Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny i urządzenia górnicze
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-209-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bołoz Łukasz (boloz@agh.edu.pl)
Module summary

W wyniku realizacji modułu student uzyskuje wiedzę na temat budowy i eksploatacji najważniejszych maszyn i urządzeń górniczych jak również z zakresu nowoczesnych technologii i technik eksploatacji złóż wraz podstawami doboru i projektowania maszyn oraz systemów maszyn.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z szeroko pojętymi maszynami i urządzeniami górniczymi. MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K05, MBM2A_K03 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie budowy i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego. MBM2A_K02, MBM2A_K03 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych i maszyn oraz urządzeń do niego wykorzystywanych. MBM2A_U02, MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U25 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Umie zidentyfikować i opisać zasadę działania nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. MBM2A_U02, MBM2A_U15, MBM2A_U08, MBM2A_U05 Test,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. MBM2A_W17, MBM2A_W09, MBM2A_W13 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat doboru technologii związanych z pozyskiwaniem kopaliny uzytecznej dla zadanych warunków górniczo-geologicznych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych. MBM2A_W17, MBM2A_W09, MBM2A_W13 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z szeroko pojętymi maszynami i urządzeniami górniczymi. + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie budowy i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych i maszyn oraz urządzeń do niego wykorzystywanych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zidentyfikować i opisać zasadę działania nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat doboru technologii związanych z pozyskiwaniem kopaliny uzytecznej dla zadanych warunków górniczo-geologicznych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 41 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):
Budowa, zasada działania i dobór maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie pozyskiwania kopaliny użytecznej w górnictwie podziemnym i odkrywkowym

Na kolejnych wykładach omówione zostaną maszyny i urządzenia stosowane w wybranych procesach eksploatacji w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych.
Następnie przedstawione zostaną podstawy doboru maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego dla wybranych procesów eksploatacji przy założeniu określonych warunków górniczo-geologicznych.
Następnie przedstawiona zostanie budowa i zasada działania wybranych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
Przedmiotem zajęć będą między innymi maszyny górnictwa podziemnego stosowane do eksploatacji węgla kamiennego, rud oraz soli kamiennych i potasowych (np. zmechanizowane kompleksy ścianowe i chodnikowe, wiertarki, wozy wiertnicze, ładowarki, wozidła) oraz maszyny górnictwa odkrywkowego stosowane do eksploatacji węgla kamiennego i brunatnego, surowców skalnych oraz rud (np. koparki jedno- i wielonaczyniowe, ładowarki, wiertnice, wozy wiertnicze, młoty hydrauliczne, wozidła).

Laboratory classes (13h):
Analiza konstrukcji, identyfikacja i zasada działania wybranych maszyn górniczych

Na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych studenci badają wybrane parametry fizykomechaniczne skał, identyfikują budowę i zasadę pracy oraz prowadzą eksperymenty z wiertarkami, ładowarką górniczą, obudowami zmechanizowanymi, kombajnami górniczymi ścianowym i chodnikowym, statycznym strugiem węglowym, koparką wielonaczyniową.
Ponadto studenci biorą udział w zajęciach terenowych w wybranym zakładzie górniczym.

Project classes (13h):
Opracowanie projektu wybranego kompleksu zmechanizowanego

Na podstawie posiadanych wiadomości student, dla zadanych warunków geologiczno-górniczych i organizacyjnych opracowuje projekt kompleksu zmechanizowanego ścianowego lub chodnikowego

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych wymaga uzyskania oceny z każdego zagadnienia.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga wykonania i zaliczenia projektu.
Dopuszczenie do egzaminu wymaga zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.
Dozwolona jest jedna poprawka polegająca na ponownym zaliczeniu kolokwium lub projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i egzaminu. Brana jest pod uwagę również obecność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności. Nieobecności wymagają wykonania dodatkowego zadania z zakresu przedmiotowych zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań.

Recommended literature and teaching resources:

Krauze K., Urabianie skał kombajnami ścianowymi. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 2000,
Krauze K., Urabianie skał strugami statycznymi. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 2013,
Antoniak J., Opolski T.: Maszyny górnicze, cz. II, Maszyny do eksploatacji podziemnej, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1979,
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998,
Bęben A.: Dynamika Maszyn Górniczych cz. III, Wydawnictwo AGH, Katowice 1988,
Broen A.: Górnicze ładowarki chodnikowe, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1976,
Klich A.: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999,
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych, ITG KOMAG, Gliwice 2011,
Lesiecki W., Opolski T.: Górnictwo, Urabianie młotkami i wiertarkami, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1963,
Opolski T.: Urabianie mechaniczne i fizykalne skał, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1982,
Piechota S.: Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych, Biblioteka SEP, Kraków 2003,
Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji rud, Wydawnictwo AGH, Kraków 1988,
Pieczonka K.: Maszyny urabiające, Podstawy urabiania i przemieszczania, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1988,
Reś J.: Ekologiczne techniki urabiania skał, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2002,
Sztuk H., Śnieżek J., Wojtkiewicz H.: Technika urabiania skał, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980,
Bednarczyk J:Sterowanie i automatyzacja w kopalniach odkrywkowych. Katowice, Śląsk 1977,
Hawrylak H.,Sobolski R.: Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego. Katowice, Śląsk 1967,
Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych Cz.I Podstawy urabiania, podnoszenia i obrotu. Wrocław, OWPW 2007,
Brach I.,Walczewski M.: Koparki jednonaczyniowe. Warszawa, WNT 1982,
Dudczak A.: Koparki. Teoria i projektowanie. Warszawa, PWN 2000,
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Katowice, Śląsk 1967,
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Krauze K., Urabianie skał kombajnami ścianowymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000,
2. Krauze K., Urabianie skał strugami statycznymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Przegląd górniczy, 3/2009,
4. Krauze K., Bołoz Ł.: Eksploatacja cienkich pokładów węgla kamiennego. Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Red. Krauze K., Reś J., Kraków, 2009,
5. Krauze K., Kotwica K., Bołoz Ł.: Wpływ warunków górniczo-geologicznych w drążonym szybie na pracę organu urabiającego kombajnu szybowego. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2010,
6. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Prototyp zmechanizowanej obudowy chodnikowej dla wyrobisk korytarzowych. W: Nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego red. A. Dyczko i inni, Wydawnictwo Fundacji dla AGH, Lublin 2011,
7. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Frezujący organ urabiający nowej generacji do urabiania soli kamiennej podczas drążenia wyrobiska szybowego. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2012,
8. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Doświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybu, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2013, nr 3,
9. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Doświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybu, W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, Kraków, 2013,
10. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Krokos T.: Adaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,
11. Bołoz Ł.: Kombajnowy kompleks ścianowy przeznaczony do pracy w niskich ścianach, Przegląd Górniczy, nr 6, 2016, 91-97
12. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Projektowanie frezujących organów ślimakowych dla zwiększenia wychodu grubych sortymentów węgla, Przegląd Górniczy, nr 6, 2016,
13. Mendyka P., Stopka G., Gospodarczyk P., Bołoz Ł.: Analiza dynamiczna konstrukcji wozów wiercącego i kotwiącego specjalnego zastosowania, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 4/2016,
14. Bołoz Ł., Ostapów L.: Samojezdny wóz kotwiący ze zintegrowanym układem do zabudowy obudowy powierzchniowej, Transport przemysłowy i maszyny robocze, nr 3(37), 2017.
15. Bołoz Ł.: Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, pod red. Krauze K., W.: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Kraków, 2017,
16. Bołoz Ł.: Pomiar parametrów wiertarki hydraulicznej i procesu wiercenia obrotowego, Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, Napędy i Sterowanie, 1, 2018,
17. Bołoz Ł., Maszyny urabiające w wybranych metodach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Górnictwo – perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, volume 7 issue 1, 2018, s. 131-142,
18. Bołoz Ł., Maszyny urabiające w ścianowych systemach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Górnictwo – perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, volume 7 issue 1, 2018, s. 143-154,
19. Bołoz Ł.: Unique project of single-cutting head longwall shearer used for thin coal seams exploitation, Archives of Mining Sciences, vol. 58 no. 4, 2013, pp. 1057-1070, DOI: 10.2478/amsc-2013-0073,
20. Mendyka P., Kotwica K., Stopka G., Gospodarczyk P., Bołoz Ł.: The design and analysis of drilling and bolting rigs for narrow vein exploitation, Science and technologies in geology, exploration and mining, vol. 2, Exploration and mining, mineral processing, Sofia, 2016,
21. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: An underpass under the Kasprowy Wierch Mountain in the Tatra National Park as a part of an environment protection scheme and improvement of tourist safety, 17th International multidisciplinary scientific conference SGEM 2017, Vol. 17, Nano, Bio, Green and Space – Technologies for Sustainable Future, issue 63, DOI: 10.5593/sgem2017H/63, pp 751-758,
22. Bołoz Ł.: Model tests of longwall shearer with string feed system, Archives of Mining Sciences, vol. 63 no. 1, 2018, pp. 61-74, DOI 10.24425/118885,
23. Method of determining the Bond Work Index in vibratory crushing / Marcin MAZUR // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 903–910. — Bibliogr. s. 909–910, Abstr.
24. Metodyka wyznaczania parametrów pracy wibracyjnych kruszarek szczękowych — Method of determining working parameters of vibratory jaw crushers / Marcin MAZUR // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie: IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], 2017. — S. 75. — Tekst pol.-ang.
25. Mobilne zestawy do przeróbki surowców skalnych — Mobile kits for the processing of rock raw materials / Jacek FELIKS, Marcin MAZUR // W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017. — ISBN: 978-83-930353-7-3. — S. 115–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.
26. Possible applications of vibratory technology in crushing technological lines / Marcin MAZUR // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 965–972. — Bibliogr. s. 972, Abstr.
27. Innowacyjne konstrukcje kruszarek wibracyjnych — Innovative designs of vibrating crushers / Jan SIDOR, Marcin MAZUR // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : II międzynarodowa konferencja : Ustroń, 17–19 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73. — Tekst pol.-ang.
28. Badania eksperymentalne procesu rozdrabniania kamienia wapiennego w kruszarkach szczękowych — Experimental research on limestone crushing process in jaw crushers / Jan SIDOR, Marcin MAZUR // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 235–237. — Bibliogr. s. 237, Streszcz., Summ.
29. Układy zabezpieczające nadawę przed zanieczyszczeniami metalicznymi — Safety systems against metallic contamination in feed material / Jacek FELIKS, Marcin MAZUR, Paweł TOMACH // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — ISBN: 978-83-936657-0-9. — S. 245–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Abstr.

Additional information:

Na wykładzie sprawdzana jest obecność.