Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-305-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń transportu linowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi stawiać zadania dla zespołu i kierować nim MBM2A_K06, MBM2A_K05 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność wykonania odpowiednich badań w celu określenia stanu technicznego lin stalowych MBM2A_U11 Activity during classes,
Report
M_U002 Posiada umiejętność oszacowania ryzyka dla wybranego stanowiska pracy związanego z transportem linowym MBM2A_U15 Activity during classes,
Test,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu kształtowania bezpieczeństwa obiektów transportu linowego MBM2A_W16, MBM2A_W06, MBM2A_W15 Activity during classes,
Test
M_W002 Zna podstawowe regulacje prawne związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportu linowego MBM2A_W16, MBM2A_W15 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedzę z zakresu analiz ryzyka zawodowego na stanowisku pracy MBM2A_W16, MBM2A_W15 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi stawiać zadania dla zespołu i kierować nim - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wykonania odpowiednich badań w celu określenia stanu technicznego lin stalowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność oszacowania ryzyka dla wybranego stanowiska pracy związanego z transportem linowym + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu kształtowania bezpieczeństwa obiektów transportu linowego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe regulacje prawne związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportu linowego + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu analiz ryzyka zawodowego na stanowisku pracy + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (10h):
Zagadnienia związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń transportu linowego

Pojęcie bezpieczeństwa eksploatacyjnego w technice
Pojęcie ryzyka i metody jego szacowania
Zasady bezpiecznej eksploatacji lin stalowych
Wpływ właściwości lin stalowych na ich czas pracy
Podstawowe urządzenia transportu linowego
Eksploatacyjne sposoby wpływania na czas pracy lin stalowych
Podstawowe regulacje prawne i dozory techniczne w Polsce
Aparaturowe metody badań elementów urządzeń transportu linowego.
Wyposażenie do badań elementów urządzeń transportu linowego.
Procedury i techniki badań elementów urządzeń transportu linowego.
Rozwój badań lin stalowych, lin z włókien syntetycznych.
Nowoczesne metody analizy sygnałów pomiarowych z badań aparaturowych lin stalowych i lin wykonanych z innych materiałów (liny syntetyczne, hybrydowe).
Kryteria odkładania lin stalowych i nowych konstrukcji.

Laboratory classes (20h):

Wieloaspektowa ocena lin stalowych na przykładzie wyciągu szybowego – opracowanie procedur postępowania.
Ocena stanu wybranych lin stalowych różnymi metodami i kwalifikacja na podstawie właściwych dla danego urządzenia przepisów.
Pomiary wybranych parametrów eksploatacyjnych urządzeń transportu linowego związanych z bezpieczeństwem i szacowaniem niepewności pomiarowej.
Szacowanie ryzyka na wybranym stanowisku pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie sprawozdań, kolokwium i oceny z pracy wykonanej samodzielnie.
Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
Zaliczenie poprawkowe w tych samych warunkach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny z sprawdzianu oraz sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Sprawdzian obejmuje materiał wykładów. Sprawdzian z wykładów zawiera zagadnienia poruszane na laboratoriach.

Ocena jest wyznaczana jako wartość średnia z ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe muszą być
wszystkie pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach losowych warunki wyrównania zaległości z danej części przedmiotu są ustalane z
prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z zakresu eksploatacji i diagnostyki urządzeń transportu linowego

Recommended literature and teaching resources:

1. Hansel J., Chrószcz B.: Analiza i ocena ryzyka zawodowego, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011
2. Pamula W. Niezawodność i bezpieczeństwo, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
3. Tytko A. Eksploatacja lin stalowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003
4. Podstawowe akty prawne dotyczące zagadnień bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego.
5. Normy i metodyki szacowania ryzyka.
6. Ustawy i Rozporządzenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu linowego.
7. Zestawy norm i przepisów dotyczące kryteriów i zasad odkładania lin stalowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Olszyna G., Tytko A., Sioma A.: Development of research methods for the assessment of the technical condition of ropes Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2014 vol. 208.
2. Olszyna G., Tytko A., Sioma A.: Laser measurement system for the diagnostics of mine hoist components — Laserowy system pomiarowy do diagnostyki elementów górniczych wyciągów szybowych. Archives of Mining Sciences – Archiwum Górnictwa; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2
3. Olszyna G., Tytko A.: Liny odciągowe – przyczyny powstawania uszkodzeń w strefie uchwytu stożkowego — Guy ropes – causes of damage in the zone grip conical. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie: monografia: praca zbiorowa red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny, 2016. — ISBN: 978-83-944406-1-9.
4. Olszyna G., Tytko A.: Problematyka oceny stanu lin stalowych przy braku istotnych symptomów zużycia — On assessment of technical condition of steel ropes when essential symptoms of wear and tear are not visible. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 8–10 listopada 2011 r.
5. Olszyna G., Tytko A.: Rola badań lin w procesie bezpiecznej eksploatacji kolei linowych — Some problems of testing of ropes in the safe use of ropeways. Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 3.
6. Olszyna G., Tytko A.: Zagadnienie zużycia lin stalowych pracujących w układach wielokrążkowych — The issue of wear of steel wire ropes used in compound pulley systems. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1.
7. Olszyna G., Adamecki D., Hansel J., Krakowski T., Kwaśniewski J., Molski Sz., Płachno M., Pieniążek M., Rokita T., Tytko A. , Wieczorek M., Wójcik M.: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa — Work safety of transport devices in mining : monograph. red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-936657-1-6

Additional information:

Ogólna wiedza na temat bezpieczeństwa i oceny ryzyka urządzeń transportu linowego.