Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Magnetic testing of wire ropes
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-105-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Student posiada wiedzę z zakresu badań magnetycznych lin stalowych, oraz przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego przed UDT-CERT.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę ze studiowanej dyscypliny, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy MBM2A_K04 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes,
Test results
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki MBM2A_U10 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_U002 Potrafi stosować aparaturę pomiarową z metodami metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiarów w wybranym zakresie w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania MBM2A_U05 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Poznanie magnetycznej metody badań lin stalowych pod kątem wymagań szkoleniowych personelu badań nieniszczących, które spełniają wymagania jednostki certyfikacji personelu UDT-CERT zgodnie z PN-EN 9712. Po zaliczeniu przedmiotu uczestnicy otrzymują dokument kwalifikacyjny ukończenia kursu stanowiący podstawę przystąpienia do procesu certyfikacji personelu. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania MBM2A_W16 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_W002 Ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów MBM2A_W06 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę ze studiowanej dyscypliny, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować aparaturę pomiarową z metodami metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiarów w wybranym zakresie w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poznanie magnetycznej metody badań lin stalowych pod kątem wymagań szkoleniowych personelu badań nieniszczących, które spełniają wymagania jednostki certyfikacji personelu UDT-CERT zgodnie z PN-EN 9712. Po zaliczeniu przedmiotu uczestnicy otrzymują dokument kwalifikacyjny ukończenia kursu stanowiący podstawę przystąpienia do procesu certyfikacji personelu. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 35 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (14h):
Zaliczenie przedmiotu pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu badań magnetycznych lin stalowych, nieodzownej do uzyskania certyfikatu UDTCERT.

Terminologia, cele i historia badań nieniszczących. Zasady fizyczne metody i wiedza związana.
Wiedza o wyrobie (liny stalowe i stalowo-gumowe), możliwości metody i technik pochodnych.
Wyposażenie do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych.
Informacje wstępne przed rozpoczęciem badania. Techniki badania. Ocena wskazań i zapisy. Ocena badania. Zagadnienia jakości. Zagadnienia środowiskowe i bezpieczeństwa. Rozwój badań lin stalowych, stalowo – gumowych i cięgien z linkami stalowymi. Analiza falkowa sygnałów pomiarowych z badań magnetycznych lin stalowych. Przyjęte kryteria zużycia lin stalowych.

Laboratory classes (13h):

Laboratorium:
Ćwiczenia laboratoryjne zgodne z Sylabusem Ośrodka Szkoleniowego UDT CERT AGH.
Ocena stanu cięgien linowych masztu radiowo – telewizyjnego (stanowisko laboratoryjne).
Badania magnetyczne lin stalowych (stanowisko do kalibracji aparatury).
Badania magnetyczne taśm przenośnikowych (stanowisko).
Badania magnetyczne płaskich cięgien stalowo-gumowych (stanowisko)
Kalibracja aparatury (stanowisko pomiarowe).

Project classes (13h):

Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe zgodne z Sylabusem Ośrodka Szkoleniowego UDT-CERT AGH. Praktyczne wykonanie pełnego procesu diagnostycznego liny stalowej z wykorzystaniem zamodelowanych uszkodzeń i ocena jej stanu technicznego. Praktyczne zapoznanie się z aktami normatywnymi dotyczącymi lin stalowych i obliczeniem stopnia zużycia liny stalowej na podstawie zarejestrowanych sygnałów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący ćwiczenia na początku semestru.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia projektowe a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący ćwiczenia na początku semestru.

Egzamin obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny 3,0 lub wyższej z ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z: egzaminu, ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć projektowych z wagą 33:33:33
Aktywna obecność na co najmniej 50% wykładów podnosi ocenę końcowa o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub innej przyczyny losowej (dokument to potwierdzający lub ustne uzasadnianie) student jest zobowiązany nadrobić powstałe zaległości.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach projektowych i ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat. W uzasadnionych wypadkach w drodze decyzji prowadzącego zajęcia, odrobienie powstałych zaległości może odbyć się w formie opracowania rozszerzonego sprawozdania teoretycznego z zadanej tematyki lub zajęcia praktycznego.

W przypadku wykładów prowadzący przekaże studentowi materiały lub poda literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości. W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Normy PN – 92 / G – 46603 „Liny stalowe okrągłe. Oznaczenie stopnia zużycia metodą magnetyczną” PN – M -80284 – Górnictwo odkrywkowe. Dopuszczalne zużycie lin stalowych
Normy PN – G – 46604 – 1992 Liny kopalniane wyciągowe wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe. Oznaczanie stopnia zużycia metodą magnetyczną
UDT CERT – Certyfikacja personelu -Badania nieniszczące.
J. Kwaśniewski „Zastosowanie wybranych metod analizy sygnałów niestacjonarnych w diagnozowaniu lin i rur stalowych” Monografia PAN Nr 86 Kraków 2001
J. Hansel, J. Kwaśniewski, L. Lankosz, A. Tytko Skrypt Nr 1188 pt. „Badania magnetyczne lin stalowych”
J. Kwaśniewski „Badania magnetyczne lin stalowych. System certyfikacji personelu w metodzie MTR” Wyd. AGH Kraków 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zasady ubiegania się o certyfikację na 3. stopień w badaniach magnetycznych lin stalowych i procedura recertyfikacji dla tego stopnia — Requirements for those applying for the 3\-rd level specialist certificate in magnetic inspection of wire ropes and the re-certification procedure / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz MAGIERA, Paweł SENEJKO // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1

Akwizycja danych pomiarowych podczas diagnostyki urządzeń transportu linowego — Signal acquisition in the magnetic defectoscopy of steel wire ropes / Paweł KUŁAGA, Tomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka

Aktywne i pasywne metody badania lin stalowych — Active and passive methods for examination of steel ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : [XIII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2017, Wisła] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp.  z o. o., 2018. — ISBN: 978-83-936657-9-2

Problemy metrologiczne w defektoskopii magnetycznej lin stalowych — Metrological problems related to detection of defects in steel ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2016. — ISBN: 978-83-944406-1-9

NDE and SHM of critical parts using magnetic and electromagnetic methods / M. Witoś, M. Zieja, N. Fallahi, Z. H. Żurek, J. KWAŚNIEWSKI // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2018 vol. 133 no. 4, s. 697–700. — Bibliogr. s. 699–700. — PM’2017 : proceedings of the European conference Physics of Magnetism : June 26-30, 2017, Poznań.

Moduł egzaminacyjny w systemie certyfikacji personelu NDT — [Examination module in the certification system of NDT personnel] / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI // W: Nieniszczące badania materiałów : XVI seminarium : Zakopane, 09–12 marca 2010 r. : referaty / IPPT PAN, Biuro Gamma.

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się w danym semestrze zgodnie z informacjami podanymi przez prowadzących zajęcia.

Równocześnie w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym moduł drogą elektroniczną email: kwasniew@agh.edu.pl lub tel. 126172313

Zajęcia z przedmiotu traktowane są jako szkolenie personelu badań nieniszczacych w metodzie MTR (badania magnetyczne lin stalowych). Po pozytywnym zaliczeniu przedmiotu można przystąpić do potwierdzenia swoich kompetencji przed UDT-CERT w zakresie tej metody i uzyskać certyfikat.