Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie elementów roboczych maszyn urabiających
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-308-ME-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bołoz Łukasz (boloz@agh.edu.pl)
Module summary

W wyniku realizacji modułu student uzyskuje wiedzę na temat urabiania skał różnymi metodami. Student nabywa umiejętność projektowania i doboru wybranych narzędzi oraz głowic urabiających stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz budownictwie i robotach ziemnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada kompetencje do realizacji kompleksowo rozumianych projektów elementów roboczych maszyn urabiających przy wykorzystaniu wsparcia komputerowego. MBM2A_K01 Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać w wybranych przypadkach doboru elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej wraz z przeprowadzeniem procesu projektowania i doboru za pomocą wspomagania komputerowego. MBM2A_U23 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego określić parametry wybranych elementów urabiających maszyn roboczych. MBM2A_W17 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada teoretyczne podstawy doboru i projektowania elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. MBM2A_W17 Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu podstaw procesu skrawania wybranymi elementami roboczymi maszyn urabiajacych. MBM2A_W17 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje do realizacji kompleksowo rozumianych projektów elementów roboczych maszyn urabiających przy wykorzystaniu wsparcia komputerowego. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać w wybranych przypadkach doboru elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej wraz z przeprowadzeniem procesu projektowania i doboru za pomocą wspomagania komputerowego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego określić parametry wybranych elementów urabiających maszyn roboczych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada teoretyczne podstawy doboru i projektowania elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu podstaw procesu skrawania wybranymi elementami roboczymi maszyn urabiajacych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
Module content
Lectures (20h):

Zagadnienia z zakresu podstaw procecu skrawania elementami roboczymi maszyn urabiających (frezowanie, struganie, wiercenie). Teoretyczne podstawy doboru i projektowania elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. Warunki prawidłowego przebiegu procesu skrawania (ruchowe kąty skrawania, podziałki).

Laboratory classes (10h):

Dobór układów nożowych organów frezujących do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. Analiza ruchowych kątów skrawania noży frezujących, strugających oraz raczków przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego. Projektowanie elementów roboczych maszyn urabiających przy wykorzystaniu programu Autodesk Inventor.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych wymaga zaliczenia poszczególnych zadań realizowanych w formie sprawozdań z badań, obliczeń i modelowania.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zaliczeniu zadania.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen uzyskanych podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, które wymagają wykonania dodatkowego, indywidualnego zadania projektowego.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność pracy w środowisku Windows. Znajomość oprogramowania Mathcad i Inventor.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. Katowice, Wydawnictwo “Śląsk”, 2000,
 2. Opolski T.: Strugi węglowe. Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1969,
 3. Pieczonka K.: Maszyny urabiające, Podstawy urabiania i przemieszczania. Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1988,
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Przegląd górniczy, 3/2009,
2. Krauze K., Kotwica K., Bołoz Ł.: Określenie parametrów noży styczno – obrotowych w aspekcie zmniejszenia występowania zagrożeń podczas urabiania skał zwięzłych. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2009,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Problemy związane z procesem ładowania frezującymi organami ślimakowymi. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny 2010,
4. Krauze K., Bołoz Ł.: Materiały z konferencji Mineral resources of Slovakia and their utilization: Wykorzystanie noży styczno-obrotowych do zbrojenia frezujących organów ślimakowych, Demanovska Dolina, 2010,
5. Krauze K., Bołoz Ł.: Modelowanie obciążenia organu frezującego kombajnu jednoorganowego. W: Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów, Red. Jonak J., Lublin, 2010,
6. Krauze K., Bołoz Ł.: Analiza obciążenia jednoorganowego kombajnu ścianowego, Przegląd Górniczy, nr 11, 2011,
7. Krauze K., Wydro T, Bołoz Ł.: Frezujący organ urabiający nowej generacji do urabiania soli kamiennej w warunkach drążenia wyrobiska szybowego w Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków 2012,
8. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Ocena jakości noży styczno-obrotowych na podstawie badań laboratoryjnych. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2012,
9. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Frezujący organ urabiający nowej generacji do urabiania soli kamiennej podczas drążenia wyrobiska szybowego. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2012,
10. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Doświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybu, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2013, nr 3,
11. Krauze K., Bołoz Ł., Stopka G., Wydro T.: Wykorzystanie nowych narzędzi skrawających do urabiania skał trudnourabialnych. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,
12. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Tomach T.: Ocena urabialności piaskowca i dolomitu na podstawie badań laboratoryjnych i dołowych. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,
13. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Krokos T.: Adaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,
14. Krauze K., Bołoz Ł.: Organ do mechanicznego urabiania skał trudno urabialnych, CUPRUM – Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, nr 4, 2015,
15. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Projektowanie frezujących organów ślimakowych dla zwiększenia wychodu grubych sortymentów węgla, Przegląd Górniczy, nr 6, 2016,
16. Krauze K., Bołoz Ł., Mucha K., Czechowski M., Lubryka J.: Badania stanowiskowe urabiania skał abrazyjnych dyskowym organem frezującym, W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2016,
17. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Projekt stanowiska do badania procesu frezowania i wiercenia, W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2016,
18. Krauze K., Bołoz Ł.: Frezowanie. Alternatywna metoda urabiania skał w górnictwie odkrywkowym, Surowce i maszyny budowlane, nr 4-5, 2016,
19. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Unikatowe stanowisko do badania procesu frezowania i wiercenia, W.: The present and future of the mining and geology: conference proceedings from the international conference, Demänovská Dolina, Slovak Republic, Slovenská Banícka Spoločnosť, 2016,
20. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Przegląd Górniczy, Opis jakości noży styczno-obrotowych wskaźnikami parametrycznymi, nr 6, 2017,
21. Bołoz Ł.: Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, pod red. Krauze K., W.: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Kraków, 2017,
22. Krauze K., Bołoz Ł., Mucha K., Rożenek Z.: Badania laboratoryjne określające wpływ zużycia ściernego noży styczno-obrotowych na opory urabiania, W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, tom 2, Red. Krauze K., Lędziny, 2017,
23. Bołoz Ł.: Pomiar parametrów wiertarki hydraulicznej i procesu wiercenia obrotowego, Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, Napędy i Sterowanie, 1, 2018,
24. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Parametric factors for the tangential-rotary picks quality assessment, Archives of Mining Sciences, vol. 60, no. 1, 2015, DOI: 10.1515/amsc-2015-0018,

Additional information:

Brak