Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-306-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Module summary

Student w trakcie praktyki związanej z wykonywaniem pracy dyplomowej zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z jej realizacja

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań realizowanych zadań
Skills: he can
M_U001 Umie rozwiązywać złożone problemy inżynierskie z uwzględnieniem etapów: planowania działań, realizacji, opracowania wyników i przygotowania sprawozdania MBM2A_U20, MBM2A_U21, MBM2A_U05, MBM2A_U26, MBM2A_U24
M_U002 Umie pracować samodzielnie i w zespole MBM2A_U07, MBM2A_U13, MBM2A_U09
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach i metodach rozwiązywania problemów inżynierskich w przedsiębiorstwach/ instytucjach naukowo-badawczych/ uczelniach MBM2A_W04, MBM2A_W11, MBM2A_W10, MBM2A_W02, MBM2A_W01, MBM2A_W12
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań realizowanych zadań - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie rozwiązywać złożone problemy inżynierskie z uwzględnieniem etapów: planowania działań, realizacji, opracowania wyników i przygotowania sprawozdania - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie pracować samodzielnie i w zespole - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach i metodach rozwiązywania problemów inżynierskich w przedsiębiorstwach/ instytucjach naukowo-badawczych/ uczelniach - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 50 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia praktyki dyplomowej jest uzgadniany osobiście z promotorem studenta odbywającego praktykę. Student musi posiadać dokument potwierdzający jej odbycie.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wystawiana przez promotora pracy dyplomowej w oparciu o dokument potwierdzający odbycie praktyki oraz sprawozdanie z zadań realizowanych w trakcie praktyki.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku braku odbycia praktyki student nie ma możliwości realizacji zaplanowanej pracy dyplomowej. W takich kwestiach decydujący głos ma promotor pracy oraz zapisy w statucie uczelni.

Prerequisites and additional requirements:

Praktyka dyplomowa może być realizowana w przedsiębiorstwach, instytucjach nakowo-badawczych lub w uczelniach wyższych.

Recommended literature and teaching resources:

Student otrzymuje ewentualny spis literatury uzupełniającej bezpośrednio od swojego opiekuna naukowego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Student otrzymuje ewentualny spis literatury uzupełniającej bezpośrednio od swojego opiekuna naukowego.

Additional information:

Praktyka jest realizowana w pierwszych 4 tygodniach ostatniego semestru studiów.
Dokumenty związane z podpisaniem umowy z przedsiebiorstwem/ instytucją naukowo badawczą należy przygotować przed rozpoczęciem praktyki – informacje i druki na stronie wydziału.