Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wstęp do prawoznawstwa i podstawowych instytucji prawnych
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-108-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wierzchowski Tomasz (tomasz.wierzchowski@post.pl)
Module summary

Tematyka kursu oprócz zagadnień tradycyjnie wiązanych ze wstępem do prawoznawstwa, język prawny i język prawniczy, stosunek prawny etc. obejmuje również wprowadzenie do głównych gałęzi prawa RP. W trakcie kursu studenci zapoznają się podstawowymi instytucjami prawa materialnego i procesowego cywilnego, karnego i administracyjnego oraz z elementami prawa finansowego i prawa UE.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi wyszukiwać informację prawną w tekstach źródeł prawa NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Activity during classes
M_K002 Student zna i rozumie problem obowiązywania prawa oraz doniosłość etycznych rozważań o prawie i zasadach wykonywania zawodów prawniczych. NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 6. Student potrafi samodzielnie lub w zespole rozwiązywać proste kazusy NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U07, NKT1A_U08, NKT1A_U11 Activity during classes
M_U002 Student potrafi dokonać analizy tekstu prawnego i jego wykładni za pomocą stosownych aplikacji. NKT1A_U10, NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U11, NKT1A_U03 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 1. Zna i rozumie znaczenie podstawowych koncepcji prawa oraz zna i rozumie relacje prawa do innych systemów normatywnych: NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W002 2. Student zna i rozumie specyfikę systemu prawa i jego relacje z innymi systemami normatywnymi. Posiada wiedzę na temat pojęcia systemu prawa oraz na temat porządku prawnego państwa w stopniu umożliwiającym mu samodzielne panowanie dalszych studiów K NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W003 3. Student zna i rozumie podstawowe funkcje prawa oraz różne koncepcje obowiązywania prawa: NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W004 4. Zna i rozumie procesy tworzenia i stosowania prawa oraz ma świadomość wpływu tych procesów na jednostkę i społeczeństwo NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Activity during classes
M_W005 Student zna i rozumie zalety oraz ograniczenia podstawowych metod prawniczych, m in. analizy, argumentacji i hermeneutyki prawniczej. Student potrafi stosować dyrektywy interpretacji prawniczej, potrafi usuwać sprzeczności prawne oraz stosować wnioskowania i topiki prawnicze NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi wyszukiwać informację prawną w tekstach źródeł prawa + + - - - - - - - - -
M_K002 Student zna i rozumie problem obowiązywania prawa oraz doniosłość etycznych rozważań o prawie i zasadach wykonywania zawodów prawniczych. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 6. Student potrafi samodzielnie lub w zespole rozwiązywać proste kazusy + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać analizy tekstu prawnego i jego wykładni za pomocą stosownych aplikacji. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 1. Zna i rozumie znaczenie podstawowych koncepcji prawa oraz zna i rozumie relacje prawa do innych systemów normatywnych: + + - - - - - - - - -
M_W002 2. Student zna i rozumie specyfikę systemu prawa i jego relacje z innymi systemami normatywnymi. Posiada wiedzę na temat pojęcia systemu prawa oraz na temat porządku prawnego państwa w stopniu umożliwiającym mu samodzielne panowanie dalszych studiów K + + - - - - - - - - -
M_W003 3. Student zna i rozumie podstawowe funkcje prawa oraz różne koncepcje obowiązywania prawa: + - - - - - - - - - -
M_W004 4. Zna i rozumie procesy tworzenia i stosowania prawa oraz ma świadomość wpływu tych procesów na jednostkę i społeczeństwo + + - - - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie zalety oraz ograniczenia podstawowych metod prawniczych, m in. analizy, argumentacji i hermeneutyki prawniczej. Student potrafi stosować dyrektywy interpretacji prawniczej, potrafi usuwać sprzeczności prawne oraz stosować wnioskowania i topiki prawnicze + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Podstawowe terminy, definicje i pojęcia prawne

  I. Pojęcie prawa

  1. Prawo jako norma

  2. Prawo jako system

  3. Obowiązywanie prawa (15 godz.)

 2. Filozofia prawa

  II. Pozytywistyczne i niepozytywistyczne filozofie prawa

  1. Pozytywizm w sporze z teoriami prawa natury

  2. Prawo i moralność: Dworkin kontra pozytywizm

  3. Prawo jako fakt: pozytywizm kontra realizm prawny (10 godz.)

 3. Metody prawnicze

  III. Metody prawnicze

  1. Czy istnieje metoda prawnicza?

  2. Metody formalno-analityczne

  3. Teoria argumentacji prawniczej

  4. Hermeneutyka prawnicza (10 godz)

 4. Wykładnia i interpretacja prawa

  IV. Interpretacja prawnicza

  1. Język prawny (aspekty semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne)

  2. Wykładnia prawa (pojęcie, klasyfikacje)

  3. Typy rozumowań prawniczych (10 godz)

Auditorium classes (15h):
 1. Tworzenie prawa -legislacja

  Ćwiczenia w tworzeniu prostych aktów prawnych (5 godz.)

 2. Wykładnia prawa

  Ćwiczenia dotyczące stosowania różnych rodzajów wykładni oraz interpretacji aktów prawnych (5 godz.)

 3. Teksty prawnicze

  Zajęcia w zakresie czytania aktów prawnych i ich właściwego zastosowania w codziennej praktyce zawodowej. Rozumienie aktu prawnego . Akt właściwy i akty pomocnicze. Akty wykonawcze. (5 godz.)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (30 pytań.) Czas trwania egzaminu 60 minut. Minimalna ilość punktów uprawniających do zaliczenia modułu 20. W przypadku zdania egzaminu można otrzymać dodatkowo od 1 do 3 punktów z tytułu zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu (dst i +dst – 1pkt, db i +db – 2 pkt, bdb – 3pkt)
.Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi pisemnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach,
odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych
( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego. Opracowanie pisemnego referatu na temat wskazany przez wykładowcę.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Recommended literature and teaching resources:

J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Warszawa 2006

H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998

R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pełnomocnik ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i jego
funkcja gwarancyjna, Journal of Modern Science, vol. 37, 2/18
2. Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych – Model zarządzania nad Służbami Specjalnymi w RP [w:]
Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, pod. red. M. Sitek, M. Such-
Pyrgiel, Józefów 2018.
3.. Human Rights in the activity of Special Services [w;] From human rights to essentials rights, edited by M.
Sitek, L. Tafaro and M. Indellicato, Józefów 2018.
4. Person for the cyberdangerous of the modern world – A new Paradygmate for victimizing the Residents
of Urbanistic Centers [w:] 3rd International conferences on Urban Studies, edited by Z.Celik, E.
Osmanoglu, Ankara 2018.

Additional information:

None