Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diagnostics cableways
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-109-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Student posiada ogólną wiedzę z zakresu badań nieniszczących wybranych elementów urządzeń transportu linowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę rozwoju swojej wiedzy w zakresie NDT. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych MBM2A_K02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność realizacji zadań diagnostycznych. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski MBM2A_U10 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umiejętność dostosowania techniki NDT do oceny stanu technicznego wybranej struktury mechanicznej. Potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej MBM2A_U14 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Umiejetność rozwiązywania stawianych problemów w zakresie NDT MBM2A_U21 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metod analizy rejestrowanych sygnałów z badań nieniszczących. Szczególna wiedza z zakresy badań magnetycznych lin stalowych. Ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów MBM2A_W06 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę rozwoju swojej wiedzy w zakresie NDT. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność realizacji zadań diagnostycznych. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność dostosowania techniki NDT do oceny stanu technicznego wybranej struktury mechanicznej. Potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej + - + - - - - - - - -
M_U003 Umiejetność rozwiązywania stawianych problemów w zakresie NDT + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metod analizy rejestrowanych sygnałów z badań nieniszczących. Szczególna wiedza z zakresy badań magnetycznych lin stalowych. Ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (14h):
Poznanie metod NDT.w zastosowaniu do wybranych elementów urządzeń transportu linowego

Poznanie metod NDT w zastosowaniu do wybranych elementów urządzeń transportu linowego
Podział metod diagnostycznych.
Analiza metod NDT.
Rozpoznawanie uszkodzeń: geneza ich powstawania, rodzaje, przyczyny.
Informacyjna baza diagnostyki: modele matematyczne sygnałów i ich przetwarzanie, sygnały ciągłe i dyskretne, sygnały zdeterminowane i stochastyczne, entropia sygnału.
Metodologia diagnostyki: etapy diagnozowania, metody, symptomy, weryfikacja. Zbieranie informacji o stanie obiektów technicznych. Nowoczesne metody analizy sygnałów niestacjonarnych (analiza widmowa i falkowa). Przetwarzanie danych informatycznych.
Symptomy uszkodzenia źródłem informacji o stanie obiektu (symptomowa macierz obserwacji). Jakościowa i ilościowa ocena stopnia zużycia. Relacje sygnał- zużycie. Sztuczna inteligencja w systemach diagnostycznych.

Laboratory classes (13h):

Modele uszkodzeń – rozpoznawanie. Zbieranie informacji – przetworniki analogowo-cyfrowe.( DasyLab, MD120, WaveView for Windows). Typy czujników pomiarowych – badania obiektów technicznych. Pomiar drgań (stanowisko). Przetwarzanie zbiorów danych (Exel, Matlab). Analiza sygnałów niestacjonarnych – zastosowanie analizy falkowej (Matlab). Obliczanie entropii sygnału. Metoda rozpoznawania wzorców – zastosowanie sztucznej inteligencji (NNET). Statystyczna i cyfrowa metoda analizy szumów Barkhausena. Przemysłowe zastosowania systemów diagnostycznych. Wyznaczanie korelacji między symptomami zużycia (zmian) ,a cechami stanu.
Ćwiczenia wykonywane na stanowiskach na których będą realizowane procesy badawcze:
- lina z zamodelowanymi uszkodzeniami
- cięgno linowe (maszty, mosty linowe)
- cięgno w osłonie stalowo-poliuretanowej
- taśma przenośnika z zamodelowanymi uszkodzeniami
- mechatroniczny model dźwigu
- rury stalowe wymienników ciepła
- badania magnetyczno – proszkowe oraz zastosowanie szumów Barkhausena dla wybranych elementów

Project classes (13h):

Samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie badań nieniszczących z opracowaniem sprawozdania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia laboratoryjne, a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący ćwiczenia na początku semestru.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.
Student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia projektowe, a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych ustala i podaje do wiadomości studentom prowadzący ćwiczenia na początku semestru.

Egzamin obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny 3,0 lub wyższej z ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z: egzaminu, ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć projektowych z wagą 33:33:33
Aktywna obecność na co najmniej 50% wykładów podnosi ocenę końcowa o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub innej przyczyny losowej (dokument to potwierdzający lub ustne uzasadnianie), student jest zobowiązany nadrobić powstałe zaległości.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach projektowych i ćwiczeniach laboratoryjnych może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat. W uzasadnionych wypadkach w drodze decyzji prowadzącego zajęcia, odrobienie powstałych zaległości może odbyć się w formie opracowania rozszerzonego sprawozdania teoretycznego z zadanej tematyki lub zajęcia praktycznego.

W przypadku wykładów prowadzący przekaże studentowi materiały lub poda literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości. W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

J.Hansel, J. Kwaśniewski, L. Lankosz, A. Tytko Skrypt Nr 1188 pt. Badania magnetyczne lin stalowych
UDT CERT – Certyfikacja personelu -Badania nieniszczące.
J. Kwaśniewski „Zastosowanie wybranych metod analizy sygnałów niestacjonarnych w diagnozowaniu lin i rur stalowych” Monografia PAN Nr 86 Kraków 2001
J. Hansel, J. Kwaśniewski, L. Lankosz, A. Tytko Skrypt Nr 1188 pt. „Badania magnetyczne lin stalowych”
J. Kwaśniewski „Badania magnetyczne lin stalowych. System certyfikacji personelu w metodzie MTR” Wyd. AGH Kraków 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aspekty techniczno-metrologiczne nieniszczących badań eksploatacyjnych wybranych elementów urządzeń transportu linowego — Technical and metrological aspects of non-destructive tests of selected elements of rope transport installations / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA, Jakub Szybowski // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017r.

Badania diagnostyczne wybranych elementów urządzeń kolei linowych z wykorzystaniem termografii — [Investigations of selected elements cableway with the use of thermography] / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Hubert RUTA, Tomasz KRAKOWSKI, Szymon MOLSKI, Jakub Wójtowicz // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763

Kompleksowa ocena stanu technicznego lin wantowych koparek wielonaczyniowych — [Comprehensive technical assessment of suspension ropes of bucket-wheel excavators] / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz MAGIERA, Hubert RUTA // W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 29–30 września 2014 : streszczenia referatów / SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, 2014

Bezpieczeństwo pracy platform roboczych — Safety of the use of work platforms / Tomasz ROKITA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2017 nr 9, s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.,

Badania elementów używanych kolei linowych przeprowadzane przed ponownym zainstalowaniem tych kolei — Some problems of testing of ropes in the safe use of ropeways / Grzegorz OLSZYNA, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 3.

Badania maszyn wyciągowych w procesie dopuszczania do eksploatacji — Hoist testing in the commissioning process / Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // W: Transport szybowy : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. — Gliwice : Instytut Techniki

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się w danym semestrze zgodnie z informacjami podanymi przez prowadzących zajęcia.

Równocześnie w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym moduł drogą elektroniczną email: kwasniew@agh.edu.pl lub tel. 126172313