Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-2-307-TL-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Transport linowy
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera informacje dotyczące zasad realizacji pracy magisterskiej, sposobu przygotowania prezentacji oraz metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma swiadomość odpowiedzialności za swoje działania oraz potrzeby przekazywania informacji społeczeństwu MBM2A_K02, MBM2A_K07, MBM2A_K03 Activity during classes,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość zagrożeń wynikających z zadad bezpieczeństwa przy opracowywaniu projektu oraz zachowania poufności uzyskiwanych informacji z jednostek badawczych MBM2A_K04, MBM2A_K03, MBM2A_K05 Activity during classes,
Diploma thesis preparation
Skills: he can
M_U001 Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu inżynierii przy opracowywaniu wyników badań MBM2A_U02, MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Activity during classes,
Oral answer,
Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi zaprezentować wyniki badań przy wykorzystaniu technik multimedialnych MBM2A_U11, MBM2A_U08, MBM2A_U14, MBM2A_U09 Activity during classes,
Presentation,
Diploma thesis preparation
M_U003 Portafi pozyskiwać informacje z zakresu danej dziedziny z róznych źródeł MBM2A_U17, MBM2A_U14 Activity during classes,
Diploma thesis preparation
M_U004 Potrafi dokonać krytyczną analizę dla urządzeń stosownych w obiektach technicznych na podstawie przeprowadzanych badań MBM2A_U16 Activity during classes,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu stosowanych technik pomiarowych o opracowywania wyników badań MBM2A_W06 Activity during classes,
Oral answer,
Diploma thesis preparation
M_W002 Ma wiedzę z zakresy technik wykorzystywanych w badaniach i opracowaniu projektów inżynierskich MBM2A_W02 Activity during classes,
Diploma thesis preparation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma swiadomość odpowiedzialności za swoje działania oraz potrzeby przekazywania informacji społeczeństwu - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość zagrożeń wynikających z zadad bezpieczeństwa przy opracowywaniu projektu oraz zachowania poufności uzyskiwanych informacji z jednostek badawczych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu inżynierii przy opracowywaniu wyników badań - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaprezentować wyniki badań przy wykorzystaniu technik multimedialnych - - - - - + - - - - -
M_U003 Portafi pozyskiwać informacje z zakresu danej dziedziny z róznych źródeł - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać krytyczną analizę dla urządzeń stosownych w obiektach technicznych na podstawie przeprowadzanych badań - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu stosowanych technik pomiarowych o opracowywania wyników badań - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresy technik wykorzystywanych w badaniach i opracowaniu projektów inżynierskich - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 6 h
Contact hours 5 h
Inne 4 h
Module content
Seminar classes (15h):

1. Sposoby postępowania przy wykonywaniu pracy
2. Pisarskie opracowanie, technika pisania ( jednostki układu Si, akty prawne itp.)
3. Składniki pracy dyplomowej i prezentacji
4. Opracowanie syntetyczne wyników badań
5. Powołania literaturowe w pracy dyplomowej
6. Metody prowadzenia badań (obserwacja, eksperyment, analiza logiczna, statystyczna heurystyczna, symulacje, rozważania teoretyczne)
7. Błędy popełniane przy pisaniu prac dyplomowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na seminariach oraz przygotowanie i prezentacja postępów poczynionych przy realizacji indywidualnego tematu dotyczącego zagadnień ustalonych z promotorem pracy dyplomowej.
Wykonanie prezentacji i forma jej prezentacji, odpowiedź ustna.
Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie oceny 3,0 lub wyższej.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen otrzymanych przez studenta podczas prezentacji na seminarium z wagą: 0,7 forma prezentacji, 0,3 treść merytoryczna i poziom zaawansowania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na seminarium wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub innej przyczyny losowej (dokument to potwierdzający lub ustne uzasadnianie), student jest zobowiązany nadrobić powstałe zaległości. Dopuszcza się 2 nieobecności usprawiedliwione lub jedną nieusprawiedliwioną w semestrze.
W uzasadnionych wypadkach w drodze decyzji prowadzącego zajęcia odrobienie powstałych zaległości może odbyć się w formie opracowania rozszerzonego sprawozdania teoretycznego z zadanej tematyki lub zajęcia praktycznego.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr 7 wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Recommended literature and teaching resources:

1.Boc J.: Jak pisac prace magisterska. Kolonia Ltd., Wrocław 2003
2. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla
studentów. Difin, Warszawa 2008
3. Gonciarski W.: Przygotowanie pracy dyplomowej: poradnik dla studentów. WSE, Warszawa
2004
4. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu
komputerowego i Internetu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
5. Weglinska M.: Jak pisac prace magisterska. IMPULS, Kraków 2005
6. Wierzbicki B.: Praca magisterska: od irytacji do satysfakcji. Temida 2, Białystok 2001
7. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej.
8. Prace związane z metodologią pisania prac magisterskich i dyplomowych
9. Prace związane z analizą i opracowywaniem wyników badań

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aktualne wytyczne, literatura i formularze związane z procesem dyplomowania dostepne na stronie internetowej Wydziału pod adresem:

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/blankiety_dokumenty/blankiety/

Additional information:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się w danym semestrze zgodnie z informacjami podanymi przez prowadzących zajęcia.

Równocześnie w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym moduł drogą elektroniczną email: kwasniew@agh.edu.pl lub tel. 126172313