Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-305-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Module summary

Przedstawiona zostanie metodyka opracowania i napisania pracy dyplomowej magisterskiej, prawa autorskie, sposób referowania i prezentowania oraz omówiony egzamin dyplomowy

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji MBM2A_K07, MBM2A_K08 Diploma thesis preparation,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_K002 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi oraz kierować zespołami badawczymi. MBM2A_K06, MBM2A_K02, MBM2A_K01 Diploma thesis preparation,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z zakresu danej dziedziny z różnych źródeł MBM2A_U21, MBM2A_U05 Diploma thesis preparation,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_U002 Potrafi zaprezentować wyniki badań przy wykorzystaniu technik multimedialnych MBM2A_U11, MBM2A_U08, MBM2A_U14, MBM2A_U09 Diploma thesis preparation,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi napisać prace dyplomową i opracować jej prezentację. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań i opracowania wyników z przeprowadzonych testów MBM2A_U02, MBM2A_U25, MBM2A_U23 Diploma thesis preparation,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotycząca ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. MBM2A_W15 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę z zakresy technik wykorzystywanych w badaniach i opracowaniu projektów inżynierskich MBM2A_W06 Diploma thesis preparation,
Activity during classes
M_W003 Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki i budowy maszyn do pozyskiwania surowców mineralnych oraz eksploatacji tych maszyn przy opracowywaniu wyników badań MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Diploma thesis preparation,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
M_W004 Student posiada wiedzę na temat modelowania projektowania i badania maszyn i urządzeń z zakresu pozyskiwania surowców mineralnych MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W04 Participation in a discussion,
Diploma thesis preparation,
Activity during classes
M_W005 Ma wiedzę z zakresu stosowanych technik pomiarowych przy opracowywaniu wyników badań MBM2A_W02 Diploma thesis preparation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji - - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi określić priorytety realizowanych zadań, rozumie znaczenie środków masowego przekazu i potrafi współpracować z ludźmi oraz kierować zespołami badawczymi. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z zakresu danej dziedziny z różnych źródeł - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaprezentować wyniki badań przy wykorzystaniu technik multimedialnych - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi napisać prace dyplomową i opracować jej prezentację. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań i opracowania wyników z przeprowadzonych testów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody i techniki rozwiązywania problemów inżynierskich oraz ma podstawową wiedzę dotycząca ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresy technik wykorzystywanych w badaniach i opracowaniu projektów inżynierskich - - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki i budowy maszyn do pozyskiwania surowców mineralnych oraz eksploatacji tych maszyn przy opracowywaniu wyników badań - - - - - + - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę na temat modelowania projektowania i badania maszyn i urządzeń z zakresu pozyskiwania surowców mineralnych - - - - - + - - - - -
M_W005 Ma wiedzę z zakresu stosowanych technik pomiarowych przy opracowywaniu wyników badań - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Seminar classes (15h):

Seminarium dyplomowe
Omówienie wymagań formalnych związanych z realizacją pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.
Omówienie metodyki pisania magisterskiej pracy dyplomowej.
Etyka w pisaniu pracy dyplomowej – prawa autorskie, cytowania literaturowe.
Przedstawienie przez studentów tematów i zakresu poszczególnych prac magisterskich.
Omówienie przygotowania i formy prezentacji pracy dyplomowej.
Referowanie postępów w realizacji magisterskich prac dyplomowych.
Prezentacja końcowa

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia seminarium jest przedstawienie dwóch prezentacji, w pierwszej i ostatniej części seminariów oraz ich pozytywne zaliczenie przez prowadzącego

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji końcowej, aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość jednego dodatkowego referowania na seminarium. W przypadku zakończenia zajęć może za zgodą prowadzącego oraz opiekuna pracy zreferować ja na konsultacjach.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr 7 wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Recommended literature and teaching resources:

Boc J.: Jak pisac prace magisterska. Kolonia Ltd., Wrocław 2003
Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla
studentów. Difin, Warszawa 2008
Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: poradnik dla studentów. WSE, Warszawa
2004
Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu
komputerowego i Internetu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
Weglinska M.: Jak pisac prace magisterska. IMPULS, Kraków 2005
Wierzbicki B.: Praca magisterska: od irytacji do satysfakcji. Temida 2, Białystok 2001
Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. CeDeWu, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student powinien uczestniczyć w co najmniej 2/3 zajęć