Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie, wytwarzanie i dobór lin stalowych
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-106-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie z technologiami produkcji drutów i lin stalowych, metodyką projektowania i doboru parametrów konstrukcyjnych lin, różnymi konstrukcjami lin, ich własnościami eksploatacyjnymi, oznaczeniami, metodami obliczania parametrów lin przy użyciu techniki komputerowej, zasadami doboru lin dla różnych zastosowań, metodami badań wytrzymałościowych drutów i lin.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi odpowiednio okreslić priorytety służące realizacji określonego projektu MBM2A_K02, MBM2A_K03 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 potraf dobierać różne konstrukcje lin do określonych zastosowań, zamawiać je i oznaczać MBM2A_U02 Project,
Report
M_U002 potrafi wykonywać różne zakończenia lin stalowych, połączenia w tym zaplatanie lin MBM2A_U05 Execution of exercises
M_U003 posiada umiejętność oceny jakości lin oraz sterowania jakością w procesie produkcji MBM2A_U07 Examination,
Test,
Report on completion of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania i doboru parametrów konstrukcyjnych lin MBM2A_W09 Activity during classes,
Project
M_W002 zna różne konstrukcje lin, ich własności eksploatacyjne oraz umie je oznaczać, zamawiać. MBM2A_W17 Test,
Execution of exercises
M_W003 zna zasady doboru lin dla różnych zastosowań MBM2A_W09 Test
M_W004 zna metdy badań wytrzymałościowych drutów i lin, umie przeprowadzić odbiór lin u producenta, zna procedury odbiorcze MBM2A_W17 Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi odpowiednio okreslić priorytety służące realizacji określonego projektu - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potraf dobierać różne konstrukcje lin do określonych zastosowań, zamawiać je i oznaczać + - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonywać różne zakończenia lin stalowych, połączenia w tym zaplatanie lin - - + + - - - - - - -
M_U003 posiada umiejętność oceny jakości lin oraz sterowania jakością w procesie produkcji - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania i doboru parametrów konstrukcyjnych lin + - - + - - - - - - -
M_W002 zna różne konstrukcje lin, ich własności eksploatacyjne oraz umie je oznaczać, zamawiać. + - - - - - - - - - -
M_W003 zna zasady doboru lin dla różnych zastosowań + - + + - - - - - - -
M_W004 zna metdy badań wytrzymałościowych drutów i lin, umie przeprowadzić odbiór lin u producenta, zna procedury odbiorcze + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 104 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (26h):

Wykład

1. Metody projektowania konstrukcji lin stalowych
2. Obliczanie parametrów konstrukcyjnych lin przy użyciu techniki komputerowej
3. Współczynniki bezpieczeństwa lin dla różnych ich zastosowań
4. Technologia produkcji drutów i lin stalowych
5. Budowa lin, konstrukcje lin stalowych
6. Oznaczanie lin
7. Metody stabilizowania własności sprężystych lin
8. Dobór konstrukcji lin dla różnych rodzajów urządzeń transportu linowego
9.Zakończenia lin i metody ich badań
10. Wady drutów i lin, deformacje lin

Laboratory classes (13h):

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Oznaczanie różnych konstrukcji lin stalowych
2. Obliczanie przekroju poprzecznego lin dla różnych aplikacji
3. Normowe badania wytrzymałościowe drutów i lin
4. Analiza naprężeń w drutach lin
5. Laboratoryjne badania zmęczeniowe drutów i lin
6. Pomiar modułów sprężystości lin
7. Pomiary rzeczywistych obciążeń lin
8. Technologie wykonywania zakończeń lin i zaplotów
9. Technologie odprężania lin

Project classes (13h):

Ćwiczenia projektowe
1. Obliczenie parametrów geometrycznych wybranych konstrukcji lin
2. Obliczanie współczynników bezpieczeństwa dla określonych zastosowań lin.
3. Obliczanie momentów odkrętu lin dla zadanych konstrukcji lin i współczynników bezpieczeństwa.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych są podawane na pierwszym wykładzie.

Wykład: obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, lecz może być premiowana przy ocenie egzaminu.

Ćwiczenia laboratoryjne: zaliczenie w terminie podstawowym lub w jednym terminie poprawkowym. Obecność-obowiązkowa. Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat. Student, który opuścił 30% zajęć jest traktowany jako ten, który nie uczęszczał na zajęcia.

Ćwiczenia projektowe: zaliczenie w terminie podstawowym lub w jednym terminie poprawkowym. Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat. Student, który opuścił 2 zajęcia a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jako ten, który nie uczęszczał na zajęcia.

Egzamin: obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie, ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu:

Ocena z egzaminu: 60%
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych: 20%
Ocena z ćwiczeń projektowych: 20%

Aktywna obecność na co najmniej 70% wykładów podnosi ocenę z egzaminu o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub przyczyny losowej (dokument potwierdzający lub ustne uzasadnienie) student zobowiązany jest nadrobić powstałe zaległości.

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe: Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat za zgodą prowadzących zajęcia.

W przypadku wykładów prowadzący podaje literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości (student opracowuje konspekt). W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Prerequisites and additional requirements:

1. Znajomość podstaw wytrzymałości materiałów oraz inżynierii materiałowej.
2. Wiedza z wykładów.
3. Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń laboratoryjnych oraz zagadnieniach ujętych do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

1. Golis B. i inni: Liny stalowe.Wydawnictwo Pol. Częśtoch. 2006
2. Hankus J.:Budowa i własności mechaniczne lin stalowych. Wydawnictwo GIG, Katowice 1990 i 2000.
3. Kowalczyk J.: Liny stalowe. Wyd. “Śląsk”, Katowice 1963.
4. Steininger Z.: Ciągnienie drutów stalowych, Wyd. “Śląsk”, Katowice 1975.
5. Steininger Z.: Obróbka cieplna i powierzchniowa drutów stalowych, Wyd. “Śląsk”, Katowice 1977.
6. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych. Wyd. Kraków -Katowice 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Komputerowa optymalizacja lin stalowej konstrukcji dla polskiego przemysłu naftowego] — Computer optimizing of equal laid rope constructions for Polish oil industry / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2010 č. 7 mimoriadne = spec. iss., s. 150–158.
2. Wstępne napinanie lin stalowych — Pre-stretching of wire ropes – Wacław OLEKSY : Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — S. 110–124
3. Wybrane zagadnienia prezentowane na Międzynarodowej Konferencji “Hoist and Haul 2005” w Perth (Australia Zachodnia) — Selected problems presented on the International Conference on Hosting and Haulage “Hoist and Haul 2005” in Perth (Western Australia) / Wacław OLEKSY // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41).

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej.

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz. 10.00 do 12.00, pok. 114, B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl