Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Napędy i sterowanie urzadzeń transportu linowego
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-201-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Roskosz Maciej (mroskosz@agh.edu.pl)
Module summary

Napędy elektryczne – podstawowe charakterystyki, parametry napędów, układów napędowych i hamulcowych. Praca w zespole, jej podział i odpowiedzialność personalna.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętnośc pracy w zespole MBM2A_K01, MBM2A_K07, MBM2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Ma świadomość zagrożeń wynikających z oddziaływania maszyn i urządzeń na środowiski naturalne oraz bezpieczeństwo ludzi MBM2A_K05, MBM2A_K06 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potafi przeprowadzać pomiary i analizę parametrów pracy napędów stosowanych w urządzeniach transportu linowego MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U10 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi sporządzić prosty program steroowania i program badań dla parametrów pracy napędów urządzeń transportu linowego MBM2A_U23, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U05 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu napędu elektrycznego i jego sterowania w urządzeniach transportu linowego MBM2A_W17, MBM2A_W04, MBM2A_W16 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Ma wiedzę z zakresu układów hamulcowych stosowanych w napędach maszyn i urządzeń transportu linowego MBM2A_W17 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętnośc pracy w zespole - - + + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość zagrożeń wynikających z oddziaływania maszyn i urządzeń na środowiski naturalne oraz bezpieczeństwo ludzi - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potafi przeprowadzać pomiary i analizę parametrów pracy napędów stosowanych w urządzeniach transportu linowego - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić prosty program steroowania i program badań dla parametrów pracy napędów urządzeń transportu linowego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu napędu elektrycznego i jego sterowania w urządzeniach transportu linowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu układów hamulcowych stosowanych w napędach maszyn i urządzeń transportu linowego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 26 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):

1. Ogólne zasady tworzenia programów ruchu urządzeń linowych do transportu ludzi i materiałów
2. Parametry kinematyczne ruchu urządzeń linowych
3. Uwarunkowania parametrów ruchu wynikające z norm, przepisów i warunków technicznych
4. Rodzaje sterowania parametrami napędu
5. Sczególne uwarunkowania programu sterowania dla urządzeń transportujących ludzi i ładunki
6. Sposoby realizacji zadanych programów ruchu
7. Kontrola parametrów pracy napędu
8. Urządzenia ochronne stosowane w napędach urządzń transportu linowego
9. Zabezpieczenia układów sterowania napędami
10. Eksploatacja układów sterowania
11. Badania parametrów pracy napędów urządzeń linowych.

Laboratory classes (13h):

1. Zapoznanie się i analiza układu sterowania napędem kolei linowej
2. Badania symulacyjne na stanowisku laboratoryjnym układu hamulcowego napędu
3. Systemy kontroli parametrów pracy napędów układów linowych
4. Analiza ukadu sterowania napędem urządzenia linowego
5. Badania symulacyjne procedur hamowania napędu urządzenia linowego
6. Kontrola parametrów kinematycznych i dynamicznych pracy napędu
7. Metoda syntezy i analizy układów napędowych i sterowania w urzadzeniach transportu linowego
8. Układy napędowe stosowane w kolejach linowych
9. Układy napędowe stosowane w górniczych maszynach wyciągowych

Project classes (13h):

1. Dobór napędu dla urządzeń transportu linowego.
2. Dobór hamulca dla urządzeń transportu linowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne
Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny ze wszystkich sprawozdań.

Ćwiczenia projektowe
Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny ze wszystkich projektów.

Dopuszczenie do egzaminu
Zaliczone ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.5 x ocena z egzaminu+0.25 x ocena z ćwiczeń projektowych+0.25 x ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne
W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub innej przyczyny losowej (dokument to potwierdzający lub ustne uzasadnianie), student jest zobowiązany nadrobić powstałe zaległości. Jeżeli jest to jeszcze możliwe odrobić zaległości z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości należy sporządzić indywidualne sprawozdanie oparte na pomiarach wykonanych przez innych studentów.

Ćwiczenia projektowe
Dopuszcza się 3 nieobecności usprawiedliwione lub jedną nieusprawiedliwioną w semestrze.
W uzasadnionych wypadkach w drodze decyzji prowadzącego zajęcia odrobienie powstałych zaległości może odbyć się w formie opracowania rozszerzonego sprawozdania teoretycznego z zadanej tematyki lub zajęcia praktycznego.

Wykład
W przypadku wykładów prowadzący przekaże studentowi materiały lub poda literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości. W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z napędów maszyn.

Recommended literature and teaching resources:

1. Dopelmayr A.: Warunki projektowania napowietrznych kolei jednolinowych o ruchu okrężnym, opracowanie polskie Rokita T., Wójcik M. Wydawnictwo AGH-KTL, Wolfurt 1997, Kraków 2003
2. Gottlieb I.: Practical Electric Motor Handbook, Published 1997; Butterworth-Heinemann
3. Grzbiela Cz., Machowski J: Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle, Wydawnictwo Śląsk 2010
4. Hughes A.: Electric Motors and Drives, Published 1993; Butterworth-Heinemann
5. Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008
6. Kudzielka H.: Koleje linowe i wyciągi narciarskie. Budowa i eksploatacja Wydawnictwo KaBE, Krosno 2010
7. Kożuchwski J.: Sterowania układami elektroenergetycznymi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994
8. Łastowiecki J.: Napędy elektryczne w automatyce i robotyce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011
9. Szejnach W.: Napęd i sterowanie pneumatyczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009
10. Szklarski L.; Zarudzki J.: Elektryczne maszyny wyciągowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998
11. Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie danych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności,
Warszawa 2007
12. Zmysłowski T: Górnicze maszyny wyciągowe – część mechaniczna, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Roskosz M.: Zastosowanie Metody Magnetycznej Pamięci Metalu do badań uzębień kół zębatych. Dozór Techniczny 01/2006, s. 15-20.
Roskosz M., Rusin A., Kotowicz J.: The metal magnetic memory method in the diagnostics of power machinery components, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 43, Issue 1, 2010, str. 362 ÷ 370

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się w danym semestrze zgodnie z informacjami podanymi przez prowadzących zajęcia.

Równocześnie w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym moduł drogą elektroniczną email: mroskosz@agh.edu.pl