Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wire ropes
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-110-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie z technologiami produkcji drutów i lin stalowych, metodyką projektowania i doboru parametrów konstrukcyjnych lin, różnymi konstrukcjami lin, ich własnościami eksploatacyjnymi, oznaczeniami, metodami obliczania parametrów lin przy użyciu techniki komputerowej, zasadami doboru lin dla różnych zastosowań, metodami badań wytrzymałościowych drutów i lin.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu MBM2A_K02 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty MBM2A_K06 Execution of a project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 umie analizować przepisy i normy dotyczące współczynników bezpieczeństwa lin i innych elementów MBM2A_U11 Project
M_U002 potrafi dobierać różne konstrukcje lin do okreslonych zastosowań, zamawiać je i oznaczać MBM2A_U02 Project,
Report
M_U003 umie przeprowadzić badania wytrzymałościowe drutów i lin, badania odbiorcze u producenta MBM2A_U05 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technologii produkcji drutów i lin MBM2A_W17 Test,
Scientific paper
M_W002 zna i rozumie metodykę projektowania i doboru parametrów konstrukcyjnych lin MBM2A_W07 Activity during classes,
Project
M_W003 zna różne konstrukcje lin, ich własności eksploatacyjne oraz umie je oznaczać, zamawiać MBM2A_W17 Test,
Execution of exercises
M_W004 zna zasady doboru lin dla różnych zastosowań MBM2A_W03 Test
M_W005 zna i rozumie metody oceny jakości lin oraz sterowania jakością lin w procesie produkcji MBM2A_W15, MBM2A_W17 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu + - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 umie analizować przepisy i normy dotyczące współczynników bezpieczeństwa lin i innych elementów - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi dobierać różne konstrukcje lin do okreslonych zastosowań, zamawiać je i oznaczać - - - - - + - - - - -
M_U003 umie przeprowadzić badania wytrzymałościowe drutów i lin, badania odbiorcze u producenta - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technologii produkcji drutów i lin + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie metodykę projektowania i doboru parametrów konstrukcyjnych lin + - - - - - - - - - -
M_W003 zna różne konstrukcje lin, ich własności eksploatacyjne oraz umie je oznaczać, zamawiać + - - - - - - - - - -
M_W004 zna zasady doboru lin dla różnych zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W005 zna i rozumie metody oceny jakości lin oraz sterowania jakością lin w procesie produkcji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):

Lecture:

1. Methods of designing of steel wire ropes.
2. Calculation of the rope constructional parameters applying computer technique
3. Calculation of the rope cross-section for various applications.
4. Selection of safety factors.
5. Analysis of regulations concerning rope safety factors.
6. Technology of manufacturing of wires and wire ropes. Lubrication of ropes.
7. Design, rope construction classification, designations.
8. Technical requirements of rope approval.
9. Methods of assessment of steel wire rope quality and quality control in manufacturing process.
10. Standards in force concerning steel wire ropes in Poland and in EU
11. Principles of rope selection for various rope transport applications
12. Rope assembly, rope splicing
13. Rope terminations, rope suspensions
14. Steel wire rope wear processes.
15. Rope discard criteria.

Seminar classes (10h):

Seminar:

1. Standard testing of wires and ropes: tensile strength of wires, number of torsions and bendings
2. Analysis of stresses in wires for various rope conditions of operation
3. Methods of preliminary stabilization of elastic properties of wires and steel wire ropes: methods of rope pre-stretching.
4. Laboratory fatigue testings of wires and steel wire ropes.
5. Measurements of modui of elasticity of ropes
6. Measurements of actual loadings of ropes
7. Practical rope construction designations
8. Non-destructive testings of ropes in production and operation
9. Steel wire rope wear assessment. Analysis of rope discard criteria

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych są podawane na pierwszym wykładzie.

Wykład: obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, lecz może być premiowana przy ocenie końcowej.

Ćwiczenia seminaryjne: zaliczenie w terminie podstawowym lub w jednym terminie poprawkowym. Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat. Student, który opuścił 2 zajęcia a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jako ten, który nie uczęszczał na zajęcia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu:

Ocena z ćwiczeń seminaryjnych: 100%

Aktywna obecność na co najmniej 70% wykładów podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub przyczyny losowej (dokument potwierdzający lub ustne uzasadnienie) student zobowiązany jest nadrobić powstałe zaległości.

Ćwiczenia seminaryjne: Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat za zgodą prowadzącego zajęcia.

W przypadku wykładów prowadzący podaje literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości (student opracowuje konspekt). W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Prerequisites and additional requirements:

1. Znajomość podstaw wytrzymałości materiałów oraz inżynierii materiałowej.
2. Wiedza z wykładów.
3. Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń seminaryjnych oraz zagadnieniach ujętych do poszczególnych ćwiczeń.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:

1. Golis B. i inni: Liny stalowe.Wydawnictwo Pol. Częśtoch. 2006
2. Hankus J.:Budowa i własności mechaniczne lin stalowych. Wydawnictwo GIG, Katowice 1990 i 2000.
3. Kowalczyk J.: Liny stalowe. Wyd. “Śląsk”, Katowice 1963.
4. Steininger Z.: Ciągnienie drutów stalowych, Wyd. “Śląsk”, Katowice 1975.
5. Steininger Z.: Obróbka cieplna i powierzchniowa drutów stalowych, Wyd. “Śląsk”, Katowice 1977.
6. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych. Wyd. Kraków -Katowice 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Komputerowa optymalizacja lin stalowej konstrukcji dla polskiego przemysłu naftowego] — Computer optimizing of equal laid rope constructions for Polish oil industry / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2010 č. 7 mimoriadne = spec. iss., s. 150–158.
2. Wstępne napinanie lin stalowych — Pre-stretching of wire ropes – Wacław OLEKSY : Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — S. 110–124
3. Wybrane zagadnienia prezentowane na Międzynarodowej Konferencji “Hoist and Haul 2005” w Perth (Australia Zachodnia) — Selected problems presented on the International Conference on Hosting and Haulage “Hoist and Haul 2005” in Perth (Western Australia) / Wacław OLEKSY // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41).

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni dzień sesji poprawkowej.

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz. 10.00 do 12.00, pokój 114-B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl