Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elements of constitutional law and human rights
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-107-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wierzchowski Tomasz (tomasz.wierzchowski@post.pl)
Module summary

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z obowiązującym w RP systemem konstytucyjnym oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powstałym na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., a także problematyką praw człowieka . Przedmiot obejmuje prezentację i analizę treści Konstytucji RP oraz innych aktów z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Problematyka praw człowieka ujęta będzie w porównaniu poszczególnych systemów ochrony zarówno europejskich jak i światowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Activity during classes
M_K002 Student zna i rozumie problem obowiązywania prawa oraz doniosłość etycznych rozważań o prawie i zasadach wykonywania zawodów prawniczych. NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Activity during classes
M_U002 Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym - NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Activity during classes
M_U003 Potrafi analizować sposób interpretowania Konstytucji w działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka oraz na tym tle formułować własne poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege ferenda NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Activity during classes
M_U004 Posiada umiejętność wskazania koniecznych elementów skargi konstytucyjnej i warunków jej wniesienia, potrafi sformułować Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji publicznej i sądów oraz innych organów ochrony prawnej w Polsce oraz instytucji praw człowieka NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice stosunków prawnych zachodzących między organami władzy państwowej. Posiada wiedze o systemie ochrony praw człowieka i ich wzajemnej interakcji. NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W003 Zna specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego oraz zna specyfikę wykładni norm prawa konstytucyjnego oraz praktycznych elementów prawnej ochrony praw człowieka. NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W004 Zna specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego oraz zna specyfikę wykładni norm prawa konstytucyjnego oraz praktycznych elementów prawnej ochrony praw człowieka. NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego - + - - - - - - - - -
M_K002 Student zna i rozumie problem obowiązywania prawa oraz doniosłość etycznych rozważań o prawie i zasadach wykonywania zawodów prawniczych. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym - - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi analizować sposób interpretowania Konstytucji w działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka oraz na tym tle formułować własne poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege ferenda - + - - - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność wskazania koniecznych elementów skargi konstytucyjnej i warunków jej wniesienia, potrafi sformułować Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji publicznej i sądów oraz innych organów ochrony prawnej w Polsce oraz instytucji praw człowieka + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice stosunków prawnych zachodzących między organami władzy państwowej. Posiada wiedze o systemie ochrony praw człowieka i ich wzajemnej interakcji. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego oraz zna specyfikę wykładni norm prawa konstytucyjnego oraz praktycznych elementów prawnej ochrony praw człowieka. + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego oraz zna specyfikę wykładni norm prawa konstytucyjnego oraz praktycznych elementów prawnej ochrony praw człowieka. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. 1. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; źródła prawa konstytucyjnego

  2. Konstytucyjne zasady ustroju państwa

  3. Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

  4. Konstytucyjny system źródeł prawa

  5. Demokracja bezpośrednia i jej instytucje (5 godz.)

  6. Prawo wyborcze

  7. Partie polityczne i systemy partyjne

 2. Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego cz. 2

  1. Demokracja pośrednia i jej instytucje; Sejm i Senat

  2. Prezydent RP; Rada Ministrów i administracja rządowa

  3. Ustrój prawny samorządu terytorialnego

  4. Sądy i trybunały

  5. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

  6. Konstytucyjne aspekty przystąpienia RP do Unii Europejskiej

  7. Finanse publiczne

  8. Stany nadzwyczajne (5 godz).

 3. Podstawowe pojęcia z zakresu praw człowieka

  (1) Historia praw człowieka

  (2) Zasady podstawowe praw człowieka. Typologie.

  (3) Źródła i normy z zakresu praw człowieka

  (4) Struktura i rodzaje zobowiązań międzynarodowych z zakresu praw człowieka

  (5) Organizacje międzynarodowe i systemy ochrony

  (6) Ochrona przed torturami i innymi formami złego traktowania

  (7) Ochrona wolności człowieka

  (8) Prawa osoby pozbawionej wolności

  (9) Wolności

  (10) Ochrona własności (5 godz.)

Auditorium classes (15h):
 1. Analiza wybranych orzeczeń Trybunału Konstytuyjnego

  1. Zasady prawa konstytucyjnego (pojęcia, wybrane zasady konstytucyjne obowiązujące na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

  2. Obywatelstwo

  3. Prawa i wolności oraz obowiązki obywatelskie

  4. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej

  5. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza (5 godz.)

 2. Orzecznictwo ETPC

  Analiza niektórych, wybranych orzeczeń ETPC, w tym skierowanych przeciwko Polsce. (5 godz.)

 3. Analiza charakterystyki orzecznictwa wybranych organów państwa

  1. RPO i RPDz

  2. Sądownictwo konstytucyjne, TK

  3. Skarga konstytucyjna

  4. Odpowiedzialność konstytucyjna organów państwa

  5. Odpowiedzialność polityczna

  6. NIK

  7. Podstawowe informacje dotyczące prawa wyborczego

  8. Ogłaszanie aktów normatywnych (5 godz.)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (30 pytań.) Czas trwania egzaminu 60 minut. Minimalna ilość punktów uprawniających do zaliczenia modułu 20. W przypadku zdania egzaminu można otrzymać dodatkowo od 1 do 3 punktów z tytułu zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu (dst i +dst – 1pkt, db i +db – 2 pkt, bdb – 3pkt)
.Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi pisemnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach,
odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych
( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego. Opracowanie pisemnego referatu na temat wskazany przez wykładowcę.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Recommended literature and teaching resources:

Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, TNOiK, wyd. XV, Toruń 2015.

Uzupełniająca:

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016

P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pełnomocnik ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i jego
funkcja gwarancyjna, Journal of Modern Science, vol. 37, 2/18
2. Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych – Model zarządzania nad Służbami Specjalnymi w RP [w:]
Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, pod. red. M. Sitek, M. Such-
Pyrgiel, Józefów 2018.
3.. Human Rights in the activity of Special Services [w;] From human rights to essentials rights, edited by M.
Sitek, L. Tafaro and M. Indellicato, Józefów 2018.
4. Person for the cyberdangerous of the modern world – A new Paradygmate for victimizing the Residents
of Urbanistic Centers [w:] 3rd International conferences on Urban Studies, edited by Z.Celik, E.
Osmanoglu, Ankara 2018.

Additional information:

None