Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-206-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs będzie obejmował podstawy chemii nieorganicznej w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminaryjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych NKT1A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przewidywać właściwości chemiczne pierwiastków na podstawie struktury elektronowej powłoki walencyjnej atomów, wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi, a także czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne i posługiwać się poprawną terminologią. NKT1A_U09 Examination,
Activity during classes
M_U002 Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z używaniem substancji chemicznych, a także posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje i procesy w laboratorium chemicznym wraz z obliczeniami im towarzyszącymi. NKT1A_U09 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii a w szczególności: - pierwiastki chemiczne oraz podstawową klasyfikację związków i reakcji chemicznych - ma wiedzę z zakresu podstawowych obliczeń w chemii Zapoznał się z elementami analizy jakościowej i ilościowej NKT1A_W06 Examination,
Activity during classes
M_W002 Zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej oraz zapoznał się z elementami analizy jakościowej i ilościowej NKT1A_W06 Execution of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
M_W003 Poznał elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek a w szczególności: strukturę elektronową atomów i związek układu okresowego z właściwościami chemicznymi pierwiastków oraz wiązanie chemiczne w ujęciu Lewisa, a także zna elementy fizykochemii, w tym przede wszystkim: charakterystykę podstawowych stanów materii, podstawy teorii roztworów elektrolitów i nieelektrolitów, podstawowe pojęcia i prawa kinetyki chemicznej i katalizy,równowagi w roztworach elektrolitów; aktywność; elementy elektrochemii NKT1A_W06 Examination,
Activity during classes
M_W004 Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych w tym, formy występowania w Przyrodzie oraz sposoby ich otrzymywania, podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne najważniejszych pierwiastków oraz zna ogólne właściwości najważniejszych grup związków chemicznych. NKT1A_W06 Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przewidywać właściwości chemiczne pierwiastków na podstawie struktury elektronowej powłoki walencyjnej atomów, wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi, a także czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne i posługiwać się poprawną terminologią. + - + - - + - - - - -
M_U002 Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z używaniem substancji chemicznych, a także posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje i procesy w laboratorium chemicznym wraz z obliczeniami im towarzyszącymi. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii a w szczególności: - pierwiastki chemiczne oraz podstawową klasyfikację związków i reakcji chemicznych - ma wiedzę z zakresu podstawowych obliczeń w chemii Zapoznał się z elementami analizy jakościowej i ilościowej + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej oraz zapoznał się z elementami analizy jakościowej i ilościowej + - + - - - - - - - -
M_W003 Poznał elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek a w szczególności: strukturę elektronową atomów i związek układu okresowego z właściwościami chemicznymi pierwiastków oraz wiązanie chemiczne w ujęciu Lewisa, a także zna elementy fizykochemii, w tym przede wszystkim: charakterystykę podstawowych stanów materii, podstawy teorii roztworów elektrolitów i nieelektrolitów, podstawowe pojęcia i prawa kinetyki chemicznej i katalizy,równowagi w roztworach elektrolitów; aktywność; elementy elektrochemii + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych w tym, formy występowania w Przyrodzie oraz sposoby ich otrzymywania, podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne najważniejszych pierwiastków oraz zna ogólne właściwości najważniejszych grup związków chemicznych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 162 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
Wykłady

Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Historia budowy atomu. Układ okresowy pierwiastków. Budowa cząsteczek. Wiązania chemiczne. Właściwości związków nieorganicznych i kompleksowych. Reakcje chemiczne. Kinetyka chemiczna. Podstawy termodynamiki. Elementy termochemii. Elektrochemia.

Laboratory classes (30h):
Laboratoria

Miareczkowanie alkacymetryczne, kompleksometryczne. Analiza kationów i anionów I. Analiza kationów i anionów II. Chemia związków koordynacyjnych. Kinetyka reakcji chemicznych. Elektrochemia.

Seminar classes (15h):
Seminaria

Stechiometria, dysocjacja, hydroliza, pH roztworów, iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność, stężenia, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie roztworów, utlenianie, redukcja, stopień utlenienia, reakcje redoks.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczeń z ćwiczeń seminaryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin – I termin w formie pisemnej. Pozostałe terminy – zasady będą zdefiniowane na pierwszym wykładzie. Zasady zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminariów zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK= 0.5Egz + 0.25Lab + 0.25Sem
OK – ocena końcowa
Egz – ocena z egzaminu
Lab – ocena z ćwiczeń laboratoryjnych
Sem – ocena z ćwiczeń seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzasadnionych przypadkach (choroba, pobyt w szpitalu, poważne zdarzenie losowe) student może odrobić opuszczone ćwiczenie, po uzgodnieniu warunków i terminu z Koordynatorem przedmiotu a następnie z osobą prowadzącą ćwiczenie, pod warunkiem, że istnieje taka możliwość (ćwiczenie jeszcze się odbywa).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bielański A – Podstawy Chemii Nieorganicznej
2. Pazdro KM, Rola-Noworyta A – Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej.
3. Śliwa A – Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej nieorganicznej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None