Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ustrój organów ochrony prawnej
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-208-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Krassowski Krzysztof (k@krassowski.pl)
Module summary

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki ustroju wybranych organów państwowych, ich klasyfikacji oraz roli jako instytucji i organów ochrony prawnej, a także samej istoty i form ochrony porządku prawnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Umie samodzielnie podążać za zmianami prawa w przedmiotowym zakresie dla utrzymania optymalnego poziomu świadomości prawnej w sferze ustroju organów ochrony prawnej. NKT1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi prawidłowo wskazać organ właściwy dla ochrony naruszonych praw oraz środki służące takiej ochronie. NKT1A_U11 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony prawnej oraz zasady funkcjonowania systemu ochrony prawnej. NKT1A_W08 Oral answer
M_W002 Zna ustrój i rozumie rolę poszczególnych organów i instytucji ochrony prawnej w kontekście całego systemu ochrony prawnej. NKT1A_W08 Oral answer
M_W003 Zna i rozumie specyfikę ochrony wybranych praw i wolności w kontekście systemu organów ochrony prawnej. NKT1A_W08 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Umie samodzielnie podążać za zmianami prawa w przedmiotowym zakresie dla utrzymania optymalnego poziomu świadomości prawnej w sferze ustroju organów ochrony prawnej. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prawidłowo wskazać organ właściwy dla ochrony naruszonych praw oraz środki służące takiej ochronie. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony prawnej oraz zasady funkcjonowania systemu ochrony prawnej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna ustrój i rozumie rolę poszczególnych organów i instytucji ochrony prawnej w kontekście całego systemu ochrony prawnej. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie specyfikę ochrony wybranych praw i wolności w kontekście systemu organów ochrony prawnej. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Zagadnienia wprowadzające

  Przedstawienie i omówienie pojęcia, przedmiotu, rodzajów oraz funkcji ochrony prawnej. Klasyfikacja organów państwowych.

 2. Trubunały

  Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu

 3. Organy wymiaru sprawiedliwości

  Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe, organy quasi-sądowe

 4. Organy ścigania – Prokuratura

  Prokuratura powszechna i wojskowa

 5. Pozostałe organy ścigania i organy ochrony bezpieczeństwa

  Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celno – Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Instytut Pamięci Narodowej, Agencja Wywiadu, Straż Miejska, pozostałe organy ścigania i ochrony bezpieczeństwa.

 6. Organy Obsługi prawnej

  Adwokatura, Radcowie Prawni, Notariat, Doradcy podatkowi, Rzecznicy patentowi, pozostałe organy obsługi prawnej

 7. Organy kontroli państwowej i ochrony praw

  Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozostałe organy ochrony praw.

Auditorium classes (15h):

Tematyka kolejnych zajęć ćwiczeń audytoryjnych jest związana z materiałem omawianym podczas wykładu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach, odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych ( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa:
1. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2015
2. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP. Wydanie 2, Warszawa 2010

Uzupełniająca:
3. T. Demendecki, Ustrój Organów Ochrony Prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo, Warszawa 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

K. Krassowski, I. Sołtyszewski, Perspectives of biometrics in the activities of State agencies, [in]: 8th International Symposium on Forensic Science, Bratislava 2007

K. Krassowski, Koncepcja systemu integracji i interaktywnej wymiany informacji między organami ochrony prawnej a społecznością lokalną, [w:] Władza w prawie ( red. Majer P., Kowalczyk M. ), Olsztyn 2014

K. Krassowski, Regulatory framework enabling international Police cooperation in the European Union [in]: XI Criminalistics and Forensic Science: science, studies and practice, Vilnius 2015

Additional information:

Brak