Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transportation systems
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-111-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie z systemami transportu linowego, w szczególności dźwigów osobowych, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz wyciągów górniczych, warunkami pracy lin na urządzeniach transportu linowego zasadami ich doboru oraz warunkami eksploatacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty MBM2A_K02, MBM2A_K06 Execution of a project,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 posiada umiejętność projektowania systemów transportu linowego MBM2A_U19 Test
M_U002 posiada umiejętność dobierania i obliczania podstawowych parametrów urządzeń transportu linowego MBM2A_U03 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 posiada wiedzę z zakresu systemów transportu linowego MBM2A_W17 Test,
Project
M_W002 zna i rozumie zasady funkcjonowania dźwigów osobowych, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz wyciągów górniczych MBM2A_W16 Test,
Scientific paper
M_W003 ma wiedzę z zakresu trendów rozwoju urządzeń transportu linowego MBM2A_W14 Test,
Presentation
M_W004 zna i rozumie warunki pracy lin na urządzeniach transportu linowego, zasady doboru i warunki eksploatacji MBM2A_W09 Test,
Execution of exercises
M_W005 zna i rozumie zasady obliczania podstawowych parametrów urządzeń transportu linowego (wydajności, sprzężenie cierne w napędach) MBM2A_W17 Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność projektowania systemów transportu linowego + - - - - + - - - - -
M_U002 posiada umiejętność dobierania i obliczania podstawowych parametrów urządzeń transportu linowego + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z zakresu systemów transportu linowego + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady funkcjonowania dźwigów osobowych, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz wyciągów górniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę z zakresu trendów rozwoju urządzeń transportu linowego + - - - - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie warunki pracy lin na urządzeniach transportu linowego, zasady doboru i warunki eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W005 zna i rozumie zasady obliczania podstawowych parametrów urządzeń transportu linowego (wydajności, sprzężenie cierne w napędach) - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (20h):

1. Rope haulage systems
2. Modern personal lifts
3. Service lifts
Cable haulage systems
4. Mine hoists, operational principles and technical solutions employed
5. Friction hoists. Principles of friction drives. Traditional and modern solutions
6. Drum and special purpose hoists
7. Modern design of cableways
Wire rope haulage systems applied in sports, tourism and recreation
8. Urban wire rope haulage systems
9. Wire rope haulage equipment for drilling
10. Wire rope haulage equipment for open-pit mining

Seminar classes (10h):

Seminaria

1. Calculation principles for a new generation of electric lifts
2. Calculations of basic parameters of mine hoists
3. Calculations of capacity/output for different system of ropeways
4. Calculation of frictional rope drives
5. Basic principles to select wire ropes for given applications

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych są podawane na pierwszym wykładzie.

Wykład: obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, lecz może być premiowana przy ocenie końcowej.

Ćwiczenia projektowe: zaliczenie w terminie podstawowym lub w jednym terminie poprawkowym. Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat. Student, który opuścił 2 zajęcia a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jako ten, który nie uczęszczał na zajęcia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu:

Ocena z ćwiczeń seminaryjnych: 100%

Aktywna obecność na co najmniej 70% wykładów podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub przyczyny losowej (dokument potwierdzający lub ustne uzasadnienie) student zobowiązany jest nadrobić powstałe zaległości.

Ćwiczenia seminaryjne: Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat za zgodą prowadzących zajęcia.

W przypadku wykładów prowadzący podaje literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości (student opracowuje konspekt). W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Prerequisites and additional requirements:

1. Znajomość podstawowych urządzeń transportu linowego.
2. Wiedza z wykładów.
3. Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń seminaryjnych oraz zagadnieniach ujętych do poszczególnych ćwiczeń.

Recommended literature and teaching resources:

1. Dźwignice. Żurawie stałe, przenośne i przewoźne. UDT-DT-DE-91/WP-10 Wyd. Tompik
2. Hansel J., Kawecki Z.: Transport pionowy. Urządzenia szybowe i przyszybowe. Skrypt AGH Nr 177, Kraków 1989
3. Kwaśniewski J.: Dźwigi osobowe i towarowe. Budowa i eksploatacja. Kraków 2004
4. Tytko A.: Eksploatacja Lin stalowych. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa — [Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Marek BOROWSKI, [et al.], Kazimierz FURMANIK, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Grzegorz OLSZYNA, [et al.], Marek PŁACHNO, [et al.], Stanisław PYTKO, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Nikodem SZLĄZAK, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2012. — 240 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-6-4. — Monografia zawiera artykuły oraz referaty przygotowane i wygłoszone na VII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”: 8–10 listopada 2011 r.

Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa — [Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Bronisław Biel, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, Grzegorz OLSZYNA, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, Hubert RUTA, [et al.], Andrzej SIOMA, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — 246 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-9-5. — Monografia zawiera artykuły wygłoszone na VIII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” : 7–9 listopada 2012 r., Ustroń Śląski

Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa — [Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Daniel Adamecki, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Wacław OLEKSY, Grzegorz OLSZYNA, Mirosław Pieniążek, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, [et al.], Andrzej TYTKO, Małgorzata Wieczorek, Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014. — 278 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-936657-1-6. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IX. międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” : 6–8 listopada 2013 r., Ustroń

Zastosowanie stałego pola magnetycznego w aparaturze do badania lin stalowych i w innych przyrządach pomiarowych — [Application of constant magnetic field in apparatus for investigation of wire ropes and in other measurement instruments] / Jakub KOWALSKI, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Tomasz MACHULA, Szymon MOLSKI, Andrzej TYTKO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — 100 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 36). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ.. — Prace z X Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „60 lat rozwoju polskiej metody badań magnetycznych lin stalowych” : Kraków 25–26 września 2006 r.

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej.

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz. 10.00 do 12.00, pok. 114, B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl