Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploatacja urządzeń transportu linowego
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-306-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z eksploatacją elementów urządzeń transportu linowego. Omawiane są zasady dobrej praktyki eksploatacyjnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi formułować zadania i kierować zespołami MBM2A_K07, MBM2A_K06
M_K002 Student ma świadomośc odpowiedzialności za podejmowane decyzje MBM2A_K07, MBM2A_K05, MBM2A_K06 Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętności praktycznej oceny stanu lin stalowych MBM2A_U13, MBM2A_U15, MBM2A_U12 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi samodzielnie lub w zespole wykonać ćwiczenie laboratoryjne z zakresu oceny stanu technicznego urządzeń transportu linowego MBM2A_U11, MBM2A_U12, MBM2A_U10 Report,
Execution of laboratory classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu właściwego doboru i eksploatacji lin stalowych w wybranych obiektach transportu linowego MBM2A_W17, MBM2A_W16 Activity during classes,
Test
M_W002 Ma wiedzę z zakresu kryteriów odkładania lin stalowych w wybranych urządzeniach transportu linowego MBM2A_W17, MBM2A_W16 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_W003 Ma wiedzę z zakresu metod badawczych wykorzystywanych w ocenie stanu technicznego urządzeń transportu linowego MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W16 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi formułować zadania i kierować zespołami + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomośc odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętności praktycznej oceny stanu lin stalowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie lub w zespole wykonać ćwiczenie laboratoryjne z zakresu oceny stanu technicznego urządzeń transportu linowego + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu właściwego doboru i eksploatacji lin stalowych w wybranych obiektach transportu linowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu kryteriów odkładania lin stalowych w wybranych urządzeniach transportu linowego + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu metod badawczych wykorzystywanych w ocenie stanu technicznego urządzeń transportu linowego + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (20h):
Zagadnienia związane z eksploatacją urządzeń trasportu linowego

Zasady dobrej eksploatacji lin stalowych.
Wpływ właściwości lin stalowych na ich czas pracy.
Podstawowe urządzenia transportu linowego.
Eksploatacyjne sposoby wpływania na czas pracy lin stalowych.
Podstawowe regulacje prawne i dozory techniczne w Polsce.
Aparaturowe metody badań elementów urządzeń transportu linowego.
Wyposażenie do badań elementów urządzeń transportu linowego.
Procedury i techniki badań elementów urządzeń transportu linowego.
Rozwój badań lin stalowych, lin z włókien syntetycznych.
Nowoczesne metody analizy sygnałów pomiarowych z badań aparaturowych lin stalowych i lin wykonanych z innych materiałów (liny syntetyczne, hybrydowe).
Kryteria odkładania lin stalowych i nowych konstrukcji.

Laboratory classes (10h):
Zagadnienia związane z badaniami podczas eksploatacji urządzeń transportu linowgo

Dobór wyposażenia pomiarowego oraz jego kalibracja.
Aparaturowe i optyczne badania elementów urządzeń transportu linowego.
Ocena poziomu zużycia lin stalowych na podstawie różnego rodzaju badań.
Szacowanie niepewności pomiarowej.
Pomiary sił w linach
Uszkodzenia elementów urządzeń transportu linowego oraz przyczyny ich występowania.
Zajęcia terenowe na wybranych obiektach transportu linowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie sprawozdań, kolokwium i oceny z pracy wykonanej samodzielnie.
Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Zaliczenie poprawkowe w tych samych warunkach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Podstawą wyznaczenia oceny jest zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, kolokwium oraz pracy samodzielnej .
Ocena jest wyznaczana jako wartość średnia z ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe muszą być wszystkie pozytywne.
Obecność na zajęciach terenowych jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach losowych warunki wyrównania zaległości z danej części przedmiotu są ustalane z
prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na temat eksploatacji i diagnostyki urządzeń transportu linowego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kaczmarek J.: Eksploatacja systemów technicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
2. Lewińska-Rowicka A.: Badania nieniszczące – podstawy defektoskopii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001
3. Tytko A.: Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych, Rozprawy i monografie nr 16, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998
4. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych. Wydawnictwo Śląsk , Katowice 2003
5. Normy dotyczące kryteriów odkładania lin stalowych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Olszyna G. , Rokita T., Wójcik M.: Badania elementów używanych kolei linowych przeprowadzane przed ponownym zainstalowaniem tych kolei — Some problems of testing of ropes in the safe use of ropeways. Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 3
2. Olszyna G., Tytko A., Tobys J.: Charakterystyka prowadzenia liniowego w świetle obowiązującego prawa — Characteristics of rope guidance in view of the applicable law. Inżynieria Górnicza: kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2017
3. Olszyna G., Tytko A., Sioma A.: Czynniki determinujące trwałość lin oraz metody oceny ich stanu — Defining factors for rope durability and methods for assessment for the rope condition. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.
4. Olszyna G., Tytko A., Tobys J.: Eksploatacja lin prowadniczych i odbojowych — Operation of guidance and rub ropes. Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2018 R. 20 nr 4.
5. Olszyna G., Tytko A.: Liny odciągowe – przyczyny powstawania uszkodzeń w strefie uchwytu stożkowego — Guy ropes – causes of damage in the zone grip conical. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie: monografia: praca zbiorowa red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny, 2016. — ISBN: 978-83-944406-1-9.
6. Olszyna G., Tytko A.: Metody wizualne badań lin stalowych i włókiennych — Visual testing of wire and fibre ropes. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze: przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. —2015 nr 1.
7. Olszyna G., Tytko A.: Procesy zużyciowe lin stalowych — Wear processes of wire ropes. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie: XII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2016, Ustroń: monografia : praca zbiorowa red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny: 2017. — ISBN: 978-83-944406-6-4; e-ISBN: 978-83-9444406-7-1.
8. Olszyna G., Tytko A.: Rola badań lin w procesie bezpiecznej eksploatacji kolei linowych — Some problems of testing of ropes in the safe use of ropeways. Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 3.
9. Olszyna G., Kowalski J., Tytko A.: Zarządzanie wynikami badań diagnostycznych dla kolei linowych — The management results of diagnostic test for ropeways. „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” „Sterowanie i zabezpieczanie ruchu kolei linowych” : XIV konferencja naukowo-techniczna : 11–13 października 2010, Szczawnica

Additional information:

None