Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Passenger and Material Lifts
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-107-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania, i eksploatacji instalacji dźwigowych, posiada znajomość aktualnych zagadnień prawnych i normatywnych w zakresie urządzeń dźwigowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje MBM2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Engineering project,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi stosować aparaturę pomiarową z metodami metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiarów w wybranym zakresie w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania MBM2A_U10 Activity during classes,
Examination,
Test,
Engineering project,
Participation in a discussion
M_U002 Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa i higieny związane z tą pracą MBM2A_U15 Activity during classes,
Examination,
Test,
Engineering project,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie projektowania konstrukcyjnego, materiałowego i technologicznego maszyn i urządzeń mechanicznych, MBM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Test,
Engineering project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych MBM2A_W16 Activity during classes,
Examination,
Test,
Engineering project,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi stosować aparaturę pomiarową z metodami metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiarów w wybranym zakresie w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania + - + + - - - - - - -
M_U002 Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa i higieny związane z tą pracą + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie projektowania konstrukcyjnego, materiałowego i technologicznego maszyn i urządzeń mechanicznych, + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 22 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):

Dźwigi osobowe i towarowe – podziały i zastosowanie. Budowa dźwigów. Dźwigi elektryczne i hydrauliczne. Obliczanie wydajności i metody symulacyjne w projektowaniu dźwigów. Elementy wyposażenia dźwigów. Projektowanie poszczególnych zespołów dźwigów kabiny, szyby, hamulce, prowadniki, zderzaki, chwytacze. Obliczanie i dobór cięgien nośnych, krążków i bębnów linowych. Rodzaje i charakterystyki napędów elektrycznych. Obliczanie mocy i dobór napędu. Problematyka normalizacyjna dotycząca dźwigów osobowych i towarowych. Ocena stanu technicznego dźwigów osobowych i osobowo-towarowych w eksploatacji. Przepisy Urzędu Dozoru Technicznego i dyrektywy europejskie dotyczące bezpieczeństwa urządzeń dźwigowych. Procedura dopuszczenia, badanie prototypu i zasady prowadzenia remontów dźwigów. Określanie klasy energetycznej urządzeń dźwigowych.

Laboratory classes (13h):

1. Elementy konstrukcyjne dźwigów
Nadszybie, szyb, kabina podszybie. Zapoznanie z systemami sterowania, dobór napędów i rowków kół linowych,
2. Obliczenia wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych dźwigów z wykorzystaniem metod numerycznych
Projektowanie i analiza numeryczna wybranych elementów konstrukcyjnych dźwigu osobowego
3. Parametry energetyczne i eksploatacyjne dźwigów osobowych
4. Efektywność energetyczna dźwigów osobowych
Wyznaczanie klasy energetycznej urządzenia dźwigowego
5. Elementy bezpieczeństwa dźwigów osobowych
Demonstracja działania chwytaczy, ogranicznika prędkości, zderzaków, krążków linowych, itp.
6. Ocena stanu technicznego elementów dźwigów
Ocena stanu elementów urządzenia dźwigowego: napędu, chwytaczy, zderzaków, krążków linowych, kabiny, badania magnetyczne lin stalowych i taśm poliuretanowych z linkami stalowymi, badanie prostoliniowości szybów urządzeń dźwigowych.
7. Zajęcia na obiekcie rzeczywistym
Badanie prototypu na rzeczywistym obiekcie, problemy remontowe istniejących urządzeń dźwigowych

Project classes (13h):

Obliczenia projektowe wybranego typu dźwigu z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych i normalizacyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia laboratoryjne, a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący ćwiczenia na początku semestru.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia projektowe, a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący ćwiczenia na początku semestru.

Egzamin obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny 3,0 lub wyższej z ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową otrzymuje student, który ma zaliczone laboratoria i ćwiczenia projektowe na oceny pozytywne oraz uzyska pozytywną ocenę z egzaminu. Do oceny z ćwiczeń projektowych przypisana jest waga 0.3, ocenie z zajęć laboratoryjnych przypisano wagę 0.2 a do egzaminu przyporządkowano wagę 0.5.

Aktywna obecność na co najmniej 50% wykładów podnosi ocenę końcowa o 0,5 stopnia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub innej przyczyny losowej (dokument to potwierdzający lub ustne uzasadnianie), student jest zobowiązany nadrobić powstałe zaległości.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach projektowych i ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat. W uzasadnionych wypadkach w drodze decyzji prowadzącego zajęcia odrobienie powstałych zaległości może odbyć się w formie opracowania rozszerzonego sprawozdania teoretycznego z zadanej tematyki lub zajęcia praktycznego.

W przypadku wykładów prowadzący przekaże studentowi materiały lub poda literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości. W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

G.C. Barney. Elevator Technology. John Wiley and Sons, New York 1986
F.A. Annett. Elevators. McGrow Hill, London 1960
George R.Strakosch.The Vertical Transportation Handbook.John Wiley.Canada 1998

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów ujęte w normach zharmonizowanych z Dyrektywą Dźwigową 2014/33/WE – PN-EN 81-20; PN-EN 81-50.

J. Kwaśniewski „Dźwigi osobowe i towarowe. Budowa i eksploatacja”, Kraków 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

The impact of progressive gear geometry on the braking distance length under changeable operating conditions / Paweł Lonkwic, Kamil Szydło, Szymon MOLSKI // Postępy Nauki i Techniki = Advances in Science and Technology ; ISSN 2080-4075. — 2016 vol. 10 no. 29, s. 161–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016

Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses / Paweł Lonkwic, Krystina Łygas, Piotr Wolszczak, Szymon MOLSKI, Grzegorz LITAK // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2017 vol. 110, s. 90–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017

Wpływ zmiennego obciążenia na proces hamowania chwytaczy progresywnych z zastosowaniem metody spadku swobodnego — The impact of variable loading on the progressive gears braking process with the use of a free fall method / Paweł Lonkwic, Szymon MOLSKI // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015

Dźwigi osobowe – zabytki techniki warte zachowania — Passenger elevators – relics of the technology deserving preservation / Tomasz KRAKOWSKI // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153.

Oszczędności energii w urządzeniach dźwigowych elementem polskiej polityki energetycznej — [Energy efficiency of lift systems as an element of the energy policy in Poland] / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI // W: Aktualne problemy w eksploatacji dźwigów i schodów ruchomych : konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT : Wrocław, 21 listopada 2008 r.. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, [cop. 2008]. — ISBN: 978-83-87982-04-1

Oszczędności energii w urządzeniach dźwigowych — Electricity savings in elevators installations / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2010 nr 1

Badania magnetyczne lin dźwigowych instalowanych w szybach górniczych w aspekcie wymagań dozorowych – nowe wyzwanie diagnostyki — Magnetic rope testing of cranes installed in the mine shafts in terms of requirements of surveillance – a new challenge diagnostics / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz KRAKOWSKI, Hubert RUTA // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2016 nr 2,

Badania nieniszczące lin nośnych i wyrównawczych dźwigów osobowych w Kopalni Soli Wieliczka — Research witch cause no damage to bearing and equalizing ropes used in personal lift in Wieliczka Salt Mine / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz KRAKOWSKI, Hubert RUTA, Jerzy Czyżowski, Zygmunt Zuski // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1

Implementacja nowoczesnych instalacji dźwigowych w szybach górniczych — Implementation of state-of-the-art hoisting systems in mine shafts / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Artur Konewecki, Włodzimierz Regulski, Marek Wituła, Krzysztof Dubiel, Ryszard Dziubiński // W: KOMTECH 2018 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [24–26 września 2018, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Antoni Kozieł, Dariusz Prostański ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się w danym semestrze zgodnie z informacjami podanymi przez prowadzących zajęcia.

Równocześnie w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym moduł drogą elektroniczną email: kwasniew@agh.edu.pl lub tel. 126172313