Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-206-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rokita Tomasz (rokitom@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z budową, projektowaniem i eksploatacją górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przyszybowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę włąsną oraz podejmowane decyzje MBM2A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać rodzaj urządzenia wyciągowego do zadanych parametrów pracy MBM2A_U16, MBM2A_U06 Test
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia techniczne elementów GWS MBM2A_U05 Test
M_U003 Potrafi przeanalizować potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwej pracy elementów GWS i zaproponować środki bezpieczeństwa MBM2A_U16 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie istotnych parametrów technicznych Górniczych Wyciągów Szybowych (GWS) i zasad ich stosowania MBM2A_W17 Test
M_W002 Zna i rozumie budowę i zasadę działania elementów i podzespołów GWS MBM2A_W07, MBM2A_W16 Activity during classes,
Test
M_W003 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji elementów GWS MBM2A_W09, MBM2A_W17 Activity during classes,
Test
M_W004 Zna i rozumie budowę i zasadę działania urządzeń przyszybowych MBM2A_W07, MBM2A_W17 Activity during classes,
Test
M_W005 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z eksploatacją GWS i urządzeń przyszybowych MBM2A_W16 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę włąsną oraz podejmowane decyzje - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać rodzaj urządzenia wyciągowego do zadanych parametrów pracy - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia techniczne elementów GWS - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeanalizować potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwej pracy elementów GWS i zaproponować środki bezpieczeństwa + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie istotnych parametrów technicznych Górniczych Wyciągów Szybowych (GWS) i zasad ich stosowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie budowę i zasadę działania elementów i podzespołów GWS + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji elementów GWS + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie budowę i zasadę działania urządzeń przyszybowych + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z eksploatacją GWS i urządzeń przyszybowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (14h):
Tematyka wykładów:

1. Zadania transportu pionowego w podziemnych zakładach górniczych. Organizacja Działu Szybowego kopalni
2. Budowa i podziały Górniczych Wyciągów Szybowych – GWS
3. Kinematyka i dynamika GWS
4. Elementy GWS: naczynia wydobywcze, liny nośne i wyrównawcze, pędnie linowe, zbrojenie szybowe, prowadzenie naczyń w szybie itd.
5. Układy napędowe i hamulce maszyn wyciągowych
6. Przyszybia wyciągów klatkowych i skipowych
7. Sygnalizacja szybowa i Urządzenia sterowniczo-sygnałowe

Project classes (26h):
 1. Tematyka ćwiczeń:

  1. Obliczenia kinematyki i dynamiki GWS
  2. Sprzężenie cierne liny z kołem napędowym GWS
  3. Obliczenia nastaw (parametrów hamulców) maszyny wyciągowej
  4. Awaryjne hamowanie naczyń wydobywczych – obliczenia
  5. Obliczenia lin GWS
  6. Wyrównywanie sił w linach nośnych GWS
  7. Awarie i katastrofy GWS – analiza przyczyn, środki bezpieczeństwa

 2. Zajęcia terenowe:

  Zajęcia terenowe w podziemnym zakładzie górniczym: zapoznanie się z problemami eksploatacji górniczego wyciągu szybowego oraz urządzeń przyszybowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z części projektowej jest oceną uzyskaną za projekt.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen z projektu i kolokwium zaliczeniowego.
Waga ocen: projekt x 0,6, kolokwium zaliczeniowe x 0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności sposób odrobienia (zaliczenia) zajęć
należy uzgodnić z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad mechaniki klasycznej;
Znajomość podstaw wytrzymałości materiałów;

Recommended literature and teaching resources:

1. Hankus J.: Budowa i własności lin stalowych, Wyd. GIG, Katowice 2000
2. Szklarski L., Zarudzki J.: Elektryczne maszyny wyciągowe, PWN Warszawa 1998r
3. Karge A.: Nowoczesne urządzenia wyciągowe, Wyd. Śląsk, Katowice 1977
4. Kędziora A.: Eksploatacja szybowych urządzeń wyciągowych,Wyd. Śląsk, Katowice 1983
5. Zmysłowski T.: Górnicze maszyny wyciągowe, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice-Warszawa
2004
6. Hansel J., Kawecki Z.: Transport pionowy, Wyd. AGH, Skrypty Uczelniane nr 1177,
Kraków 1989

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Rokita T., Wójcik M.: „Badania dynamiki wyciągu szybowego” Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. Lędziny: CBiDGP, 2008.
2. Rokita T., Wójcik M.: „Badania maszyn wyciągowych w procesie dopuszczania do eksploatacji” Transport szybowy: monografia: praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2013. S. 7–18.
3. Wójcik M., Snamina J., Rokita T., Orkisz P.: „Badania specjalne części mechanicznej maszyn wyciągowych” Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. Lędziny : CBiDGP, 2015.
4. Biel B., Hansel J., Krakowski T., Kwaśniewski J., Molski S., Olszyna G., Płachno M. Rokita T., Ruta H., Sioma A., Tytko A., Wójcik M.: „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” monografia : praca zbiorowa red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013.
5. Adamecki D., Hansel J., Krakowski T., Kwaśniewski J., Molski S., Oleksy W., Olszyna G., Pieniążek M., Płachno M. Rokita T., Tytko A., Wieczorek M., Wójcik M.: „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”: monografia : praca zbiorowa red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian
6. WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014.
7. Rokita T. „Cierne urządzenie hamujące dla szybu B-1 LKAB Kiruna” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Sympozja i Konferencje 2017 nr 99,
8. Rokita T., Wójcik M.: „Emergency braking of mine shaft hoists applying friction arresting devices – theory, tests, and industrial applications” HOIST & HAUL 2015 :proceedings of the international conference on Hoisting and Haulage : [21–25 June 2015, Stockholm] / ed. Borje Johansson. — [Englewood] : Society for Mining, Metallurgy & Exploration Inc., cop. 2015
9. Rokita T. „Identification mechanical parameters of steel ropes for mining shaft hoists under dynamic loads” Wyznaczanie parametrów mechanicznych lin stalowych górniczych wyciągów szybowych w warunkach obciążeń dynamicznych; Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji; Problemy Eksploatacji 2017 no. 3,

Additional information:

Obecność na zajęciach terenowych jest obowiązkowa.