Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-210-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie z konstrukcjami maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego i wiertnic naftowych z uwzględnieniem problematyki układów olinowań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty MBM2A_K03 Activity during classes
M_K002 potrafi odpowiedniookreślić priorytety służące realizacji określonego projektu MBM2A_K03 Execution of a project,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 potrafi zaprojektować system transportowy w górnictwie odkrywkowym MBM2A_U02 Examination
M_U002 potrafi zaprojektować układy olinowań maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego MBM2A_U19 Oral answer
M_U003 potrafi zaprojektować technologię procesu wiercenia z uwagi na głębokość wiercenia MBM2A_U21 Oral answer
M_U004 umie analizować przepisy i normy dotyczące doboru konstrukcji lin stalowych dla określonych maszyn MBM2A_U01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie systemy transportowe w górnictwie odkrywkowym MBM2A_W17 Examination
M_W002 zna i rozumie układy olinowania maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, charakterystyki pracy i mechanizmy zuzywania się lin MBM2A_W17 Activity during classes
M_W003 zna układy wielokrążkowe stosowane w wiertnictwie, maszynach budowlanych, żurawiach, rozumie kinematykę i dynamikę tych układów MBM2A_W17 Examination
M_W004 zna i rozumie problemy związane z nawijaniem lin na bębny w tym system Lebus MBM2A_W17 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi odpowiedniookreślić priorytety służące realizacji określonego projektu - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować system transportowy w górnictwie odkrywkowym + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować układy olinowań maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zaprojektować technologię procesu wiercenia z uwagi na głębokość wiercenia - - - + - - - - - - -
M_U004 umie analizować przepisy i normy dotyczące doboru konstrukcji lin stalowych dla określonych maszyn - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie systemy transportowe w górnictwie odkrywkowym + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie układy olinowania maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, charakterystyki pracy i mechanizmy zuzywania się lin + - - - - - - - - - -
M_W003 zna układy wielokrążkowe stosowane w wiertnictwie, maszynach budowlanych, żurawiach, rozumie kinematykę i dynamikę tych układów - - - - - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie problemy związane z nawijaniem lin na bębny w tym system Lebus + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):

Wykład

. Procesy transportowe w górnictwie odkrywkowym.
2. Olinowanie maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego
3. Charakterystyki pracy i mechanizmy zużywania się lin.
4. Kryteria odkładania i sposoby badania lin na maszynach odkrywkowych.
5. Urządzenia do wierceń podmorskich, charakterystyki lin pracujących w warunkach morskich.
6. Konstrukcje wiertnic, technologie wierceń.
7. Układy wielokrążkowe, rozkłady prędkości i sił w układzie wielokrążkowym.
8. Praca wykonywana przez układ wielokrążkowy.
9. Sposoby nawijania lin na bębny wiertnicze (Lebus).
10. Deformacje lin wiertniczych..
11. Dobór konstrukcji lin stalowych do warunków maszyn budowlanych i żurawi oraz technologie ich wymiany.

Project classes (26h):

Ćwiczenia projektowe

1. Projekt układu olinowania wg indywidualnych danych.
2. Obliczanie olinowania maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym.
3. Obliczanie wiertniczych układów wielokrążkowych.
4. Ddór konstrukcji lin stalowych dla różnych wiertnic.
5. Analiza i ocena warunków pracy urządzeń linowych w wiertnictie i górnictwie odkrywkowym.
6. Opracowanie zasad eksploatacji urządzeń linowych, instrukcji badań i kontroli stanu, harmonogramów pracy.
7. Zasady przesuwania i odcinania lin na wielokrążkach wiertniczych.
8. Procedury związane ze stawianiem masztów wiertniczych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych są podawane na pierwszym wykładzie.

Wykład: obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, lecz może być premiowana przy ocenie egzaminu.

Ćwiczenia projektowe: zaliczenie w terminie podstawowym lub w jednym terminie poprawkowym. Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat. Student, który opuścił 2 zajęcia a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jako ten, który nie uczęszczał na zajęcia.

Egzamin: obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach projektowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu:

Ocena z egzaminu: 70%

Ocena z ćwiczeń projektowych: 30%

Aktywna obecność na co najmniej 70% wykładów podnosi ocenę z egzaminu o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub przyczyny losowej (dokument potwierdzający lub ustne uzasadnienie) student zobowiązany jest nadrobić powstałe zaległości.

Ćwiczenia projektowe: Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat za zgodą prowadzących zajęcia.

W przypadku wykładów prowadzący podaje literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości (student opracowuje konspekt). W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Prerequisites and additional requirements:

1. Znajomość podstaw wytrzymałości materiałów oraz inżynierii materiałowej.
2. Wiedza z wykładów.
3. Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń projektowych oraz zagadnieniach ujętych do poszczególnych ćwiczeń.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

1. Kołkiewicz W.: Zastosowanie maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym. Wyd. “Śląsk”, Katowice, 1974.
2. Knop H., Wędzicha J.: Wiertnicze urządzenia wycągowe. Skrypty AGH Nr 285, Kraków 1973.
3. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych. Wyd. Kraków-Katowice 2003.
4. Tytko A.: Transport linowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukoweo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Komputerowa optymalizacja lin stalowej konstrukcji dla polskiego przemysłu naftowego] — Computer optimizing of equal laid rope constructions for Polish oil industry / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2010 č. 7 mimoriadne = spec. iss., s. 150–158.
2. Wstępne napinanie lin stalowych — Pre-stretching of wire ropes – Wacław OLEKSY : Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — S. 110–124
3. Wybrane zagadnienia prezentowane na Międzynarodowej Konferencji “Hoist and Haul 2005” w Perth (Australia Zachodnia) — Selected problems presented on the International Conference on Hosting and Haulage “Hoist and Haul 2005” in Perth (Western Australia) / Wacław OLEKSY // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41).

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej.

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz. 10.00 do 12.00,pok. 114, B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl