U002 Umie sformułować kryteria doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego - - + + - - - - - - -
M_U003 Umie dobrać podstawowe parametry techniczne (wydajność, wytrzymałość cięgna, moc napędu) przenośników zgrzebłowych i taśmowych - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat klasyfikacji maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat kryteriów doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego, ich energochłonności i wydajności + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy, charakterystyk technicznych i obliczeń środków transportu ciągłego + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu charakterystyki transportu kołowego (szynowego i oponowego), budowy torów i dróg. Zna tabor przewozowy (lokomotywy i wagony – kolei szynowych i kolejek, samochody i wozy oponowe) + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawy obliczeń trakcyjnych przewozu + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę z zakresu podstaw eksploatacji bezpieczeństwa środków transportu ciągłego i cyklicznego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 12 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):

 1. Podstawowe definicje i klasyfikacja transportu w przemyśle wydobywczym. Charakterystyka transportowanych ładunków oraz stosowanych środków transportu.
 2. Kryteria doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego, ich energochłonność i wydajność.
 3. Budowa, charakterystyka techniczna, obliczenia wydajności, oporów ruchu i mocy napędu środków transportu ciągłego.
 4. Charakterystyka transportu kołowego (szynowego i oponowego), budowa torów i dróg. Tabor przewozowy (lokomotywy i wagony – kolei szynowych i kolejek, samochody i wozy oponowe).
 5. Obliczenia trakcyjne przewozu.
 6. Wybrane zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa środków transportu ciągłego i cyklicznego.

Project classes (13h):

 1. Własności materiałów sypkich i metody ich badania.
 2. Analiza konstrukcji podstawowych podzespołów i elenemtów przenosników (napędów, układów napinania cięgien, łańcuchów, taśm, zgrzebeł, krążników).
 3. Obliczanie podstawowych parametrów pracy przenosnika wibracyjnego na podstawie pomiarów laboratoryjnych.
 4. Obliczenia przenośników zgrzebłowych rurowych i ich wreyfikacja na obiekcie rzeczywistym.
 5. Komputerowe wspomaganie obliczeń parametrów przenośnika zgrzebłowego i taśmowego.
 6. Analiza konstrukcji podstawowych podzespołów i elementów środków transportu kołowego.
 7. Podstawowe obliczenia trakcyjne przewozu szynowego.
 8. Energochłonność transportu ciągłego i cyklicznego.
 9. Stacje załadowcze, rozładunkowe i punkty przeładunkowe.
 10. Zajęcia przemysłowe.

Laboratory classes (13h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykonanie i zaliczenie projektów obliczeniowych i laboratoriów. Obecność na zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen cząstkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 1. Antoniak J. Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990.
 2. Franasik K., Żur T. Mechanizacja podziemnych kopalń rud. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1983.
 3. Gładysiewicz L. Przenośniki Taśmowe. Teoria i obliczenia. Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 4. Goździecki M., Swiątkiewicz H. Przenośniki. WNT, Warszawa 1979.
 5. Żur T., Hardygóra M. Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brak

Additional information:

Sprawdzana obecność na wykładach.