Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wprowadzenie do kryminalistyki
Course of study:
2019/2020
Code:
HNKT-1-211-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Krassowski Krzysztof (k@krassowski.pl)
Module summary

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki nauki kryminalistyki, jej genezy i miejsca w ramach nauk prawnokarnych, znaczenia i zastosowania w procesie wykrywczym, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji nowych technologii, a także do problematyki realizacji czynności kryminalistycznych. Przedstawiony i omówiony zostanie dorobek kryminalistyki w zakresie wykrywania przestępstw i ustalania ich sprawców, uzyskiwania środków dowodowych, a także zapobiegania przestępstwom.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest zdolny do samodzielnej współpracy z przedstawicielami organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, a także pionów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym, w zakresie zdarzeń leżących w sferze ich zainteresowania. NKT1A_K04 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wskazać prawidłowo zastosowanie właściwych czynności kryminalistycznych oraz adekwatnych metod badań kryminalistycznych w procesie wykrywczym NKT1A_U10, NKT1A_U11 Oral answer
M_U002 Potrafi wyrazić oraz uzasadnić własną opinię co do potrzeby zastosowania odpowiednich działań kryminalistycznych dla ustalenia charakteru i ewentualnego sprawcy przedstawianych zdarzeń mogących okazać się przestępstwem. NKT1A_U10, NKT1A_U11 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie genezę, miejsce i znaczenie współczesnej kryminalistyki w procesie wykrywczym oraz w zapobieganiu przestępstwom NKT1A_W08, NKT1A_W09 Oral answer
M_W002 Zna i rozumie problematykę identyfikacji kryminalistycznej oraz znaczenie sposobu działania sprawcy w procesie wykrywczym. NKT1A_W09 Oral answer
M_W003 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia oraz problemy z zakresu badań i szeroko rozumianych czynności kryminalistycznych oraz problematyki zapobiegania przestępczości NKT1A_W09 Oral answer
M_W004 Zna i rozumie zarówno możliwości, jak też kontrowersje związane ze stosowaniem nowych technologii dla potrzeb procesu wykrywczego NKT1A_W09 Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest zdolny do samodzielnej współpracy z przedstawicielami organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, a także pionów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym, w zakresie zdarzeń leżących w sferze ich zainteresowania. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wskazać prawidłowo zastosowanie właściwych czynności kryminalistycznych oraz adekwatnych metod badań kryminalistycznych w procesie wykrywczym - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyrazić oraz uzasadnić własną opinię co do potrzeby zastosowania odpowiednich działań kryminalistycznych dla ustalenia charakteru i ewentualnego sprawcy przedstawianych zdarzeń mogących okazać się przestępstwem. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie genezę, miejsce i znaczenie współczesnej kryminalistyki w procesie wykrywczym oraz w zapobieganiu przestępstwom + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie problematykę identyfikacji kryminalistycznej oraz znaczenie sposobu działania sprawcy w procesie wykrywczym. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia oraz problemy z zakresu badań i szeroko rozumianych czynności kryminalistycznych oraz problematyki zapobiegania przestępczości + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zarówno możliwości, jak też kontrowersje związane ze stosowaniem nowych technologii dla potrzeb procesu wykrywczego + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Zagadnienia wprowadzające

  Nauka kryminalistyki – działania pre-kryminalistyczne, geneza kryminalistyki naukowej, spory o przedmiot i zakres nauki kryminalistyki, podstawowe pojęcia i rys historyczny, miejsce w ramach nauk prawnokarnych, interdyscyplinarny charakter kryminalistyki i jej relacje z innymi naukami. Definicje i funkcje kryminalistyki we współczesnym procesie wykrywczym oraz zasady działań kryminalistycznych.

 2. Identyfikacja kryminalistyczna

  Zagadnienia ogólne identyfikacji kryminalistycznej i jej pojęcie, identyfikacja człowieka jako szczególny przedmiot zainteresowania kryminalistyki, metody identyfikacji człowieka w kryminalistyce, zastosowania nowych technologii dla celów identyfikacji kryminalistycznej – aktualne możliwości i kontrowersje.

 3. Modus operandi i wersje kryminalistyczne

  Pojęcia modus operandi oraz wersji kryminalistycznej. Znaczenie modus operandi w procesie wykrywczym, systemy rejestracji modus operandi, formułowanie i weryfikacja wersji kryminalistycznych.

 4. Psychologia kryminalistyczna

  Przedmiot i zakres psychologii kryminalistycznej, podstawowe procesy i właściwości wpływające na formowanie się zeznań, rola i znaczenie psychologii zeznań.

 5. Nowe technologie w kryminalistyce

  Przedstawienie i omówienie nowych technologii w szerokim spektrum działań kryminalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych. Kryminalistyczne bazy danych jako wsparcie procesu wykrywczego

 6. Zapobieganie przestępstwom

  Profilaktyka i prewencja – pojęcia, środki zapobiegania przestępczości, strategie i programy realizowane w przedmiotowym zakresie. Rola współczesnej kryminalistyki w zapobieganiu przestępstwom.

 7. Ślady kryminalistyczne

  Pojęcie śladów kryminalistyczych i ich systematyka, przedstawienie i omówienie wybranych rodzajów śladów kryminalistycznych.

 8. Badania kryminalistyczne

  Systematyka, przedstawienie i omówienie podstawowych rodzajów współczesnych badań kryminalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań śladów cyfrowych.

 9. Czynności kryminalistyczne – procesowe oraz techniczne

  Pojęcia czynności procesowo-kryminalistycznych oraz techniczno-kryminalistycznych, ich podstawy prawne, metodyka wykonywania oraz analizy wyników. Przedstawienie i omówienie wybranych czynności kryminalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem kryminalistycznych oględzin miejsca zdarzenia.

Auditorium classes (15h):

Tematyka kolejnych zajęć ćwiczeń audytoryjnych jest związana z materiałem omawianym podczas wykładu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach, odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych ( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego procesowego, a także prawa karnego materialnego.

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa:
1. J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Wydanie 4, Warszawa 2018
2. B. Hołyst, Kryminalistyka, Wydanie 13, Warszawa 2017
3. G. Kędzierska (red.), W. Kędzierski (red.), Kryminalistyka, Szczytno 2011
4. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993-2008, Toruń 2009

Uzupełniająca:
5. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009
6. J. Mazepa (red.), Vademecum technika kryminalistyki, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

K. Krassowski, I. Sołtyszewski, Biometria–zarys problematyki, Problemy Kryminalistyki, 2006, Nr 254

K. Krassowski, Bazy danych – wspomaganie procesu wykrywczego [w]: Sołtyszewski I. (red.) Badania kryminalistyczne (wybrane aspekty), Olsztyn 2007

K. Krassowski, Monitoring wizyjny z punktu widzenia kryminalistyki. [w]: Prawo-Kryminalistyka-Policja. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Bronisławowi Młodziejowskiemu ( red. Kasprzak J., Bryk J. ) Szczytno 2008

J. Moszczyński, K. Krassowski, I. Sołtyszewski, Assessment of the age of forensic traces. [in]: 9th International Symposium on Forensic Science, Bratislava 2009

K. Krassowski, I. Sołtyszewski, M. Bednarek, Criminalistical expertise in the sexual crime cases. [in]: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice VI – Corporate Study. Vilnius 2009

I. Sołtyszewski, K. Krassowski, A. Niemcunowicz- Janica, Criminalistics and forensic medicine aspects of suicides [in]: 10th International Symposium on Forensic Sciences: Criminalistics and forensic medicine aspects of suicides; Bratislava 2011

I. Sołtyszewski, K. Krassowski, E. Gruza, Możliwości wykorzystania badań przesiewowych w praktyce śledczej; Prokuratura i Prawo 12/2012

K. Krassowski, The challenge of information – application of modern technologies for crime prevention and maintenance of public safety, IX International Scientific – Practical Conference “Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice”, Volume II, Vilnius / Kharkov 2013

K. Krassowski, Scientific evidence based on visual monitoring in the practice of investigative process 11th International Forensic Symposium in Bratislava ( stron ponad 200 ), Bratislava 2013

K. Krassowski, Identyfikacja biometryczna – nasz przyjaciel czy wróg ? [w:] Studia Prawnoustrojowe Nr 23 ( 2014 ), Olsztyn 2014

K. Krassowski., Perspectives regarding flow of information in the framework of investigative process, [in:] Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies and Practice, Volume I, Kharkiv 2014

K. Krassowski., Law enforcement databases arrangements and utilization: The current landscape, Law and Forensic Science, 2014, Volume 8

K. Krassowski., Kilka uwag o kryminalistyce w świecie informacji cyfrowej [w:] Studia Prawnoustrojowe, Olsztyn 2015

K. Krassowski, Regulatory framework enabling international Police cooperation in the European Union [in]: XI Criminalistics and Forensic Science: science, studies and practice, Vilnius 2015

Additional information:

Brak