Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Koleje linowe i wyciągi narciarskie
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-211-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rokita Tomasz (rokitom@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z budową, projektowaniem i eksploatacją kolei linowych. Omawiane są również wymagania techniczne stawiane współczesnym kolejom linowym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole MBM2A_K01 Execution of a project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać typ urządzenia linowego do zadanych uwarunkowań terenowych i funkcjonalnych MBM2A_U16, MBM2A_U06 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia techniczne elementów kolei linowych i wyciągów narciarskich MBM2A_U05 Examination,
Test
M_U003 Potrafi opracować prostą dokumentację techniczną wyciągu narciarskiego MBM2A_U19 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie istotnych parametrów technicznych kolei linowych i ich wpływu na zastosowanie tych urządzeń MBM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania, budowy i eksloatacji kolei linowych i wyciągów narciarskich MBM2A_W07 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 Zna i rozumie budowę i zasadę działania elementów i podzespołów mechanicznych kolei linowej MBM2A_W07, MBM2A_W16 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie podstaw statyki i dynamiki układów linowych kolei linowych MBM2A_W07 Examination,
Test
M_W005 Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji kolei linowych MBM2A_W16 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W006 Orientuje się w obecnym stanie wiedzy oraz najnowszych trendach rozwojowych kolei linowych i wyciągów narciarskich MBM2A_W17 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać typ urządzenia linowego do zadanych uwarunkowań terenowych i funkcjonalnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia techniczne elementów kolei linowych i wyciągów narciarskich - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować prostą dokumentację techniczną wyciągu narciarskiego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie istotnych parametrów technicznych kolei linowych i ich wpływu na zastosowanie tych urządzeń + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania, budowy i eksloatacji kolei linowych i wyciągów narciarskich + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie budowę i zasadę działania elementów i podzespołów mechanicznych kolei linowej + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę w zakresie podstaw statyki i dynamiki układów linowych kolei linowych + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji kolei linowych + - - + - - - - - - -
M_W006 Orientuje się w obecnym stanie wiedzy oraz najnowszych trendach rozwojowych kolei linowych i wyciągów narciarskich + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (26h):
Tematyka wykładów:

1. Definicje pojęć z zakresu kolei linowych
2. Podziały kolei linowych i wyciągów narciarskich
3. Parametry kinematyczne i zdolności przewozowe kolei
4. Prowadzenie trasy kolei linowych: skrajnia, obwiednia, wysokość prowadzenia trasy nad terenem, organizacja stacji końcowych
5. Statyka układów linowych: ułożenie liny, strzałki zwisu, obciążenia podpór itd.
6. Kinematyka kolei linowych: obliczanie sił w linach nośnych, nośno-napędowych, napinających, itd.
7. Podzespoły kolei linowych: pojazdy, wprzęgła, podpory, układy napędowe, układy napinające, hamulce kolei, itp.
8. Stacje kolei wyprzęganych: proces wyprzęgania i wyprzęgania oraz kontroli wprzęgła podczas ruchu w stacji
9. Urządzenia bezpieczeństwa kolei linowych i wyciągów narciarskich
10. Ewakuacja kolei linowych
11. Awarie i katastrofy kolei linowych – przyczyny powstawania i środki bezpieczeństwa
12. Koleje linowe w miastach

Project classes (26h):
 1. Tematyka ćwiczeń

  1. Obliczanie zdolności przewozowych różnych typów kolei (wykresy jazdy
  2. Obliczanie parametrów geometrycznych trasy kolei: skrajnie, obwiednie, prześwity, itd.
  3. Prowadzenie trasy kolei linowych – obliczenia strzałek zwisu, długości lin, obciążeń podpór, itp.
  4. Obliczanie sił w linach nośnych i nośno-napędowych kolei dla różnych profili trasy i różnych rozwiązań układów napinających
  5. Obliczanie sprzężenia ciernego i zapotrzebowania mocy w układach kolei linowych
  6. Badanie odporności wprzęgieł kolei na poślizg
  7. Badania odbiorcze kolei: sposoby przeprowadzania, analiza wyników

 2. Zajęcia terenowe:

  Zajęcia wyjazdowe: zapoznanie się z różnymi typami kolei linowych i problemami związanymi z ich eksploatacją

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia części projektowej jest uzyskanie zaliczenia z projektu
oraz kolokwium zaliczeniowego z tematyki poruszanej na wykładach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z kolokwiów, ćwiczeń projektowych i egzaminu
Waga ocen: kolokwium x 0,4
projekt X 0,3
egzamin x 0,3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności sposób odrobienia (zaliczenia) zajęć
należy uzgodnić z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad mechaniki klasycznej;
Znajomość podstaw wytrzymałości materiałów;

Recommended literature and teaching resources:

1. Juliusz Stachurski : „Podnośniki i kolejki linowe”;
Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa – Kraków 1974
2. Zbigniew Schneigert : „Koleje linowe napowietrzne"; Wydawnictwa Komunikacyjne
Warszawa 1957
3. A.J. Dukielski : „Napowietrzne koleje linowe i dźwigi linowe”; Maszinostrojenie
Moskwa 1966
4. E. Czitary : „Koleje linowe”; Wiedeń 1962
5. Doppelmayr A.: „Warunki projektowania napowietrznych kolei jednolinowych o ruchu
okrężnym”, Wolfurt 1997 r, Wydanie polskie opracowane przez M. Wójcik i T. Rokita

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Olszyna G., Rokita T., Wójcik M.: „Badania elementów używanych kolei linowych przeprowadzane przed ponownym zainstalowaniem tych kolei” Przegląd Komunikacyjny: miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 2017 R. 72 nr 3,
2. Wójcik M., Konieczny J., Podsiadło A., Rokita T.: „Badania napędów kolei linowych” Zeszyty Naukowo-Techniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — 2006 z. 38, Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006.
3. Rokita T. ”Chodniki ruchome przeznaczone do transportu pasażerów w stacjach narciarskich” Problematyka funkcjonowania i rozwoju kolei linowych w Polsce : Zakopane, 11–13 marca 2015 r. : konferencja naukowo-techniczna. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2015.
4. Olszyna G., Rokita T., Wójcik M.: „Czy koleje dwulinowe mają przyszłość?” Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 2017 R. 72 nr 3,
5. Rokita T. „Hydrauliczne urządzenia napinające linę nośno-napędową w kolejach linowych Pneumatyka (Wrocław) 2013 nr 3/4,
6. Oleksy W. Rokita T., Wójcik M.: „Koleje linowe w systemach transportu miejskiego na przykładzie aglomeracji Medellin” Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 2013 nr 7,

Additional information:

Obecność na zajęciach wyjazdowych jest obowiązkowa.